Doručování písemností (přepracované znění)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Určenými orgány příslušnými k zasílání soudních nebo mimosoudních písemností, které mají být doručeny v jiném členském státě (dále jen „odesílající subjekty“), jsou státní zastupitelství při a) Nejvyšším soudu, b) odvolacích soudech a c) soudech prvního stupně.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Určenými orgány příslušnými k přijímání soudních nebo mimosoudních písemností z jiného členského státu (dále jen „přijímající subjekty“) jsou místní státní zastupitelství při soudech prvního stupně.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Dostupné způsoby přijímání písemností: poštou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Kromě řečtiny může být formulář uvedený v příloze I vyplněn v angličtině nebo francouzštině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je ministerstvo spravedlnosti, odbor mezinárodního práva soukromého (poštovní adresa: Leoforos Mesogeion 96, PSČ 11527, kontaktní osoba: Pan Georgios Kouvelas, tel.: +30 213 130 7529, +1313 130 7480, e-mailová adresa: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

V souladu s článkem 7 Řecko poskytuje pomoc uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. a) ohledně zjištění adresy osoby, které má být soudní nebo mimosoudní písemnost doručena.

Státní zastupitelství při soudech prvního stupně v Aténách, Soluni, Piraeu a Chalkidě jsou určené orgány, jimž mohou odesílající subjekty z jiných členských států adresovat žádosti ohledně zjištění adresy osoby, které má být soudní nebo mimosoudní písemnost doručena. Tato adresa se potvrzuje s použitím databází, k nimž mají výše uvedená státní zastupitelství právo přístupu.

Kontaktní údaje určených orgánů jsou:

•    Státní zastupitelství při soudu prvního stupně v Aténách

Dřívější škola Euelpidon, ulice Euelpidon, budova 16, 10167 Atény

E-mail: diksyn@eispa.gr

•    Státní zastupitelství při soudu prvního stupně v Soluni

26. Oktovriou 3, 54626 Soluň

E-mail: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

•    Státní zastupitelství při soudu prvního stupně v Piraeu

Skouze 3-5 & Filonos, 18535 Piraeus

E-mail: dioikitiko@eispp.gr

•    Státní zastupitelství při soudu prvního stupně v Chalkidě

Eleftheriou Venizelou 7, 34100 Chalkida

E-mail: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) Řecko prohlašuje, že orgány přijímajícího členského státu předkládají z vlastní iniciativy službám s databázemi žádosti o informace o adresách fyzických nebo právnických osob v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná.

Státní zastupitelství při soudech prvního stupně výše uvedených čtyř (4) největších měst mají mít do konce dubna 2024 digitální přístup k databázím pro získávání informací o adresách. Na zbývajícím (geograficky omezeném) území Řecka proces digitalizace pokračuje a datum zprovoznění bude včas oznámeno.

Článek 8 – Zasílání písemností

Kromě řečtiny může být formulář A uvedený v příloze I vyplněn v angličtině nebo francouzštině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se v Řecku, protože Řecko nepřekládá formulář L v příloze I do jazyka třetí země.

Článek 13 – Datum doručení

V případech řádného řízení musí k doručení dojít do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od podání žaloby.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě řečtiny může být formulář K uvedený v příloze I vyplněn v angličtině nebo francouzštině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Náklady na doručení budou představovat pevný poplatek ve výši 50 EUR, který se uhradí bankovním převodem splatným řeckému ministerstvu spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv na tento bankovní účet: Bank of Greece, číslo bankovního účtu: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, kód Swift: BNGRGRAA.

Všechny žádosti o doručení musí být podány popsaným postupem. Žádosti, k nimž nebude přiloženo příslušné bankovní potvrzení o platbě, budou vráceny bez vyřízení.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Řecko je proti doručování soudních písemností přímo prostřednictvím diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků na svém území, ledaže mají být tyto písemnosti doručeny státnímu příslušníku členského státu, odkud tyto písemnosti pocházejí.

Článek 19 – Elektronické doručování

Řecko v současné době nemá v úmyslu sdělit Komisi dodatečné podmínky, za nichž pro něj bude elektronické doručování přijatelné, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

Článek 20 – Přímé doručování

Řecko nemá žádné výhrady k možnosti stanovené v tomto článku, tedy k doručování soudních písemností přímo prostřednictvím soudních úředníků.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Žádost o prominutí zmeškání lhůty podle odstavce 4 může být podána ve lhůtě dvou let ode dne vydání rozhodnutí.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Toto nařízení má přednost před jinými ustanoveními obsaženými v následujících dvoustranných úmluvách, jejichž smluvním státem je Řecká republika:

– Úmluva mezi Řeckem a Německem ze dne 11. května 1938 o vzájemné právní podpoře v občanskoprávních a obchodních věcech (mimořádný právní předpis č. 1432/1938 – Vládní věstník, řada I, č. 399/1938),

– Úmluva mezi Řeckem a Jugoslávií ze dne 18. června 1959 o vzájemných právních vztazích, ratifikovaná legislativním nařízením č. 4009/1959 (Vládní věstník, řada I, č. 238, 5.11.1959),

– Úmluva mezi Řeckým královstvím a Rakouskou republikou o vzájemné právní pomoci v oblasti občanského a obchodního práva, podepsaná v Aténách dne 6. prosince 1965 (legislativní nařízení č. 137/1969 – Vládní věstník, řada I, č. 45/1969),

– Úmluva mezi Rumunskou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Bukurešti dne 19. října 1972 (legislativní nařízení č. 429/1974 – Vládní věstník, řada I, č. 178/1974),

– Úmluva mezi Bulharskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Aténách dne 10. dubna 1976 (zákon č. 841/1978 – Vládní věstník, řada I, č. 228/1978),

– Úmluva mezi Maďarskou lidovou republikou a Řeckou republikou o soudní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Budapešti dne 8. října 1979 (zákon č. 1149/1981 – Vládní věstník, řada I, č. 117/1981),

– Úmluva mezi Polskou lidovou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Aténách dne 24. října 1979 (zákon č. 1184/1981 – Vládní věstník, řada I, č. 198/1981),

– Úmluva mezi Řeckou republikou a Československou socialistickou republikou o právní pomoci v občanskoprávních a trestních věcech, podepsaná v Aténách dne 22. října 1980 a stále platná mezi Českou republikou, Slovenskem a Řeckem (zákon č. 1323/1983 – Vládní věstník, řada I, č. 8/1983),

– Úmluva mezi Kyperskou republikou a Řeckou republikou o právní spolupráci ve věcech občanského, rodinného, obchodního a trestního práva, podepsaná v Nikósii dne 5. března 1984 (zákon č. 1548/1985 – Vládní věstník, řada I, č. 95/1985).

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Řecko nemá v úmyslu provozovat decentralizovaný systém dříve, než vyžaduje toto nařízení.

Poslední aktualizace: 14/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.