Doručování písemností (přepracované znění)

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lotyšsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Zasílání písemností do jiné země zajišťují okresní (městské) soudy (rajonu (pilsētu) tiesas), krajské soudy (apgabaltiesas) nebo Nejvyšší soud (Augstākā tiesa).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Ústředním orgánem, který přijímá a vyřizuje žádosti o doručení zahraničních písemností, je Rada soudních vykonavatelů Lotyšska (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Rada soudních vykonavatelů

Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Telefon: (+371) 67290005, fax: +371 67290006

E-mail: documents@lzti.lv

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Žádosti o doručení písemností a potvrzení o doručení písemností z jiných členských států budou v Lotyšsku přijímány, pokud budou zaslány poštou.

Písemnosti budou přijímány také elektronicky, pokud budou řádně ověřeny.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Kromě lotyštiny jsou v Lotyšsku přijímány také jednotné formuláře vyplněné v angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti (Tieslietu ministrija).

Adresa: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefon: +371 67036802

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Lotyšsko zvolilo mechanismus uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, tj. poskytnutím podrobných informací o tom, jak lze prostřednictvím portálu evropské e-justice zjistit adresy osob, kterým má být písemnost doručena. S ohledem na výše uvedené bychom rádi zdůraznili, že:

1. O zjištění adresy fyzické osoby lze požádat zasláním úřední žádosti na Úřad pro občanství a migraci Ministerstva vnitra, který vede rejstřík fyzických osob. V žádosti o výpis z rejstříku fyzických osob musí být uvedeny důvody, proč jsou údaje zapotřebí, aby se mohli zpracovatelé údajů rozhodnout, zda pro jejich poskytnutí existují řádné důvody.

2. Adresu společnosti lze získat bezplatně nahlédnutím do údajů v obchodním rejstříku. Všechny zápisy v obchodním rejstříku jsou bezplatně zveřejňovány na informačních internetových stránkách, čímž je zajištěna jejich prvotní dostupnost veřejnosti online.

Lotyšské orgány nepředkládají z vlastního podnětu žádosti o informace týkající se adres rejstříku fyzických osob v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná. Za zjištění adresy adresáta je odpovědný předkládající orgán nebo dožadující strana.

Článek 8 – Zasílání písemností

V Lotyšsku je žádost o doručení písemností, která byla vypracována na jednotném formuláři uvedeném v příloze I nařízení, přijata, pokud je podána v lotyštině nebo angličtině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Podle článku 57 zákona o občanském soudním řízení, pokud adresát odmítne převzít soudní písemnosti, učiní doručující osoba o tom na písemnosti poznámku, v níž uvede také důvody odmítnutí, datum a čas. Odmítnutí převzetí soudních písemností není překážkou řízení.

Článek 13 – Datum doručení

Podle čl. 56.1 odst. 1 zákona o občanském soudním řízení platí, že pokud byly soudní písemnosti doručeny postupem podle článku 56, s výjimkou události uvedené v odstavci 9 tohoto článku, má se za to, že osoba byla o době a místě konání soudního jednání nebo procesního úkonu nebo o obsahu příslušné písemnosti vyrozuměna, a soudní písemnosti se považují za doručené:

1) dnem, kdy je adresát nebo jiná osoba převzala v souladu s čl. 56 odst. 3, 7 nebo 8 zákona;

2) dnem, kdy je osoba odmítla přijmout (článek 57);

3) sedmým dnem od odeslání písemností, pokud byly zaslány poštou;

4) třetím dnem od odeslání písemností, pokud byly zaslány elektronicky.

Podle odstavce 2 výše uvedeného článku nemá skutečnost, zda jsou soudní písemnosti doručovány do místa hlášeného pobytu fyzické osoby, na další nahlášenou adresu, na adresu, kterou fyzická osoba uvedla pro styk se soudem, nebo do sídla právnické osoby, a zda je od pošty obdrženo oznámení o doručení nebo zda jsou písemnosti vráceny, sama o sobě vliv na to, že písemnosti byly doručeny. Adresát může vyvrátit domněnku, že písemnosti byly doručeny sedmý den ode dne odeslání, pokud byly zaslány poštou, nebo třetí den od odeslání, pokud byly zaslány elektronicky, tím, že uvede objektivní okolnosti, které nemohl ovlivnit a které mu zabránily převzít písemnosti na uvedené adrese.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

V Lotyšsku je potvrzení o doručení písemností vyhotovené na jednotném formuláři uvedeném v příloze I nařízení přijímáno, pokud je předloženo v lotyštině nebo angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

V Lotyšsku se písemnosti doručují v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení, přičemž za každou žádost o doručení písemnosti se platí poplatek ve výši 133,33 EUR (včetně DPH). Platba musí být provedena bankovním převodem a případný bankovní poplatek hradí osoba, která platí paušální poplatek za doručení písemnosti.

Údaje o bankovním účtu:

Registrační číslo: 90001497619

(od 16. prosince 2019) Sídlo: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT kód: HABALV22

Účel platby: údaje o adresátovi

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Lotyšsko je proti doručování písemností diplomatickou cestou, s výjimkou případů, kdy jsou písemnosti doručovány státním příslušníkům daného členského státu.

Článek 19 – Elektronické doručování

Nepoužije se.

Článek 20 – Přímé doručování

Podle lotyšských právních předpisů nelze doručovat písemnosti podle článku 20 nařízení.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Bez ohledu na ustanovení čl. 22 odst. 1 nařízení může soud nebo soudce v Lotyšsku vydat rozhodnutí, i když neobdržel žádné potvrzení o doručení nebo oznámení o doručení, pokud byly splněny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení. V Lotyšsku není stanoven žádný časový rámec, po jehož uplynutí se žádosti o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku již nepřijímají, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 4 nařízení.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Lotyšská republika má v platnosti dvě uzavřené dohody:

1) Dohoda mezi Lotyšskou republikou a Polskou republikou o právní pomoci a právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech;

2) Dohoda o právní pomoci a právních vztazích mezi Lotyšskou republikou, Estonskou republikou a Litevskou republikou.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 23/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.