Doručování písemností (přepracované znění)

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Soudy

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Okresní soudy (v Praze obvodní soudy, v Brně Městský soud).

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici:

-          prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

-          faxem,

-          elektronickou poštou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář lze vyplnit v češtině, slovenštině a v angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti

mezinárodní odbor civilní

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tel.: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

  • Článek 7(1)(a)

Okresní soud (v Praze obvodní soudy, v Brně Městský soud), v jehož obvodu se nachází poslední známá adresa osoby, které má být písemnost doručena, je-li tato informace k dispozici, případně v jehož obvodu se podle dostupných informací osoba nachází.

  • Článek 7(2)(c)

Pokud je v dožádání uvedena adresa adresáta, na kterou se nepodaří doručit, soud následně nahlédne do příslušného informačního systému za cílem zjistit u fyzické osoby adresu místa trvalého pobytu, podnikající osoby adresu místa podnikání a u právnické osoby adresu sídla či sídla organizační složky zapsaného v příslušném rejstříku.

Vedle toho soud zkoumá, zda má adresát v České republice evidovanou datovou schránku; pokud datovou schránku evidovanou má, soud mu doručuje písemnosti pouze prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Povinnost zřídit si datovou schránku mají jen právnické osoby a od 1. ledna 2023 i fyzické osoby podnikající, u nepodnikajících fyzických osob je zřízení datové schránky dobrovolné.

Článek 8 – Zasílání písemností

Kromě českého jazyka přijímá Česká republika standardní formuláře vyplněné v jazyce slovenském a anglickém jazyce.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Není použitelné

Článek 13 – Datum doručení

V České republice nejsou upraveny takové lhůty pro doručení písemností.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě českého jazyka přijímá Česká republika potvrzení vyplněné v jazyce slovenském a anglickém.

Článek 15 – Náklady na doručení

Doručování v České republice nepodléhá zpoplatnění.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Česká republika sděluje, že není proti takovému doručování na svém území.

Článek 19 – Elektronické doručování

Potvrzení přijetí písemnosti zaslanou elektronickou poštou vyžaduje podpis zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Článek 20 – Přímé doručování

Česká republika sděluje, že české právní předpisy takové doručování na území ČR neumožňují.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

  • Článek 22(2)

Soudy v České republice mohou bez ohledu na čl. 22 odst. 1 vynést rozsudek, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v článku 22 odst. 2.

  • Článek 22(4)

V České republice není žádná taková lhůta.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Není použitelné

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není použitelné

Poslední aktualizace: 03/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.