Doručování písemností (přepracované znění)

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Odesílajícími subjekty jsou ve Francii soudní komisaři (od 1. července 2022 nové označení pro soudní exekutory) a soudní rejstříky.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Přijímajícími subjekty ve Francii jsou soudní komisaři.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Přijímat písemnosti je možné: poštou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Francie přijme jednotný formulář žádosti uvedený v příloze I, pokud je vyplněn ve francouzštině nebo v jednom z těchto jazyků: angličtině, němčině, italštině nebo španělštině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je odbor pro vzájemnou pomoc, mezinárodní právo soukromé a právo EU (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Adresa:

Ministère de la Justice (ministerstvo spravedlnosti)

Direct des Affaires Civiles et du Sceau (ředitelství pro občanské záležitosti a razítka)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (odbor pro vzájemnou pomoc, mezinárodní právo soukromé a právo EU)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jazyky: francouzština a angličtina.

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Francie nemá příslušný orgán pro vyhledávání adres podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nebo vyhledávání v evidenci obyvatel podle čl. 7 odst. 1 písm. b).

Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) jsou žadatelům k dispozici tyto informační internetové stránky:

  • Vyhledávání adresy soukromé osoby:

– veřejná služba

Internetové stránky: https://www.service-public.fr/

– telefonní seznam

Internetové stránky: https://annuairepagesblanches.org/

  • Vyhledávání adresy společnosti:

– Infogreffe

Internetové stránky: https://www.infogreffe.fr/

– INPI

Internetové stránky: https://www.inpi.fr/

V případě návrhů na zahájení řízení a příkazů k výkonu rozhodnutí mohou žadatelé záležitost rovněž konzultovat s příslušné soudními komisaři odvolacího soudu, kde měl adresát své poslední známé bydliště.

Veškeré informace o soudních komisařích lze získat od Národní komory soudních exekutorů:

Tel.: +33149701290

E-mail: cnhj@huissier-justice.fr
Internetové stránky: http://www.huissier-justice.fr/

V rámci čl. 7 odst. 2 písm. c) Francie neurčuje orgány, u nichž je možné podávat žádosti o vyhledávání adres.

Článek 8 – Zasílání písemností

Francie přijme jednotný formulář žádosti A uvedený v příloze I, pokud je vyplněn ve francouzštině nebo v jednom z těchto jazyků: angličtině, němčině, italštině nebo španělštině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Není použitelné.

Článek 13 – Datum doručení

Francouzské právo obecně nestanoví lhůtu pro doručení rozhodnutí.

Rozhodnutí vynesená v nepřítomnosti nebo protichůdná rozhodnutí jsou však neplatná, pokud nebyla oznámena do šesti měsíců od data jejich vyhlášení (článek 478 občanského soudního řádu). V případě potřeby může být řízení obnoveno novým předvoláním, není-li řízení promlčeno.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Francie přijme jednotný formulář žádosti K v příloze I, pokud je vyplněn ve francouzštině nebo v jednom z těchto jazyků: angličtině, němčině, italštině nebo španělštině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Pevný poplatek za doručení soudním exekutorem (soudním komisařem – huissier de justice) činí 48,36 EUR (vyhláška (arrêté) ze dne 28. února 2020). Tento poplatek musí být zaplacen při doručení písemností, pokud žadatel nevyužívá právní pomoc.

Pro doručování písemností v zámořských departementech a společenstvích podle článku A444–10 obchodního zákoníku se poplatek navyšuje takto:

  1. o 30 % pro ostrovy Wallis a Futuna, Saint Pierre a Miquelon a Mayotte (tj. 62,87 EUR);
  2. o 29 % v departementech Guadeloupe a Martinik (tj. 62,38 EUR);
  3. o 27 % v departementu Guyane (tj. 61,42 EUR);
  4. o 37 % v departementu Réunion (tj. 66,25 EUR).

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Francie je proti doručování soudních písemností jiným členským státem na jejím území diplomatickou nebo konzulární cestou, ledaže osoba, jíž má být písemnost doručena, je státním příslušníkem daného členského státu.

Článek 19 – Elektronické doručování

Vnitrostátní právní předpisy neumožňují doručování písemnosti pouze e-mailem, Francie však podle čl. 19 odst. 2 přijme elektronické doručení za těchto dodatečných podmínek:

– použitý postup musí zaručit spolehlivost identifikace stran elektronické komunikace, integritu adresovaných písemností, bezpečnost a důvěrnost komunikace, uchovávání uskutečněných přenosů a s konečnou platností stanovit datum odeslání a datum zpřístupnění nebo datum přijetí příjemcem (článek 748–6 občanského soudního řádu),

– aby byla písemnost platná, musí obsahovat souhlas adresáta s elektronickým doručením (článek 662–1 občanského soudního řádu) a datum a čas, kdy se o ní adresát dozvěděl (článek 663 občanského soudního řádu).

Článek 20 – Přímé doručování

Francie není proti přímému doručování stanovenému v čl. 20 odst. 1. Toto přímé doručování je povoleno, je-li prováděno soudními komisaři a soudními rejstříky, pokud je jim tento úkol výslovně svěřen vnitrostátním právem.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Pokud měl být do jiného členského státu zaslán návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost za účelem doručení podle tohoto nařízení a žalovaná strana se nedostavila, nevydá soud rozhodnutí, dokud nebudou splněny podmínky stanovené v odstavci 1.

Odchylně od ustanovení odstavce 1 může francouzský soudce vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 2.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Úmluva ze dne 1. března 1954 o civilním řízení

Haagská úmluva ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních

Dohoda mezi Francií a Německem o usnadnění uplatňování Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, podepsaná dne 6. května 1961

Úmluva mezi Francií a Belgií o vzájemné soudní pomoci v občanských a obchodních věcech ze dne 1. března 1956, pozměněná výměnou dopisů ze dne 23. a 30. srpna 1960

Dohoda ze dne 5. dubna 1967 mezi vládou Francouzské republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění uplatňování Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o civilním řízení

Úmluva ze dne 2. února 1922 o usnadnění výkonu procesních úkonů mezi osobami s bydlištěm ve Francii a ve Spojeném Království

Dohoda mezi Francouzskou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o usnadnění uplatňování Haagské úmluvy ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, podepsaná v Bělehradě dne 29. října 1969

Úmluva mezi Francouzskou republikou a Rumunskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsaná v Paříži dne 5. listopadu 1974

Úmluva mezi Francouzskou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci a spolupráci, která doplňuje Haagskou úmluvu ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, podepsaná ve Vídni dne 27. února 1979

Úmluva o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, o uznávání a o výkonu rozhodnutí mezi Francouzskou republikou a Maďarskou lidovou republikou, podepsaná v Budapešti dne 31. července 1980

Úmluva mezi vládou Francouzské republiky a vládou Československé socialistické republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních, podepsaná dne 10. května 1984

Úmluva o právní pomoci ve věcech občanských mezi vládou Francouzské republiky a vládou Bulharské lidové republiky, podepsaná v Sofii dne 18. ledna 1989

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není k dispozici.

Poslední aktualizace: 30/11/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.