Doručování písemností (přepracované znění)

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

K doručování písemností do zahraničí jsou příslušné tyto chorvatské odesílající subjekty:

– pokud jde o soudní písemnosti, soud, který má písemnosti doručit,

– pokud jde o mimosoudní písemnosti, městský soud (općinski sud), v jehož obvodu má subjekt nebo osoba žádající o doručení písemností do zahraničí bydliště, obvyklý pobyt nebo sídlo,

– pokud jde o písemnosti ověřené či vydané notáři, městský soud, v jehož obvodu mají sídlo.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

K doručování písemností v Chorvatsku je chorvatským přijímajícím subjektem městský soud, v jehož obvodu je třeba písemnosti doručit.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti se přijímají e-mailem a poštou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I se připouští angličtina.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

telefon: +385 13714000

web: https://mpu.gov.hr/

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Chorvatská republika poskytne pomoc s vyhledáváním adres v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) na svém území, tj. uvedením určených orgánů, na které se mohou obrátit odesílající subjekty se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena.

Žádosti o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena, mohou odesílající subjekty podat:

Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Ředitelství pro přistěhovalectví, občanství a administrativní záležitosti (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb

E-mail: prijavnistvo@mup.hr

Přijímající subjekty Chorvatské republiky v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná, předkládají z vlastního podnětu rejstříkům evidujícím obyvatele nebo jiným databázím žádosti o informace týkající se adres.

Článek 8 – Zasílání písemností

Pro vyplnění formuláře A uvedeného v příloze I se připouští anglický jazyk.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se.

Článek 13 – Datum doručení

Nepoužije se.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Pro vyplnění formuláře K uvedeného v příloze I se připouští anglický jazyk.

Článek 15 – Náklady na doručení

Není použitelné podle vnitrostátního právního řádu.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Chorvatská republika je proti doručování soudních písemností diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky na svém území, ledaže mají být tyto písemnosti doručeny státnímu příslušníku členského státu, odkud tyto písemnosti pocházejí.

Článek 19 – Elektronické doručování

Nepoužije se.

Článek 20 – Přímé doručování

Občanský soudní řád stanoví, že písemnosti jsou doručovány poštou nebo prostřednictvím zvláštního soudního úředníka, tj. zaměstnance soudu, prostřednictvím příslušného justičního orgánu nebo notáře nebo přímo u soudu, nebo v elektronické podobě v souladu s příslušnými právními předpisy. Na žádost strany řízení, která prohlásí, že je připravena nést vzniklé náklady, může soud rozhodnutím, proti němuž nelze podat opravný prostředek, pověřit doručením písemnosti notáře. V takovém případě soud umístí doručovanou písemnost spolu se svým usnesením do samostatné obálky, kterou předá této straně.

Na žádost osoby zúčastněné na soudním řízení je tedy doručování v Chorvatské republice povoleno přímo prostřednictvím příslušného notáře.

Notář není povinen doručení provést, pokud mu nebyly uhrazeny náklady na provedení tohoto úkonu. Strana hradí náklady přímo na účet notáře.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Žádost o prominutí zmeškání lhůty se nepovoluje, pokud je podána více než jeden rok po vynesení rozsudku.

Chorvatské soudy mohou vynést rozsudek, jsou-li splněny podmínky čl. 22 odst. 2.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Dohoda mezi Chorvatskou republikou a Republikou Slovinsko o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 7. února 1994.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Chorvatská republika není schopna provozovat decentralizovaný informační systém dříve, než je vyžadováno nařízením.

Poslední aktualizace: 06/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.