Doručování písemností (přepracované znění)

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Co se týče soudních písemností, odesílajícími subjekty jsou všechny rumunské soudy: okresní soudy (judecătoriile), tribunály (tribunalele), odvolací soudy (curțile de apel), Nejvyšší soudní a kasační dvůr (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Co se týče mimosoudních písemností, odesílajícími subjekty jsou okresní soudy, v jejichž obvodě mají notáři a soudní exekutoři sídlo.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Subjektem, který přijímá žádosti o doručení soudních i mimosoudních písemností z členských států Evropské unie, je okresní soud, v jehož obvodě má adresát písemnosti bydliště nebo sídlo.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Pošta. Fax.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Rumunsko kromě formulářů vyplněných v rumunštině rovněž přijímá standardní formuláře vyplněné anglicky a francouzsky.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ministerul Justiției (Ministerstvo spravedlnosti)

Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială (Oddělení pro mezinárodní soudní spolupráci v občanských a obchodních věcech)

Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741, Bukurešť

Tel.: +40 37204 1077 (sekretariát), fax: +40 37204 1079. E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Osobní údaje lze poskytnout pouze v případě, že k tomu existuje oprávněný právní základ. Za žádost o osobní údaje s oprávněným právním základem se považuje žádost obdržená od policejních orgánů, Ministerstva národní obrany, státního zastupitelství, soudního dvora, specializovaných institucí sociální péče, pokud jde o nezletilé osoby nebo jiné osoby s právem na ochranu, a od fyzických a právnických osob, jejichž oprávněné zájmy jsou podloženy písemnými doklady prokazujícími právní základ. Neexistuje-li oprávněný právní základ, může k předání osobních údajů dojít pouze po předchozím získání výslovného a jednoznačného souhlasu subjektů údajů.

S výhradou výše uvedeného a v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) mohou být žádosti o informace ohledně adresy fyzické osoby – rumunského občana – v Rumunsku zasílány na adresu Ředitelství pro evidenci osob a správu databází: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date – DEPABD, str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bukurešť. E-mail: depabd@mai.gov.ro; internetové stránky: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Kromě toho lze podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) požádat o informace o adrese sídla právnické osoby, a to on-line prostřednictvím služby InfoCert Národního úřadu pro obchodní rejstřík. Aby bylo možné získat přístup k portálu on-line služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík, je třeba vytvořit si uživatelský účet na portálu Recom online. Po vytvoření účtu může uživatel v závislosti na druhu požadované služby získat bezplatný nebo placený přístup. Více informací naleznete zde.

Okresní soud (přijímající subjekt) není povinen z moci úřední zjišťovat stávající adresu adresáta písemností, pokud adresa uvedená v žádosti není správná.

Článek 8 – Zasílání písemností

Rumunsko kromě formuláře vyplněného v rumunštině rovněž přijímá standardní formuláře vyplněné anglicky a francouzsky.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se.

Článek 13 – Datum doručení

Nepoužije se.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Rumunsko kromě formuláře vyplněného v rumunštině rovněž přijímá standardní formuláře vyplněné anglicky a francouzsky.

Článek 15 – Náklady na doručení

Nepoužije se.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Rumunsko prohlašuje, že diplomatičtí zástupci a zahraniční konzulární zástupci nemohou doručovat soudní a mimosoudní písemnosti na rumunském státním území, pokud nejde o občany státu, který zastupují.

Článek 19 – Elektronické doručování

Nepoužije se.

Článek 20 – Přímé doručování

V souladu s čl. 154 odst. 5 občanského soudního řádu mohou být procesní písemnosti na žádost zúčastněné strany a na její náklady doručeny přímo soudními exekutory, kteří budou muset splnit procesní náležitosti stanovené občanským soudním řádem pro předvolání a doručování procesních písemností.

V některých situacích rumunské právní předpisy stanoví možnost doručení mimosoudních písemností přímo prostřednictvím soudního exekutora (např. čl. 1522 odst. 2 občanského zákoníku – písemná výzva k plnění určená dlužníkovi).

Rejstřík soudních exekutorů je k dispozici na této adrese.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

ustanovení čl. 22 odst. 4

Návrh na prominutí zmeškání lhůty je nepřípustný, pokud je podán po uplynutí lhůty jednoho roku od vydání rozhodnutí.

ustanovení čl. 22 odst. 2

Rumunský soud může vydat rozhodnutí, i když nebylo obdrženo potvrzení o doručení nebo oznámení návrhu na zahájení řízení nebo jiné rovnocenné písemnosti, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 26/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.