Doručování písemností (přepracované znění)

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2020/1784

Všeobecné informace

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) je zlepšit a urychlit doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy. Nařízení nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1393/2007 od 1. července 2022.

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 37 nařízení (EU) 2020/1784)).

Nařízení se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie včetně Dánska, které potvrdilo svůj záměr provést obsah nařízení prohlášením založeným na paralelní dohodě uzavřené s Evropským společenstvím.

Nařízení stanoví různé způsoby zasílání a doručování písemností: zasílání prostřednictvím odesílajících a přijímajících subjektů, zasílání konzulární nebo diplomatickou cestou, doručování prostřednictvím poštovních služeb, elektronické doručování a přímé doručování.

Odesílající subjekty jsou příslušné k zasílání soudních nebo mimosoudních písemností, které mají být doručeny v jiném členském státě. Přijímající subjekty jsou příslušné k přijímání soudních nebo mimosoudních písemností z jiného členského státu. Ústřední orgán poskytuje informace odesílajícím subjektům a hledá řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout při zasílání písemností určených k doručení.

Nařízení stanoví dvanáct formulářů.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkazy

Nařízení (ES) č. 1393/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních

Haagská úmluva ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Doručování dokumentů


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 22/02/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.