Doručování písemností (přepracované znění)

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Odesílajícím subjektem soudních písemností je soud, který písemnost doručuje (§ 1069 odst. 1 bod 1 občanského soudního řádu – ZPO).

Odesílajícím subjektem pro mimosoudní písemnosti je okresní soud v obvodu (Amtsgericht), v němž má osoba, která písemnost doručuje, bydliště nebo místo obvyklého pobytu; v případě notářských listin je odesílajícím subjektem také okresní soud, v jehož obvodu se nachází notářská kancelář; v případě právnických osob plní adresa sídla funkci bydliště nebo obvyklého pobytu; vlády spolkových zemí mohou vydat nařízení, kterým pověří jeden okresní soud, aby plnil úkoly odesílajícího subjektu jménem okresních soudů v několika okresech (§ 1069 odst. 1 bod 2 ZPO).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Příslušným přijímajícím subjektem podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 je okresní soud, v jehož obvodu má být písemnost doručena. Vlády spolkových zemí mohou vydat nařízení, kterým pověří jeden okresní soud, aby plnil úkoly přijímajícího subjektu jménem okresních soudů v několika okresech.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

V souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1784 jsou k dispozici tyto způsoby přijímání písemností: doručování poštou, soukromou zásilkovou službou nebo faxem.

Další sdělení lze přijímat i telefonicky nebo e-mailem.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formuláře v příloze I nařízení (EU) 2020/1784 lze vyplnit v němčině nebo angličtině (§ 1070 ZPO).

Článek 4 – Ústřední orgán

Funkce ústředního orgánu jsou vykonávány především na úrovni spolkových zemí.

Každá spolková země má svůj vlastní ústřední orgán a vláda spolkové země určuje, který orgán bude tuto funkci vykonávat na jejím území (§ 1069 odst. 3 ZPO). Ve většině případů je ústředním orgánem spolkové země soudní orgán spolkové země, vrchní zemský soud nebo okresní soud.

Kromě 16 ústředních orgánů na úrovni spolkových zemí existuje jeden ústřední orgán na spolkové úrovni – spolkové ministerstvo spravedlnosti (Bundesamt für Justiz). Spolkový ústřední orgán poskytuje podporu příslušným orgánům spolkových zemí (§ 1069 odst. 4 ZPO) a přijímá žádosti o doručení týkající se žalob podaných proti Spolkové republice Německo.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

V souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) Německo zpřístupní příslušné informace o vyhledávání adres na portálu e-justice. V souladu s § 44 německého spolkového zákona o evidenci obyvatel (Bundesmeldegesetz, dále jen „BMG“) jsou tedy zahraniční veřejné orgány a zahraniční soukromé osoby oprávněny získat od německých evidenčních orgánů zjednodušený výpis z evidence (einfache Melderegisterauskunft) pro konkrétní osobu, aniž by svou žádost musely zdůvodnit.

Zjednodušený výpis z evidence obsahuje:

  • příjmení,
  • jména s uvedením obvykle používaného jména,
  • akademický titul,
  • současné adresy a
  • v případě zesnulé osoby prohlášení o této skutečnosti.

Žádost musí být zaslána příslušnému evidenčnímu orgánu. Zpravidla se jedná o místní matriční úřad (Bürgeramt) v obci nebo městě, kde má daná osoba bydliště. Stále více obcí nabízí možnost získat informace on-line.

Výpis z evidence je zpoplatněn. Výše poplatku se v jednotlivých spolkových zemích liší.

Výpis z evidence se vydává za podmínky, že hledanou osobu lze přesně identifikovat na základě informací poskytnutých dožadujícím orgánem. To platí i v případech, kdy může být teoreticky požadován přístup k údajům týkajícím se velkého počtu osob. Zaslání „seznamu výsledků“ hledání tedy není možné. Kromě toho osoba nebo subjekt žádající o informace musí prohlásit, že tyto údaje nebudou použity pro účely reklamy nebo obchodování s adresami.

Výpis z evidence nelze vydat, pokud byl u dotčené osoby do evidence zapsán zákaz zveřejnění podle § 51 BMG nebo podmínečné oznámení o nezveřejnění podle § 52 BMG a nelze vyloučit porušení chráněných zájmů.

V rámci činností, které zcela nebo zčásti spadají do oblasti působnosti unijního práva, mohou být údaje přesahující tuto oblast podle § 35 BMG předávány orgánům veřejné moci v jiných členských státech Evropské unie, orgánům jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, orgánům a institucím Evropské unie nebo orgánům a institucím Evropského společenství pro atomovou energii v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů žádajícího subjektu.

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) poskytnou německé přijímající subjekty následující pomoc:

Nemá-li adresát bydliště na adrese uvedené v žádosti o doručení, německý přijímající subjekt se obvykle pokusí zjistit jeho současnou adresu. To platí nejen v případě, že se adresát přestěhoval, ale i v případě, že jeho adresa je v žádosti o doručení neúplná nebo nesprávná. Jedná se však o dobrovolnou službu poskytovanou přijímajícím subjektem, kterou není povinen poskytovat.

Článek 8 – Zasílání písemností

Formulář A v příloze I (žádost) lze vyplnit v němčině nebo angličtině (§ 1070 ZPO).

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Žádné.

Článek 13 – Datum doručení

Ve vztahu k žadateli uvedenému v čl. 12 odst. 5 třetí větě a v čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 má podle německého práva přesné datum doručení jen zřídka vliv na výpočet lhůt, neboť obvykle postačuje, aby byla písemnost doručena soudu ve stanovené lhůtě, je-li doručení písemnosti provedeno okamžitě (§ 167 ZPO). Je-li přesné datum doručení v konkrétním případě důležité, použije se § 222 ZPO ve spojení s § 187 a násl. německého občanského zákoníku.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Formulář K v příloze I (potvrzení o doručení písemností) lze vyplnit v němčině nebo angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Náklady podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 na doručení písemností soudním exekutorem závisí na okolnostech konkrétního případu. Náklady mohou v zásadě činit až 37,25 EUR plus náklady na zhotovení kopií nebo poplatek za ověření kopií. Přesné náklady v jednotlivých případech jsou stanoveny v zákoně o soudních exekutorech (Gurichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG), zejména ve výčtu nákladů.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Na území Spolkové republiky Německo není povoleno doručování soudních písemností diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1784, ledaže jsou doručované písemnosti určeny státním příslušníkům odesílajícího státu (§ 1067 odst. 2 ZPO).

Článek 19 – Elektronické doručování

Bude stanoveno.

Článek 20 – Přímé doručování

Podle článku 20 nařízení lze soudní písemnosti doručovat přímo na území Spolkové republiky Německo, pokud německé občanské procesní právo výslovně umožňuje přímé doručení.

Soudní písemnosti mohou zahrnovat například rozsudky, nikoli však návrhy. Doručování návrhů se řídí článkem 21 nařízení. Přímé doručení probíhá z podnětu stran (§ 191 ZPO), provádí ho soudní exekutor (§ 192 ZPO).

To umožňuje například doručení rozhodnutí soudním exekutorem pro účely výkonu podle § 750 odst. 1 ZPO, doručení dalších exekučních titulů uvedených v § 794 ZPO, doručení usnesení o obstavení podle § 922 odst. 2 ZPO nebo předběžných opatření podle § 936 a 922 ZPO.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Německé soudy mohou spor rozhodnout za podmínek stanovených v čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784, pokud byl návrh na zahájení řízení nebo jiná rovnocenná písemnost doručena veřejně ve Spolkové republice Německo v souladu s § 185 ZPO.

Žádosti o obnovení původní situace ve smyslu čl. 22 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1784 nelze vyhovět více než jeden rok po uplynutí lhůty (§ 234 odst. 3 ZPO).

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Spolková republika Německo a Rakouská republika nadále uplatňují dohodu uzavřenou jejich vládami dne 6. června 1959 za účelem dalšího zjednodušení přenosu právních informací v souladu s Haagskou úmluvou ze dne 1. března 1954 [zveřejněnou v rakouské spolkové sbírce zákonů (BGBl.) č. 27/1960 a v německé spolkové sbírce zákonů (BGBl.) 1959 II, s. 1523].

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není použitelné.

Poslední aktualizace: 31/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.