Doručování písemností (přepracované znění)

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Písemnosti může osobně doručit soudní vykonavatel (huissier de justice); tato forma doručení je známá pod francouzským pojmem signification.

Soudní vykonavatele lze vyhledávat prostřednictvím těchto internetových stránek:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Písemnosti může doručovat také soudní tajemníci (greffier), obvykle doporučenou poštou; tato forma doručení je známá pod obecnějším pojmem notification.

Informace najdete na těchto internetových stránkách:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministerstvo spravedlnosti není v této věci příslušné. Na Ministerstvo spravedlnosti se neobracejte s žádnými dopisy ani dokumenty, pokud jde o doručování písemností.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Soudní vykonavatelé jsou jedinými přijímajícími subjekty.

Soudního vykonavatele a jeho místní příslušnost najdete na těchto internetových stránkách:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Ministerstvo spravedlnosti není v této věci příslušné. Na Ministerstvo spravedlnosti se neobracejte s žádnými dopisy ani dokumenty, pokud jde o doručování písemností.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Možné způsoby přijímání písemností:

poštou, e-mailem, faxem nebo telefonicky.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Francouzština a němčina.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství (Parquet Général) při Nejvyšším soudním dvoře (Cour supérieur de Justice).

Parquet Général

Cité judiciaire

CR Building

Adresa pro doručení: L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Jazyky: francouzština a němčina.

Ministerstvo spravedlnosti nemá v této věci žádné pravomoci, a proto by dopisy ani jiné písemnosti týkající se doručování písemností neměly být adresovány ministerstvu.

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

V souladu s článkem 7 poskytuje Lucembursko pomoc uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. a) při zjišťování adresy osoby, které má být soudní nebo mimosoudní písemnost doručena.

Určenými orgány, na které se mohou odesílající subjekty obrátit se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena, jsou soudní vykonavatelé.

Soudního vykonavatele a jeho místní příslušnost najdete na těchto internetových stránkách:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) Lucembursko uvádí, že pokud jde o předání žádosti o doručení písemnosti soudním vykonavatelům jako přijímajícím subjektům, soudní vykonavatelé z vlastního podnětu zadávají do databází, k nimž mají přístup, žádosti o informace týkající se adres fyzických nebo právnických osob v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná. Pokud se na území, pro nějž je soudní vykonavatel příslušný, nachází nová úřední adresa, soudní vykonavatel doručí písemnost na tuto novou adresu.

Článek 8 – Zasílání písemností

Lucembursko umožňuje vyplnit formulář žádosti (formulář A) v němčině i ve francouzštině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se.

Článek 13 – Datum doručení

Podle lucemburského práva musí být písemnost doručena ve stanovené lhůtě, jak stanoví čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020.

Pokud je písemnost doručována osobně soudním vykonavatelem (signification), musí být v oznámení o doručení (exploit) uvedeno datum doručení, tj. datum, kdy je oznámení o doručení doručeno adresátovi nebo na adresu bydliště adresáta, nebo datum, kdy je písemnost uložena na adrese bydliště adresáta.

Pokud adresát odmítne převzít kopii doručované písemnosti, soudní vykonavatel to zaznamená v oznámení o doručení. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy byla předložena adresátovi.

Pokud osoba, které má být písemnost doručena, nemá známou adresu bydliště nebo pobytu, sepíše soudní vykonavatel záznam o doručení (procès-verbal), v němž podrobně uvede kroky podniknuté k nalezení adresáta. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem vyhotovení záznamu o doručení.

Pokud je písemnost doručována doporučenou poštou (notification), uplatňuje Lucembursko systém dvojího data.

Datum odesílatele se liší od data adresáta.

Pro odesílatele je datem doručení datum odeslání.

Pro adresáta je datem doručení datum, kdy je písemnost doručena adresátovi.

Pokud adresát odmítne doporučený dopis převzít, pracovník pošty tuto skutečnost zaznamená do potvrzení o přijetí a doporučený dopis spolu s potvrzením o přijetí vrátí. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy je doporučený dopis předložen adresátovi.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Lucembursko umožňuje vyplnit formulář potvrzení o doručení nebo nedoručení písemností v němčině i ve francouzštině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Jednotná paušální sazba je stanovena na 165 EUR.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Lucembursko je proti tomu, aby jeho diplomatičtí a konzulární zástupci přímo doručovali soudní a mimosoudní písemnosti v jiném členském státě.

Lucembursko je rovněž proti tomu, aby diplomatičtí a konzulární zástupci jiných členských států doručovali takové písemnosti na jeho území, s výjimkou případů, kdy má být písemnost doručena státnímu příslušníkovi členského státu, z něhož pochází.

Článek 19 – Elektronické doručování

Nepoužije se.

Článek 20 – Přímé doručování

Lucembursko povoluje přímé doručování podle článku 20 nařízení (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020.

Ministerstvo spravedlnosti není v této věci příslušné. Na Ministerstvo spravedlnosti se neobracejte s žádnými dopisy ani dokumenty, pokud jde o doručování písemností.

Písemnosti může osobně doručit soudní vykonavatel; tato forma služby je známá pod francouzským termínem signification.

Soudní vykonavatelé v přijímajícím státě neodpovídají za správnost formy a obsahu písemnosti, která jim byla předána přímo zúčastněnou osobou. Odpovídají pouze za formální náležitosti a postupy, které uplatňují při doručování písemností v přijímajícím státě.

Soudní vykonavatele lze vyhledávat prostřednictvím těchto internetových stránek:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Bez ohledu na čl. 22 odst. 1 mohou lucemburské soudy vydat rozhodnutí, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2.

Podle čl. 22 odst. 4 může být v Lucembursku žádost o prominutí zmeškání lhůty prohlášena za nepřípustnou, pokud nebyla podána v přiměřené lhůtě – kterou posoudí soudce – od okamžiku, kdy se žalovaná strana dozvěděla o rozhodnutí, nebo od okamžiku, kdy skončila nemožnost jednat; žádosti nelze podávat po uplynutí jednoho roku od doručení rozhodnutí.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.