Doručování písemností (přepracované znění)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) jsou rakouskými odesílajícími subjekty okresní soudy, ale i všechny ostatní soudy, pokud jsou například jako soudy, u nichž probíhá soudní řízení, povinny doručovat soudní písemnosti.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) jsou přijímajícími subjekty výlučně okresní soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

I poté, co bude povinné zasílat písemnosti určené k doručení, žádosti a další dokumenty podle tohoto nařízení prostřednictvím decentralizovaného informačního systému založeného na systému e-CODEX (čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 37 odst. 2 nařízení), lze v případě narušení uvedeného informačního systému (čl. 5 odst. 4) použít dosavadní dostupné prostředky pro zasílání písemností určených k doručení, žádostí a dalších dokumentů – zasílání poštou, jinými doručovacími službami (např. expresní zásilkovou službou), elektronickou poštou a faxem.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Formuláře mohou být vyplněny jak v angličtině, tak v němčině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ústředním orgánem uvedeným v článku 4 nařízení je pro celé Rakousko:

Spolkové ministerstvo spravedlnosti

Museumstraße 7

1070 Wien

Telefon: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Adresy příjemců v Rakousku lze nalézt takto (čl. 7 odst. 1 písm. c)):

Ústřední evidence obyvatel (Zentrale Melderegister, dále jen „evidence“) se nachází na rakouském spolkovém ministerstvu vnitra. Jedná se o veřejnou evidenci, která obsahuje všechny osoby registrované s trvalým bydlištěm a případně přechodným bydlištěm nebo bydlišti v Rakousku. Evidence obsahuje údaje o totožnosti (např. jméno, pohlaví, datum narození, číslo v evidenci, státní příslušnost atd.) a údaje o bydlišti fyzických osob. Hlášení a zrušení místa bydliště v Rakousku je povinné.

Zápisy do evidence provádějí různé registrační orgány, matriční úřady a úřady pro občanství rakouských měst a obcí. Mají k ní přístup online všechny orgány (např. okresní, policejní). Přímý přístup mají na vyžádání i banky, pojišťovny, právníci, notáři a další subjekty kontrolované rakouským ministerstvem vnitra.

Každý si může u registračních orgánů (za poplatek) vyžádat evidenční údaje týkající se trvalého bydliště osoby.

Fyzickou osobu mohou vyhledat fyzické i právnické osoby a mohou získat informace o osobách zapsaných do evidence tak, že požádají o informace o trvalém bydlišti osoby. Údaje o datu narození mohou požadovat pouze osoby, které mají vůči vyžádané osobě (vyžádaným osobám) příkaz k výkonu rozhodnutí.

Obecně se uvádějí pouze informace o trvalém bydlišti dané osoby. Pokud osoba, o jejíž údaje se žádá, nemá skutečné trvalé bydliště, jsou poskytnuty informace o jejím posledním zrušeném trvalém bydlišti.

Informace z evidence lze získat za podmínky, že osoba, jejíž údaje jsou požadovány, je individuálně odlišena určitými znaky, takže poskytnuté informace se nemohou týkat více než jedné osoby. K získání informací je třeba uvést křestní jméno a příjmení a alespoň jeden další znak vyžádané osoby, aby bylo možné s konečnou platností identifikovat osobu (např. datum narození, místo narození, státní příslušnost nebo předchozí adresu).

Příslušným orgánem je registrační úřad, tj. obecní úřad; ve statutárních městech je to městská rada a ve Vídni obecní okresní úřad.

Žádosti o údaje z evidence mohou být podávány neformálně osobně, poštou nebo prostřednictvím internetu.

O údaje z evidence lze požádat on-line na internetových stránkách evidence nebo prostřednictvím oesterreich.gv.at. Vyžaduje se aktivovaná karta občana a možnost elektronické platby. Požadované informace jsou poskytnuty ihned po zaplacení správního poplatku. Stávající správní poplatek ve výši 3,30 EUR je splatný i v případě, že vyhledávání nepřinese žádný jasný výsledek.

K získání údajů z evidence je nutný úřední průkaz totožnosti s fotografií. V případě písemných žádostí musí být předložen originální úřední doklad nebo kopie ověřená notářem nebo soudem.

Písemné žádosti jsou zpoplatněny poplatkem ve výši 14,30 EUR. Při vyhledávání v místní evidenci obyvatel činí poplatek 2,10 EUR a v ústřední evidenci obyvatel činí 3,30 EUR.

Článek 8 – Zasílání písemností

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Formulář A lze vyplnit v angličtině i němčině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Překlady, které mohly být vypracovány na základě soudního příkazu, nejsou přijímány.

Článek 13 – Datum doručení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Zdá se, že v rakouských právních předpisech v současné době neexistují žádné dokumenty typu uvedeného v čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 2.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Potvrzení (formulář K) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Neplatí se žádné pevné poplatky.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Rakousko není proti doručení stanovenému v čl. 17 odst. 1.

Článek 19 – Elektronické doručování

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Rakousko nestanovilo žádné další podmínky pro elektronické doručování e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností).

Článek 20 – Přímé doručování

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Doručování soudních písemností přímo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího členského státu není podle rakouských právních předpisů přípustné.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Odchylně od ustanovení čl. 22 odst. 1 mohou v této věci vydat rozhodnutí rakouské soudy za podmínek stanovených v čl. 22 odst. 2.

Rakousko nestanovilo lhůtu uvedenou v čl. 22 odst. 4 posledním pododstavci pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Jak již bylo oznámeno v dopisech německého a rakouského spolkového ministerstva spravedlnosti ze dne 23. února 2009 týkajících se nařízení (ES) č. 1393/2007, mezi Německem a Rakouskem by mělo platit i nadále toto:

Pokud jde o vzájemnou právní pomoc, jež se rovněž týká soudního doručování, Německo a Rakousko nadále uplatňují dohodu o dalším zjednodušení právních úkonů uzavřenou mezi jejich vládami dne 6. června 1959 podle Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 (zveřejněnou v rakouské spolkové sbírce zákonů č. 27/1960 a v německé spolkové sbírce zákonů č. 1959 II, s. 1523).

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V tomto ohledu zatím neexistují žádné konkrétní plány.

Poslední aktualizace: 01/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.