Doručování písemností (přepracované znění)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) jsou rakouskými odesílajícími subjekty okresní soudy, ale i všechny ostatní soudy, pokud jsou například jako soudy, u nichž probíhá soudní řízení, povinny doručovat soudní písemnosti.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) jsou přijímajícími subjekty výlučně okresní soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

I poté, co bude povinné zasílat písemnosti určené k doručení, žádosti a další dokumenty podle tohoto nařízení prostřednictvím decentralizovaného informačního systému založeného na systému e-CODEX (čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 37 odst. 2 nařízení), lze v případě narušení uvedeného informačního systému (čl. 5 odst. 4) použít dosavadní dostupné prostředky pro zasílání písemností určených k doručení, žádostí a dalších dokumentů – zasílání poštou, jinými doručovacími službami (např. expresní zásilkovou službou), elektronickou poštou a faxem.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formuláře mohou být vyplněny jak v angličtině, tak v němčině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem uvedeným v článku 4 nařízení je pro celé Rakousko:

Spolkové ministerstvo spravedlnosti

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Adresy příjemců v Rakousku lze nalézt takto (čl. 7 odst. 1 písm. c)):

Ústřední evidence obyvatel (Zentrale Melderegister, dále jen „evidence“) se nachází na rakouském spolkovém ministerstvu vnitra. Jedná se o veřejnou evidenci, která obsahuje všechny osoby registrované s trvalým bydlištěm a případně přechodným bydlištěm nebo bydlišti v Rakousku. Evidence obsahuje údaje o totožnosti (např. jméno, pohlaví, datum narození, číslo v evidenci, státní příslušnost atd.) a údaje o bydlišti fyzických osob. Hlášení a zrušení místa bydliště v Rakousku je povinné.

Zápisy do evidence provádějí různé registrační orgány, matriční úřady a úřady pro občanství rakouských měst a obcí. Mají k ní přístup online všechny orgány (např. okresní, policejní). Přímý přístup mají na vyžádání i banky, pojišťovny, právníci, notáři a další subjekty kontrolované rakouským ministerstvem vnitra.

Každý si může u registračních orgánů (za poplatek) vyžádat evidenční údaje týkající se trvalého bydliště osoby.

Fyzickou osobu mohou vyhledat fyzické i právnické osoby a mohou získat informace o osobách zapsaných do evidence tak, že požádají o informace o trvalém bydlišti osoby. Údaje o datu narození mohou požadovat pouze osoby, které mají vůči vyžádané osobě (vyžádaným osobám) příkaz k výkonu rozhodnutí.

Obecně se uvádějí pouze informace o trvalém bydlišti dané osoby. Pokud osoba, o jejíž údaje se žádá, nemá skutečné trvalé bydliště, jsou poskytnuty informace o jejím posledním zrušeném trvalém bydlišti.

Informace z evidence lze získat za podmínky, že osoba, jejíž údaje jsou požadovány, je individuálně odlišena určitými znaky, takže poskytnuté informace se nemohou týkat více než jedné osoby. K získání informací je třeba uvést křestní jméno a příjmení a alespoň jeden další znak vyžádané osoby, aby bylo možné s konečnou platností identifikovat osobu (např. datum narození, místo narození, státní příslušnost nebo předchozí adresu).

Příslušným orgánem je registrační úřad, tj. obecní úřad; ve statutárních městech je to městská rada a ve Vídni obecní okresní úřad.

Žádosti o údaje z evidence mohou být podávány neformálně osobně, poštou nebo prostřednictvím internetu.

O údaje z evidence lze požádat on-line na internetových stránkách evidence nebo prostřednictvím oesterreich.gv.at. Vyžaduje se aktivovaná karta občana a možnost elektronické platby. Požadované informace jsou poskytnuty ihned po zaplacení správního poplatku. Stávající správní poplatek ve výši 3,30 EUR je splatný i v případě, že vyhledávání nepřinese žádný jasný výsledek.

K získání údajů z evidence je nutný úřední průkaz totožnosti s fotografií. V případě písemných žádostí musí být předložen originální úřední doklad nebo kopie ověřená notářem nebo soudem.

Písemné žádosti jsou zpoplatněny poplatkem ve výši 14,30 EUR. Při vyhledávání v místní evidenci obyvatel činí poplatek 2,10 EUR a v ústřední evidenci obyvatel činí 3,30 EUR.

Článek 8 – Zasílání písemností

Formulář A lze vyplnit v angličtině i němčině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Překlady, které mohly být vypracovány na základě soudního příkazu, nejsou přijímány.

Článek 13 – Datum doručení

Zdá se, že v rakouských právních předpisech v současné době neexistují žádné dokumenty typu uvedeného v čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 2.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Potvrzení (formulář K) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Neplatí se žádné pevné poplatky.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Rakousko není proti doručení stanovenému v čl. 17 odst. 1.

Článek 19 – Elektronické doručování

Rakousko nestanovilo žádné další podmínky pro elektronické doručování e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností).

Článek 20 – Přímé doručování

Doručování soudních písemností přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího členského státu není podle rakouských právních předpisů přípustné.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Odchylně od ustanovení čl. 22 odst. 1 mohou v této věci vydat rozhodnutí rakouské soudy za podmínek stanovených v čl. 22 odst. 2.

Rakousko nestanovilo lhůtu uvedenou v čl. 22 odst. 4 posledním pododstavci pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Jak již bylo oznámeno v dopisech německého a rakouského spolkového ministerstva spravedlnosti ze dne 23. února 2009 týkajících se nařízení (ES) č. 1393/2007, mezi Německem a Rakouskem by mělo platit i nadále toto:

Pokud jde o vzájemnou právní pomoc, jež se rovněž týká soudního doručování, Německo a Rakousko nadále uplatňují dohodu o dalším zjednodušení právních úkonů uzavřenou mezi jejich vládami dne 6. června 1959 podle Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 (zveřejněnou v rakouské spolkové sbírce zákonů č. 27/1960 a v německé spolkové sbírce zákonů č. 1959 II, s. 1523).

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

V tomto ohledu zatím neexistují žádné konkrétní plány.

Poslední aktualizace: 15/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.