Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  Swipe to change

  Doručování písemností (přepracované znění)

  Polsko

  Obsah zajišťuje
  Polsko

  Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

  Soud, který vede řízení (okresní soud (sąd rejonowy), krajský soud (sąd okręgowy), odvolací soud (sąd apelacyjny) nebo Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy)).

  Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

  Okresní soud, v jehož obvodu má dojít k doručení písemnosti.

  Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

  Dokumenty lze zasílat poštou.

  Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

  Kromě polštiny lze formuláře vyplnit v angličtině nebo němčině.

  Článek 4 – Ústřední orgán

  Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva (Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

  E-mail:sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

  Informace, které mají pomoci se zjištěním adresy podle čl. 7 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. c)

  Adresy bydliště fyzických osob:

  subjekt, jenž má právní zájem na ověření adresy osoby, které má být písemnost doručena, se může se žádostí o zjištění adresy této osoby obrátit na kteréhokoliv starostu obce či města. Informace lze získat na základě podání žádosti. Žádost může být podána pouze jednomu obecnímu úřadu a podléhá poplatku (na účet obecního úřadu, kterému je žádost podána) ve výši 31 PLN, přičemž k žádosti je třeba přiložit potvrzení o jeho zaplacení. Žadatel musí rovněž prokázat právní zájem, na jehož základě mají být údaje z rejstříku zpřístupněny. Tento zájem lze prokázat dokumentem zakládajícím právní povinnost jednat určitým způsobem (např. žaloba, dopis soudního vykonavatele, smlouva).

  Adresy podniků (veřejné obchodní společnosti, osobní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, družstva, státní podniky, subjekty v oblasti výzkumu a vývoje, zahraniční podniky a jejich pobočky, jakož i vzájemné pojišťovny):

  jsou k dispozici online v rejstříku vedeném v rámci Národního soudního rejstříku (Krajowy Rejestr Sądowy). Rejstřík je veden v souladu s pravidly formální otevřenosti (každý má právo na přístup k údajům v rejstříku).

  Informace dostupné online jsou k dispozici na těchto stránkách:

  Údaje o fyzických osobách vykonávajících hospodářskou činnost jsou shromažďovány v centrálním obchodním rejstříku (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), k němuž má přístup každý.

  Informace uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. c)

  Orgán přijímající žádost (přijímající subjekt v Polsku) není povinen se obracet a v zásadě se neobrací na příslušné rejstříky za účelem zjištění adresy, pokud se adresa uvedená přijímajícím subjektem ukáže jako nesprávná. V praxi může orgán, považuje-li to za vhodné, posoudit, zda je v adrese zjevná chyba, nebo pokud odesílající subjekt uvede, že adresa je z veřejně přístupného rejstříku, ověřit aktuálnost adresy podle údajů v tomto rejstříku.

  Článek 8 – Zasílání písemností

  Kromě polštiny lze formulář vyplnit v angličtině nebo němčině.

  Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

  Není relevantní.

  Článek 13 – Datum doručení

  Není relevantní.

  Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

  Formulář lze vyplnit v polštině, angličtině nebo němčině.

  Článek 15 – Náklady na doručení

  Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

  V souvislosti s doručováním písemností nejsou účtovány žádné poplatky.

  Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

  Polsko nepřipouští doručování písemností diplomatickými či konzulárními zastoupeními na jeho území, vyjma případů, kdy má být písemnost doručena státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

  Článek 19 – Elektronické doručování

  Není relevantní.

  Článek 20 – Přímé doručování

  Polsko na svém území nepřipouští způsob doručování uvedený v tomto článku.

  Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

  Žádost o prominutí zmeškání lhůty podaná jeden rok po uplynutí lhůty je přípustná pouze ve výjimečných případech.

  Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

  Není relevantní.

  Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

  Není relevantní.

  Poslední aktualizace: 27/05/2024

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.