Doručování písemností (přepracované znění)

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Příslušným orgánem Kyperské republiky k zasílání soudních nebo mimosoudních písemností, které mají být doručeny v jiném členském státě, (dále jen „odesílající subjekt“) je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Příslušným orgánem Kyperské republiky k přijímání soudních nebo mimosoudních písemností z jiného členského státu (dále jen „přijímající subjekt“) je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku s územní působností v celé republice.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

V případě technického problému nebo poruchy systému, jak je uvedeno v článku 5 nařízení, nebo v případě mimořádných potřeb mohou být písemnosti zasílány e-mailem.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formuláře v příloze I jsou přijímány v řečtině a angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem Kyperské republiky je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku s územní působností v celé republice. Adresa ústředního orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikósie

http://www.mjpo.gov.cy/

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Za účelem vyhledávání adres poskytuje Kypr možnost stanovenou v čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení, tj. uvedení určených orgánů, na které se mohou obrátit odesílající subjekty se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena.

Výše uvedeným odesílajícím subjektem je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku jakožto ústřední orgán, který se bude obracet na určené orgány, aby tuto adresu nalezly.

Adresa ústředního orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikósie

http://www.mjpo.gov.cy/

Orgány nepředkládají z vlastního podnětu žádosti o informace v databázích v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení.

Článek 8 – Zasílání písemností

Formulář A v příloze I je přijímán v řečtině a angličtině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se. Formulář L v příloze I se nepřekládá do jazyka třetího státu.

Článek 13 – Datum doručení

Vnitrostátní právní předpisy nestanoví okamžik doručení. Je-li však doručení prováděno v rámci řízení probíhajícího před soudem, může být okamžik doručení určen soudem.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Formulář K v příloze I je přijímán v řečtině a angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

21,00 EUR za každou žádost o doručení písemností.

Poplatek musí být uhrazen bankovním převodem na tento bankovní účet:

Číslo účtu: 6001017 – Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Všechny žádosti o doručení písemností se musí řídit výše popsaným postupem. Upozorňujeme, že pokud k žádostem není přiložen příslušný bankovní doklad o zaplacení předepsaných poplatků, žádosti nebudou zpracovány.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Kyperská republika zakazuje doručování soudních písemností na svém území podle čl. 17 odst. 1, ledaže mají být tyto písemnosti doručeny státnímu příslušníku členského státu, odkud tyto písemnosti pocházejí.

Článek 19 – Elektronické doručování

Bude stanoveno v brzké době.

Článek 20 – Přímé doručování

Toto doručování zajišťují soukromí doručovatelé.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Bude stanoveno v brzké době.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Kypr je smluvní stranou Haagské úmluvy ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních.

Kypr nemá v úmyslu uzavírat dohody nebo ujednání podle čl. 29 odst. 2 nařízení.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Kypr nemá v úmyslu používat decentralizovaný informační systém dříve.

Poslední aktualizace: 12/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.