Връчване на документи (преработен текст)

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Съдилища, правоприлагащи органи и други шведски органи, които връчват съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Административен съвет на област Стокхолм (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Няма

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Стандартният формуляр може да бъде попълнен на шведски или английски език.

Член 4 — Централен орган

Административен съвет на област Стокхолм

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

Член 7, параграф 1, буква в)

Ако адресът на лицето, на което трябва да бъде връчен съдебен или извънсъдебен документ, е неизвестен, Шведската данъчна агенция (Skatteverket) ще съдейства, като предостави адресите на физическите лица, а шведската Служба за регистрация на дружествата (Bolagsverket) — като предостави адресите на дружествата. Няма специална официална процедура за получаване на достъп до тази информация.

Информация може да бъде поискана от шведската данъчна агенция на телефон + 46 771—567567 или като се щракне върху следната връзка: Задайте въпрос или дайте отговор | Skatteverket. Връзката ви отвежда към онлайн формуляр, чрез който можете да изпратите запитване за адрес. Можете също така да изпращате запитвания по пощата на следния адрес: Skatteverket, 205 30 Malmö, Швеция. Ако изпратите запитване по пощата, можете да използвате формуляр Б.

Можете да поискате информация от шведската Служба за регистрация на дружества, като позвъните на + 46 771670670 или като изпратите запитването си по електронна поща на адрес bolagsverket@bolagsverket.se. Можете също така да изпращате запитвания по пощата на следния адрес: Bolagsverket, 851 81 Malmö, Швеция. Ако изпратите запитване по ел. поща или по пощата, можете да използвате формуляр Б.

Член 7, параграф 2, буква в)

Запитаният орган търси новия адрес на получаващата страна по своя собствена инициатива, ако получаващата страна е напуснала адреса, посочен в призовката.

Адрес на физическо(и) лице(а):

Шведска данъчна агенция (Skatteverket)

http://www.skatteverket.se/

Тел.: +46 771-567567

Електронна поща: Задайте въпрос или дайте отговор | Skatteverket.

Пощенски адрес: Skatteverket, 205 30 Malmö, Швеция.

Адреси на дружества:

Шведска Служба за регистрация на дружества (Bolagsverket)

Тел.: +46 771 670 670

Електронна поща: bolagsverket@bolagsverket.se

Пощенски адрес: Bolagsverket, 832 81 Sundsvall

Уебсайт: Начална страница — Намиране на информация за дружеството (bolagsverket.se)

Член 8 — Предаване на документи

И шведският, и английският език са разрешени за стандартния формуляр.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Не е приложимо.

Член 13 — Дата на връчването

Не е приложимо.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

И шведският, и английският език са разрешени за формуляра за удостоверение за връчване на документи.

Член 15 — Разноски по връчването

Не е приложимо.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Не е приложимо.

Член 19 — Връчване по електронен път

Не е приложимо.

Член 20 — Пряко връчване

Шведската полиция (Polismyndigheten) или оторизирано дружество за връчване.

Член 22 — Неявяване на ответник

Не е приложимо.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Не е приложимо.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Не е приложимо.

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.