Doručování písemností (přepracované znění)

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

  • okresní soudy (tribunais judiciais de comarca),
  • rejstříkoví úředníci (conservadores),
  • notáři (notários),
  • soudní exekutoři (agentes de execução) a
  • právní zástupci (mandatários judiciais).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

i) soudní sekce s obecnou příslušností (juízo de competência genérica) nebo, existuje-li, místní občanskoprávní soudní sekce (juízo local cível) příslušného okresního soudu a

ii) soudní exkutoři (Komora právních zástupců a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE)).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Poštou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Kromě portugalštiny také španělština a angličtina.

Článek 4 – Ústřední orgán

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generální ředitelství pro správu soudnictví)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT – 1990-097 LISABON

Tel. +351 217 906 500, +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116, +351 211 545 100

E-mailová adresa:correio@dgaj.mj.pt

Internetové stránky:https://dgaj.justica.gov.pt/

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Pro účely čl. 7 odst. 1 písm. a) je určeným orgánem, na který se mohou obrátit odesílající subjekty se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT – 1990-097 LISABON

Tel. +351 217 906 500, +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116, +351 211 545 100

E-mailová adresa:correio@dgaj.mj.pt

Internetové stránky:https://dgaj.justica.gov.pt/

Pro účely čl. 7 odst. 2 písm. c), pokud jde o přijímající subjekty:

  • soudní sekce s obecnou příslušností nebo, existuje-li, místní občanskoprávní soudní sekce příslušného okresního soudu: je-li adresa uvedená v žádosti o doručení nesprávná, použije se pro účely doručení písemností vnitrostátní právo upravující obdobné případy ve vnitrostátních sporech, tj. příslušná ustanovení článků 226 a 236 portugalského občanského soudního řádu;
  • soudní exekutoři (OSAE): žádosti jsou podávány u rejstříků evidujících obyvatele nebo u jiných databází, pokud takové rejstříky nebo databáze existují, aby bylo možné vyhledat novou adresu osoby, které má být písemnost doručena.

Článek 8 – Zasílání písemností

Kromě portugalštiny také španělština a angličtina.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Bude-li pořízen překlad formuláře L uvedeného v příloze I do jazyka třetí země, bude zaslán Komisi, aby jej bylo možné následně zveřejnit na portálu evropské e-justice.

Článek 13 – Datum doručení

Pro účely čl. 12 odst. 5 a čl. 13 odst. 2 nařízení stanoví článek 323 portugalského občanského zákoníku, že lhůta pro uplatnění práv se přerušuje po pěti dnech ode dne požádání o doručení, pokud nebylo doručení možné z důvodu, který žadatel nemůže ovlivnit.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě portugalštiny také španělština a angličtina.

Článek 15 – Náklady na doručení

Doručení soudních písemností pocházejících z jiného členského státu obecně nepodléhá úhradě poplatků či nákladů, jsou-li tyto písemnosti adresovány soudům.

Pokud se však doručení soudních písemností uskutečňuje prostřednictvím osobního kontaktu, soudního úředníka nebo soudního exekutora, je třeba uhradit tyto poplatky:

1. Soudní exekutoři:

Úspěšné doručení: 76 EUR.

Neúspěšné doručení (např. pokud příjemce na dané adrese nebydlí nebo adresa neexistuje): 50,50 EUR.

2. Soudní úředníci:

Úspěšné doručení: 51 EUR.

Neúspěšné doručení (např. pokud příjemce na dané adrese nebydlí nebo adresa neexistuje): neplatí se žádný poplatek.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Portugalsko nesouhlasí s tím, aby měl na jeho území jiný členský stát možnost doručovat soudní písemnosti konzulární nebo diplomatickou cestou, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 19 – Elektronické doručování

Nepoužije se.

Článek 20 – Přímé doručování

Nepoužije se.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Aniž je dotčen čl. 22 odst. 1 mohou portugalské soudy vydat rozhodnutí, jsou-li splněny všechny podmínky podle čl. 22 odst. 2.

Pro účely čl. 22 odst. 4 musí být v Portugalsku žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku podána do jednoho roku od vydání napadeného rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty nebude žádosti vyhověno.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Dohoda mezi Portugalskou republikou a Španělským královstvím ze dne 19. listopadu 1997 o soudní spolupráci v trestních a občanskoprávních věcech

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 03/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.