Връчване на документи (преработен текст)

Национална информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1784

Обща информация

Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст) има за цел да подобри и ускори предаването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела за връчване между държавите членки. Регламентът замени Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета, считано от 1 юли 2022 г.

Децентрализираната информационна система като задължително средство за комуникация, което трябва да се използва за предаване и получаване на искания, формуляри и други съобщения, ще започне да се прилага едва от 1 май 2025 г. (първия ден от месеца, следващ тригодишния период след датата на влизане в сила на акта за изпълнение, посочен в член 25 (за повече подробности вж. член 37 от Регламент (ЕС) 2020/1784).

Регламентът се прилага между всички държави членки на Европейския съюз, включително Дания, която потвърди намерението си да прилага съдържанието на регламента чрез декларация, основана на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.

Регламентът предвижда различни начини за предаване и връчване на документи: предаване чрез предаващи и получаващи органи, предаване по консулски или дипломатически път, връчване чрез пощенски услуги, електронно връчване и пряко връчване.

Предаващите органи са компетентни да изпращат съдебни или извънсъдебни документи за връчване в друга държава членка. Получаващите органи са компетентни да получават съдебни и извънсъдебни документи от друга държава членка. Централният орган е отговорен за предоставяне на информация на предаващите органи и търсене на решения на всички проблеми, които могат да възникнат в процеса на предаване на документите за връчване.

В регламента са предвидени дванадесет формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Директивата и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела

Хагска конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Връчване на документи


*задължително поле
Последна актуализация: 22/02/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.