Doručování písemností (přepracované znění)

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Soudy a notáři (v dědickém řízení a v řízení o umoření listiny).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Okresní soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti zaslané v tištěné podobě poštovní službou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk a anglický jazyk.

Článek 4 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Odbor mezinárodního práva soukromého

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk

Jazykové znalosti: slovenština, čeština, angličtina, francouzština.

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

K čl. 7 odst. 2 písm. a)

Slovenská republika bude poskytovat pomoc uvedenou v odst. 1 písm. a) – orgány, jimž je třeba adresovat žádost o zjištění pobytu, jsou okresní soudy (jakýkoliv okresní soud; všechny okresní soudy jsou zároveň i přijímajícími subjekty ve smyslu čl. 3 odst. 2).

K čl. 7 odst. 2 písm. c)

Přijímající orgány Slovenské republiky z vlastního podnětu žádají o informace o adresách z registru obyvatel nebo jiných databází, pokud adresa uvedená v žádosti o doručení není správná.

Článek 8 – Zasílání písemností

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk a anglický jazyk.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se.

Článek 13 – Datum doručení

Nepoužije se.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk a anglický jazyk.

Článek 15 – Náklady na doručení

Doručování zpravidla provádí dožádaný soud; za určitých okolností však soud může pověřit doručením písemností soudního úředníka a je-li tímto orgánem osoba soudního exekutora, je toto doručení zpoplatněno paušální částkou 10 eur za každou doručovanou písemnost.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Slovenská republika je proti možnosti doručovat soudní písemnosti prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců, kromě případu, kdy mají být dokumenty doručeny státnímu příslušníkovi členského státu, v němž byla písemnost vyhotovena.

Článek 19 – Elektronické doručování

Právní řád Slovenské republiky nedovoluje doručení písemnosti prostřednictvím e-mailu, jedná-li se o písemnosti, které se doručují do vlastních rukou; jedná se o tyto písemnosti:

  • Podle zákona č. 160/2015 Sb. z., civilního sporového řádu (civilný sporový poriadok, dále jen „CSP“) se do vlastních rukou doručují tyto písemnosti:

– usnesení, kterým soud povolil změnu žaloby, pokud subjekty nebyly na jednání, na němž došlo ke změně, přítomny (§ 142 odst. 2 CSP),

– žaloba s přílohami, pokud soud žalobu nezamítl nebo nerozhodl o zastavení řízení (§ 167 odst. 1 CSP),

– vyjádření žalovaného, pokud žalovaný uplatněný nárok v plném rozsahu neuzná (§ 167 odst. 3 CSP),

– vyjádření žalobce k vyjádření žalovaného podle § 167 odst. 3 (§ 167 odst. 4 CSP),

– předvolání k předběžnému projednání sporu (§ 169 odst. 2 CSP),

– rozsudek (§ 223 odst. 1 CSP),

– platební rozkaz se žalobou (§ 266 odst. 1 CSP),

– odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu, který se doručuje žalobci (§ 267 odst. 5 CSP),

– usnesení podle § 273 písm. c) CSP o povinnosti se k žalobě ve stanovené lhůtě písemně vyjádřit a v tomto svém vyjádření uvést rozhodující skutečnosti na svou obhajobu, připojit dokumenty, na které se odkazuje, a předložit důkazy k prokázání svých tvrzení ve smyslu § 273 písm. a) CSP.

  • Podle zákona č. 161/2015 Sb. z., civilního mimosporového řádu (civilný mimosporový poriadok, dále jen „CMP“) se do vlastních rukou doručují tyto písemnosti:

– usnesení o zahájení řízení, které se doručuje účastníkům, pokud bylo řízení zahájeno bez návrhu (§ 27 CMP),

– změněný návrh na zahájení řízení, pokud účastníci nebyli na jednání, na němž došlo ke změně, přítomni (§ 28 CMP),

– usnesení, pokud se jím rozhoduje ve věci samotné (§ 45 CMP),

– usnesení v řízení o navrácení nezletilé osoby do zahraničí v případě neoprávněného přemístění nebo zadržování, jímž se tomu, kdo podle navrhovatele právo porušuje, ukládá, aby se k věci písemně vyjádřil (§ 131 odst. 2),

– informování a poučení osob v dědickém řízení, které lze důvodně považovat za dědice, o jejich dědickém právu a o možnosti dědictví odmítnout, pokud takové informování a poučení soud neučinil ústně do zápisu (§ 189 odst. 2 CMP),

– informování o žádosti o vydání předmětu v námitkovém řízení proti vydání předmětu notářské úschovy složené za účelem splnění závazku, pokud se jedná o případ podle § 335 písm. a) nebo b) nebo pokud složitel požádal, aby byl předmět úschovy vydán jemu nebo jiné osobě jako příjemci (§ 340 CMP),

– vyzývací usnesení v řízení o potvrzení vydržení, osobě, která má v okamžiku zahájení řízení zapsané v listu vlastnictví vlastnické právo k nemovitosti nebo věcné právo k nemovitosti a které se řízení o potvrzení vydržení týká (§ 359g CMP).

Slovenská republika stanoví, že doručení těchto písemností je možné tak, že adresát potvrdí přijetí písemnosti potvrzením o doručení písemnosti; uvedené potvrzení může být učiněno výhradně adresátem.

Článek 20 – Přímé doručování

Nepoužije se.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Nepoužije se.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.