Doručování písemností (přepracované znění)

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovensko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Soudy a notáři (v dědickém řízení a v řízení o umoření listiny).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Okresní soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti zaslané v tištěné podobě poštovní službou.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk a anglický jazyk.

Článek 4 – Ústřední orgán

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Odbor mezinárodního práva soukromého

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk

Jazykové znalosti: slovenština, čeština, angličtina, francouzština.

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

K čl. 7 odst. 2 písm. a)

Slovenská republika bude poskytovat pomoc uvedenou v odst. 1 písm. a) – orgány, jimž je třeba adresovat žádost o zjištění pobytu, jsou okresní soudy (jakýkoliv okresní soud; všechny okresní soudy jsou zároveň i přijímajícími subjekty ve smyslu čl. 3 odst. 2).

K čl. 7 odst. 2 písm. c)

Přijímající orgány Slovenské republiky z vlastního podnětu žádají o informace o adresách z registru obyvatel nebo jiných databází, pokud adresa uvedená v žádosti o doručení není správná.

Článek 8 – Zasílání písemností

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk a anglický jazyk.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se.

Článek 13 – Datum doručení

Nepoužije se.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Slovenská republika pro účely vyplňování formulářů akceptuje kromě slovenského jazyka i český jazyk a anglický jazyk.

Článek 15 – Náklady na doručení

Doručování zpravidla provádí dožádaný soud; za určitých okolností však soud může pověřit doručením písemností soudního úředníka a je-li tímto orgánem osoba soudního exekutora, je toto doručení zpoplatněno paušální částkou 10 eur za každou doručovanou písemnost.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Slovenská republika je proti možnosti doručovat soudní písemnosti prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců, kromě případu, kdy mají být dokumenty doručeny státnímu příslušníkovi členského státu, v němž byla písemnost vyhotovena.

Článek 19 – Elektronické doručování

Právní řád Slovenské republiky nedovoluje doručení písemnosti prostřednictvím e-mailu, jedná-li se o písemnosti, které se doručují do vlastních rukou; jedná se o tyto písemnosti:

  • Podle zákona č. 160/2015 Sb. z., civilního sporového řádu (civilný sporový poriadok, dále jen „CSP“) se do vlastních rukou doručují tyto písemnosti:

– usnesení, kterým soud povolil změnu žaloby, pokud subjekty nebyly na jednání, na němž došlo ke změně, přítomny (§ 142 odst. 2 CSP),

– žaloba s přílohami, pokud soud žalobu nezamítl nebo nerozhodl o zastavení řízení (§ 167 odst. 1 CSP),

– vyjádření žalovaného, pokud žalovaný uplatněný nárok v plném rozsahu neuzná (§ 167 odst. 3 CSP),

– vyjádření žalobce k vyjádření žalovaného podle § 167 odst. 3 (§ 167 odst. 4 CSP),

– předvolání k předběžnému projednání sporu (§ 169 odst. 2 CSP),

– rozsudek (§ 223 odst. 1 CSP),

– platební rozkaz se žalobou (§ 266 odst. 1 CSP),

– odpor žalovaného proti platebnímu rozkazu, který se doručuje žalobci (§ 267 odst. 5 CSP),

– usnesení podle § 273 písm. c) CSP o povinnosti se k žalobě ve stanovené lhůtě písemně vyjádřit a v tomto svém vyjádření uvést rozhodující skutečnosti na svou obhajobu, připojit dokumenty, na které se odkazuje, a předložit důkazy k prokázání svých tvrzení ve smyslu § 273 písm. a) CSP.

  • Podle zákona č. 161/2015 Sb. z., civilního mimosporového řádu (civilný mimosporový poriadok, dále jen „CMP“) se do vlastních rukou doručují tyto písemnosti:

– usnesení o zahájení řízení, které se doručuje účastníkům, pokud bylo řízení zahájeno bez návrhu (§ 27 CMP),

– změněný návrh na zahájení řízení, pokud účastníci nebyli na jednání, na němž došlo ke změně, přítomni (§ 28 CMP),

– usnesení, pokud se jím rozhoduje ve věci samotné (§ 45 CMP),

– usnesení v řízení o navrácení nezletilé osoby do zahraničí v případě neoprávněného přemístění nebo zadržování, jímž se tomu, kdo podle navrhovatele právo porušuje, ukládá, aby se k věci písemně vyjádřil (§ 131 odst. 2),

– informování a poučení osob v dědickém řízení, které lze důvodně považovat za dědice, o jejich dědickém právu a o možnosti dědictví odmítnout, pokud takové informování a poučení soud neučinil ústně do zápisu (§ 189 odst. 2 CMP),

– informování o žádosti o vydání předmětu v námitkovém řízení proti vydání předmětu notářské úschovy složené za účelem splnění závazku, pokud se jedná o případ podle § 335 písm. a) nebo b) nebo pokud složitel požádal, aby byl předmět úschovy vydán jemu nebo jiné osobě jako příjemci (§ 340 CMP),

– vyzývací usnesení v řízení o potvrzení vydržení, osobě, která má v okamžiku zahájení řízení zapsané v listu vlastnictví vlastnické právo k nemovitosti nebo věcné právo k nemovitosti a které se řízení o potvrzení vydržení týká (§ 359g CMP).

Slovenská republika stanoví, že doručení těchto písemností je možné tak, že adresát potvrdí přijetí písemnosti potvrzením o doručení písemnosti; uvedené potvrzení může být učiněno výhradně adresátem.

Článek 20 – Přímé doručování

Nepoužije se.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Nepoužije se.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Nepoužije se.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 31/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.