Doručování písemností (přepracované znění)

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Odesílajícím subjektem je v případě soudních písemností soud, v jehož řízení byla písemnost vyhotovena, v případě písemností předložených notářem notář, v jehož řízení byla písemnost vyhotovena, nebo v případě jiných mimosoudních písemností ministr spravedlnosti.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Přijímajícím subjektem je okresní soud (járásbíróság) příslušný podle adresy adresáta uvedené v žádosti o právní pomoc (v Budapešti obvodní soud v Pešti a maďarská komora soudních vykonavatelů (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar)).

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Přijímající subjekt obdrží písemnosti určené k doručení poštou, faxem či elektronickými prostředky.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Písemnosti se přijímají v maďarštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Článek 4 – Ústřední orgán

V Maďarsku vykonává úkoly ústředního subjektu ministr spravedlnosti:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapešť
Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť
Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Funkci uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. a) vykonává ministr spravedlnosti:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapešť

Poštovní adresa: Pf. 2., 1357 Budapešť

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

Informace uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) jsou k dispozici na portálu evropské e-justice (Doručování právních dokumentů) v bodě 4.2.

Článek 8 – Zasílání písemností

Písemnosti se přijímají v maďarštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Maďarsko neposkytlo překlad formuláře L v příloze I do jazyka třetí země.

Článek 13 – Datum doručení

Podle maďarského práva není stanovena žádná lhůta, ve které má být písemnost doručena.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Písemnosti se přijímají v maďarštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Doručení písemností soudem je bezplatné.

Poplatek za služby soudního vykonavatele činí 7 500 HUF. Tato částka musí být zaplacena předem bankovním převodem na níže uvedený účet a k žádosti musí být připojeno potvrzení o převodu.

Majitel účtu: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Banka vedoucí účet: Budapest Bank Nyrt.

Kód SWIFT (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Ve zprávě pro příjemce uveďte: KU2-referenční číslo žádosti, jméno adresáta.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

V Maďarsku lze způsob doručení podle článku 17 použít pouze tehdy, je-li adresát státním příslušníkem odesílajícího členského státu.

Článek 19 – Elektronické doručování

Maďarsko žádné další podmínky nestanoví.

Článek 20 – Přímé doručování

V Maďarsku může být způsob doručení podle článku 20 použit v souladu se zákonem o doručování soudními vykonavateli.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Maďarské soudy mohou případně vydat rozhodnutí, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2.

V Maďarsku činí lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání lhůty podle čl. 22 odst. 4 jeden rok.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 02/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.