Doručování písemností (přepracované znění)

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Irsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Ode dne 15. dubna 2019 je odesílajícím subjektem v Irsku soudní kancelář (Court Office) v Castlebaru v hrabství Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Veškeré dotazy týkající se žádostí o doručení předložených před 15. dubnem 2019 je třeba adresovat kanceláři, z níž byla žádost odeslána. Seznam kanceláří je k dispozici na tomto odkazu

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Ode dne 15. dubna 2019 je odesílajícím subjektem v Irsku soudní kancelář (Court Office) v Castlebaru v hrabství Mayo. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Veškeré dotazy týkající se žádostí o doručení předložených před 15. dubnem 2019 je třeba adresovat kanceláři, jíž byla žádost zaslána. Odkaz na všechny kanceláře.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Způsoby přijímání, které jsou k dispozici: písemnosti lze zasílat poštou nebo prostřednictvím poskytovatele služeb, jako je expresní doručovací služba.

Komunikace v administrativních záležitostech může rovněž probíhat prostřednictvím e-mailu.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář lze vyplnit v irštině nebo v angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Irsko

Sdělení v angličtině nebo irštině lze podávat poštou nebo faxem ústřední kanceláři vrchního soudu (Central Office of the High Court) na číslo +353 18725669. Ústřední kancelář vrchního soudu je možné kontaktovat i telefonicky na čísle +353 18886000.

Místní příslušnost: celostátní

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Irský právní systém neposkytuje pomoc při vyhledávání účastníka řízení, jemuž mají být písemnosti doručeny, neboť je právem a povinností účastníka řízení, který si přeje provést doručení, vést řízení, včetně dohledání adresy protistrany. Pokud účastník řízení nemůže provést doručení způsobem stanoveným zákonem, může soud, pokud je přesvědčen, že je to vhodné, nařídit náhradní doručení.

Irsko neuplatňuje čl. 7 odst. 1 písm. a) nebo b) a soudy nejednají z moci úřední, aby zjišťovaly adresu účastníka řízení.

Pro nalezení osoby mohou být užitečné tyto prostředky:

Máte-li telefonní číslo, ale nemáte související adresu, lze použít následující

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Úřad Companies Registration Office je členem Evropského obchodního rejstříku za Irsko. Tento úřad je centrálním úložištěm veřejných zákonných informací o irských společnostech a obchodních firmách.

Rejstřík charitativních organizací, irský vnitrostátní zákonný regulační orgán pro dobročinné organizace, je k dispozici zde: https://www.charitiesregulator.ie/en

Ústřední matriční úřad (GRO), centrální úložiště záznamů týkajících se narození, mrtvě narozených dětí, adopcí, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí v Irsku, je k dispozici zde: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Pokud máte registrační číslo vozidla, mohou společnosti, mimo jiné https://www.myvehicle.ie/ a https://www.theaa.ie/car-history-check/, uvést adresu – je třeba zaplatit poplatek.

Použijte sociální sítě – mnoho jednotlivců uvádí svou adresu, telefonní číslo nebo informace o zaměstnavateli na sociálních sítích.

Zpoplatněné vyhledávání osob – mnoho on-line služeb pomáhá najít osobu za malý poplatek.

Pokud chcete získat adresu nebo doručovací adresu zaslat, obraťte se na poštu.

Zvažte využití služeb soukromého vyšetřovatele nebo doručovatele předvolání.

Článek 8 – Zasílání písemností

Žádné.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Žádné.

Článek 13 – Datum doručení

Ustanovení tohoto odstavce se v irském právu neuplatňují.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Žádné.

Článek 15 – Náklady na doručení

Pokud je požadováno osobní doručení podle čl. 11 odst. 2, tuto službu provádí právnická kancelář (law agency), soukromý vyšetřovatel nebo právní zástupce (solicitor) za poplatek dohodnutý mezi stranami, přičemž tento poplatek se obvykle pohybuje v rozmezí od 70 do 100 EUR.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Irsko proti tomu nemá námitky.

Článek 19 – Elektronické doručování

Žádné.

Článek 20 – Přímé doručování

Nic nebrání tomu, aby každá osoba, která má zájem na soudním řízení, doručovala soudní písemnosti přímo prostřednictvím příslušných úředníků přijímajícího členského státu. V Irsku sem patří právní zástupci (solicitors) a doručovatelé předvolání (summon servers).

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 1, může irský soud vydat rozhodnutí, i když nebylo doručeno potvrzení o doručení nebo o dodání, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v odstavci 2.

V souvislosti s čl. 22 odst. 4 přísluší soudu, aby ověřil, že žádost o prominutí zmeškání lhůty byla podána v přiměřené lhůtě od doby, kdy se žalovaná strana o rozhodnutí dozvěděla.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Žádné.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Není relevantní.

Poslední aktualizace: 13/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.