Doručování písemností (přepracované znění)

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

 • Soudní exekutoři;
 • v případech, kdy belgické právo stanoví doručování soudních písemností soudy, rejstříky těchto soudů.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Soudní exekutoři.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí nebo kvalifikovaná služba elektronického doporučeného doručování.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Kromě formulářů vyplněných v nizozemštině, francouzštině a němčině budou přijímány i formuláře vyplněné v angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Národní komora soudních exekutorů Belgie (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussels
BELGIUM

Telefon: +32 2 5380092
Fax: +32 2 5394111
E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Informace lze zasílat poštou, faxem, e-mailem nebo telefonicky.
Přípustné jazyky: francouzština, nizozemština, němčina, angličtina.
Místní příslušnost: Belgie (celá země)

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Belgie poskytuje pomoc uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. a). Příslušnými orgány, na které se mohou obrátit odesílající subjekty se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena, jsou soudní exekutoři.

V případě žádosti o pomoc se zjištěním adres lze na těchto internetových stránkách nalézt údaje o soudních exekutorech.

Belgie prohlašuje, že soudní exekutoři, kteří jsou řádně oprávněni doručit písemnost v rámci své místní příslušnosti, jsou jakožto přijímající subjekty obecně ze zákona povinni ověřit z vlastního podnětu správnost adresy adresáta písemnosti na témže území v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Adresa se ověřuje nahlédnutím do stávajících databází, do nichž mají soudní exekutoři zákonný přístup a které poskytují informace o trvalém pobytu všech osob (belgické nebo zahraniční státní příslušnosti), které mají bydliště, pobyt nebo povolení k pobytu v Belgii.

Článek 8 – Zasílání písemností

Belgie přijímá formulář A vyplněný v angličtině, jakož i ve francouzštině, nizozemštině nebo němčině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Není použitelné.

Článek 13 – Datum doručení

Belgie uplatňuje systém určení okamžiku doručení dvěma daty; datum, které je třeba vzít v úvahu jako datum doručení, se liší podle toho, zda se týká adresáta, nebo odesílatele.

V článku 53bis belgického soudního řádu se stanoví, že pokud jde o adresáta a nestanoví-li zákon jinak, počítají se lhůty, které počínají běžet doručením listinné písemnosti, takto:

1) od prvního dne následujícího po dni, kdy byl doporučený dopis s potvrzením přijetí předán na adrese bydliště adresáta, případně na adrese jeho pobytu nebo na korespondenční adrese;

2) od třetího pracovního dne následujícího po dni, kdy byl doporučený nebo obyčejný dopis podán k poštovní přepravě, pokud adresát neprokáže opak.

Pokud jde o odesílatele písemnosti, je za datum doručení považováno datum odeslání (tedy datum podání zásilky k poštovní přepravě nebo na podatelně soudu).

Pokud si tedy účastník řízení, který neuspěl v prvním stupni, přeje podat odvolání, měl by mít možnost tak učinit, aniž by musel čekat na formální doručení rozsudku.

Stejně je tomu i v případě, pokud si osoba, která chce přerušit promlčecí lhůtu, nechá doručit listinu o přerušení (mimosoudní písemnost).

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Belgie přijímá formulář K vyplněný v angličtině, francouzštině, nizozemštině nebo němčině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Za doručení prostřednictvím soudního exekutora je účtován paušální poplatek ve výši 165 EUR (včetně belgické DPH), který musí žadatel uhradit za každou písemnost, která má být doručena fyzické nebo právnické osobě. Danou částku nebo její část může soudní exekutor požadovat před zahájením jakékoli úkonu. Uplatňuje-li se ve státě původu DPH na náklady na doručení podle právních předpisů EU o společném systému daně z přidané hodnoty, soudní exekutor případný přeplatek vrátí. Tato platba musí být uskutečněna přímo prostřednictvím banky nebo finanční instituce v Belgii, kterou schválila země žadatele. Bankovní poplatky hradí žadatel.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Belgie je proti doručování soudních písemností uvedenému v článku 17 odst. 1 nařízení na svém území, ledaže mají být tyto písemnosti doručeny státnímu příslušníku členského státu, odkud tyto písemnosti pocházejí.

Článek 19 – Elektronické doručování

Belgické vnitrostátní právní předpisy v zásadě neumožňují doručování písemností běžným e-mailem, ale Belgie umožňuje doručování elektronickými prostředky v souladu s čl. 19 odst. 2 za předpokladu, že jsou splněny tyto dodatečné podmínky:

použitý postup musí umožňovat:

 • spolehlivě identifikovat strany elektronických komunikací,
 • zajišťovat integritu předávaných písemností a bezpečnost a důvěrnost komunikace,
 • zajistit, aby provedené přenosy zůstaly uchovány,
 • určit s jistotou datum odeslání písemnosti,
 • poskytovat jistotu, že adresát souhlasil s elektronickým doručováním.

Tyto podmínky se nevztahují na doručování písemností, které jsou čistě informativní a nemají právní účinky, jako je počátek lhůty pro podání odvolání.

Článek 20 – Přímé doručování

Belgické právní předpisy nejsou proti přímému doručování stanovenému v článku 20. Přímé doručení osobám s bydlištěm v Belgii musí být provedeno prostřednictvím soudního exekutora místně příslušného podle místa bydliště osoby, které má být písemnost doručena.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Odchylně od ustanovení čl. 22 odst. 1 nařízení mohou belgické soudy vydat rozhodnutí, jsou-li splněny všechny podmínky odstavce 2.

Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle čl. 22 odst. 4 nařízení musí být podána do jednoho roku od vynesení rozhodnutí.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Belgie prohlašuje, že ve vztazích s ostatními členskými státy má nařízení v oblasti své působnosti přednost před těmito nástroji:

 • Haagská úmluva ze dne 1. března 1954 o civilním řízení,
 • Úmluva ze dne 1. března 1956 mezi Belgií a Francií o vzájemné soudní pomoci v občanských a obchodních věcech,
 • Dohoda ze dne 25. dubna 1959 mezi vládou Belgie a vládou Spolkové republiky Německo o usnadnění uplatňování Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o civilním řízení,
 • Haagská úmluva ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních,
 • Úmluva ze dne 23. října 1989 mezi Belgií a Rakouskem o vzájemné soudní pomoci a právní spolupráci, doplňující Haagskou úmluvu ze dne 1. března 1954 o civilním řízení.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není použitelné.

Poslední aktualizace: 05/12/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.