Doručování písemností (přepracované znění)

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Subjekty příslušnými k zasílání soudních písemností v Estonsku podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) jsou krajské soudy, oblastní soudy a Nejvyšší soud podle místa, kde se projednává věc, v rámci níž mají být písemnosti doručeny, zatímco subjektem příslušným k zasílání mimosoudních písemností je Ministerstvo spravedlnosti (Justiitsministeerium).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Subjektem příslušným k přijímání soudních a mimosoudních písemností podle čl. 3 odst. 2 nařízení je krajský soud (maakohtud), v jehož obvodu má být písemnost doručena.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti mohou být v souladu s podmínkami stanovenými v občanském soudním řádu (tsiviilkohtumenetluse seadustik) přijímány poštou, faxem nebo elektronicky.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Estonsko přijímá jednotné formuláře v estonštině i angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Funkce ústředního orgánu podle článku 4 nařízení vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Kontaktní údaje:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonsko

Tel.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Za účelem splnění příslušných požadavků v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) poskytuje Estonsko prostřednictvím portálu evropské e-justice podrobné informace o tom, jak lze zjistit adresy osob, kterým má být písemnost doručena.

 • Vydávající orgán:

Tallinna Perekonnaseisuamet (Matriční úřad v Tallinnu)

Pärnu mnt 67

10135 Tallin

ESTONSKO

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

Tallinna Perekonnaseisuamet (Matriční úřad v Tallinnu)

Pärnu mnt 67

10135 Tallin

ESTONSKO

 • V žádosti musí být uvedeno:
  • které písemnosti, jež mají být doručeny, vyžadují adresu určité osoby (spolu s písemnostmi odůvodňujícími, proč je to nutné),
  • potvrzení, že potřeba daných informací vyplývá z nařízení,
  • potvrzení, že dané informace budou použity pouze k zamýšlenému účelu,
  • kdo a kdy zaplatil za poskytnutí dané informace (doporučuje se přiložit platební příkaz potvrzující, že platba byla provedena),
  • informace umožňující určit totožnost žadatele (včetně kopie strany s osobními údaji z dokladu totožnosti žadatele, která se přiloží k žádosti).

Formulář žádosti: [odkaz na formulář žádosti bude přidán, až se nařízení začne používat]

Žádosti lze podávat v estonštině nebo angličtině.

 • Poskytnutí informací je zpoplatněno – za poskytnutí informací o určité osobě je účtován poplatek ve výši 15 EUR.

Platební údaje:

Příjemce:                                Ministerstvo financí

Běžné účty:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Ref. č.:                   2900082511

Sdělení:                          jméno osoby, o jejíž adresu se žádá

 • Informace se vydávají:
  • e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti nebo
  • doporučeně nebo obyčejnou poštou na poštovní adresu žadatele uvedenou v žádosti.
 • Další informace:
  • Pokud se vyskytnou problémy s žádostí, kontaktuje Matriční úřad v Tallinnu žadatele a požádá ho o další vysvětlení nebo písemnosti.
  • Pokud Matriční úřad v Tallinnu dojde k závěru, že poskytnutí dotčené informace není odůvodněné nebo by mohlo poškodit osobu, o jejíž adresu bylo požádáno, může rozhodnout, že danou informaci neposkytne.
  • Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva nebo omezeny vaše svobody, máte 30 dní na podání stížnosti u Ministerstva vnitra (Siseministeerium) [odkaz na internetové stránky Ministerstva vnitra s podrobnějšími informacemi bude přidán, až se nařízení začne používat].
  • Opravný prostředek lze rovněž podat ke Správnímu soudu v Tallinu (Tallinna Halduskohus), a to za podmínek a postupem stanoveným ve správním řádu (halduskohtumenetluse seadustik), do 30 dnů od oznámení rozhodnutí (více informací viz:https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Článek 8 – Zasílání písemností

Estonsko přijímá jednotné formuláře uvedené čl. 8 odst. 2 nařízení v estonštině i angličtině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Úředním jazykem v Estonsku podle čl. 12 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) je estonština.

Článek 13 – Datum doručení

V estonském právu není stanoveno žádné takové konkrétní datum.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Estonsko přijímá jednotné formuláře uvedené čl. 14 odst. 2 nařízení v estonštině i angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Písemnosti se zpravidla doručují bezplatně.

Pokud přijímající subjekt použije k doručení procesní písemnosti soudního vykonavatele, činí poplatek za doručení písemnosti 40 EUR, pokud bylo možné písemnost doručit adresátovi nebo jeho právnímu zástupci:

 1. prostřednictvím adresy nebo telekomunikačních údajů uvedených v rejstříku obyvatel nebo prostřednictvím e-mailové adresy: isikukood@eesti.ee (isikukood = osobní identifikační kód);
 2. na adresu uvedenou v rejstříku osob samostatně výdělečně činných nebo právnických osob vedeném v Estonsku či prostřednictvím telekomunikačních údajů uvedených v informačním systému tohoto rejstříku.

V jiných než výše uvedených případech činí poplatek soudnímu vykonavateli za doručení procesních písemností 70 EUR. Je-li osoba, které mají být písemnosti doručeny, ze zákona povinna uvést svou adresu nebo telekomunikační údaje do rejstříku obyvatel nebo do rejstříku osob samostatně výdělečně činných nebo právnických osob vedeného v Estonsku a tato osoba nesplnila uvedenou povinnost, včetně případů, kdy jsou údaje zapsané do rejstříku zastaralé nebo nesprávné z jakéhokoli jiného důvodu, a proto soudní písemnosti nemohly být podle těchto údajů doručeny, je na základě rozhodnutí o poplatku pro soudního vykonavatele povinna z poplatku 70 EUR zaplatit 35 EUR osoba, která žádá o odborné služby, a 35 EUR osoba, které měly být písemnosti doručeny.

Pokud se procesní písemnost nepodařilo doručit, přestože soudní vykonavatel učinil pro její doručení postupem stanoveným v zákoně vše nezbytné a přiměřeně možné, má soudní vykonavatel právo požadovat poplatek ve výši 40 EUR vydáním rozhodnutí o poplatku soudního vykonavatele a vystavením záznamu o doručení, ve kterém uvede, jaké kroky k doručení písemnosti učinil.

Soudní vykonavatel nemůže poplatek požadovat, pokud ve lhůtě stanovené soudem neučinil za účelem doručení písemností postupem uvedeným v zákoně vše potřebné a přiměřeně možné a pokud nebylo možné procesní písemnosti doručit.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

V souladu s článkem 17 mohou být písemnosti doručovány prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců jiného členského státu, kteří se nacházejí v Estonsku, pouze tehdy, mají-li být doručeny státnímu příslušníkovi členského státu, z něhož písemnosti pocházejí.

Článek 19 – Elektronické doručování

Podle čl. 19 odst. 2 Estonsko sděluje následující:

Podle estonského práva se procesní písemnost považuje za doručenou příjemci e-mailem, pokud příjemce potvrdí její přijetí. Toto potvrzení musí obsahovat datum přijetí písemnosti a podpis příjemce nebo jeho zástupce. Potvrzení v elektronické podobě musí být opatřeno digitálním podpisem odesílatele nebo musí být odesláno jiným bezpečným způsobem, který umožňuje identifikovat odesílatele a určit čas odeslání, ledaže soud nemá důvod pochybovat o tom, že potvrzení bez digitálního podpisu odeslal příjemce nebo jeho zástupce. Potvrzení v elektronické formě lze soudu zaslat e-mailem, pokud je soudu známa e-mailová adresa příjemce a lze předpokládat, že neoprávněné osoby k ní nemají přístup, a rovněž tehdy, pokud soud již odeslal dokumenty na tuto e-mailovou adresu v rámci stejné věci, nebo poskytl-li sám účastník řízení tuto e-mailovou adresu soudu. Příjemce musí potvrzení soudu zaslat neprodleně. Soud může účastníkovi řízení nebo jeho zástupci uložit za porušení této povinnosti pokutu.

Článek 20 – Přímé doručování

V Estonsku nelze doručovat písemnosti způsobem stanoveným v článku 20 nařízení.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Estonský soud může vydat rozhodnutí ve věci za podmínek stanovených v čl. 22 odst. 2 nařízení také v případě, že neobdržel žádné potvrzení o doručení procesní písemnosti žalované straně. Žádost o prominutí zmeškání lhůty lze podat u soudu do jednoho roku od vydání rozhodnutí, kterým se řízení v dané věci končí.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

– Dohoda mezi Estonskem a Polskem o poskytování právní pomoci a právních vztazích v občanských, pracovních a trestních věcech

– Dohoda mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou o právní pomoci a právních vztazích.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

-
Poslední aktualizace: 23/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.