Doručování písemností (přepracované znění)

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Orgány, které odesílají písemnosti, jsou okresní soudy (okrajna sodišča), krajské soudy (okrožna sodišča), soud pro věci pracovní a sociálního zabezpečení (delovno in socialno sodišče), správní soud (upravno sodišče), vyšší soudy (višja sodišča), Nejvyšší soud (Vrhovno sodišče), Ústavní soud (Ustavno sodišče) a státní zastupitelství (Državno odvetništvo).

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Orgány příslušnými pro přijímání písemností jsou krajské soudy.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Použije-li se na přijímání žádostí čl. 5 odst. 4 nařízení, doručení se uskutečňuje prostřednictvím poštovních služeb, včetně expresních služeb a telefaxu.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formuláře uvedené v příloze I se přijímají ve slovinštině nebo angličtině.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem pro provádění nařízení je Ministerstvo spravedlnosti:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695394

Fax: +386 13695233

E-mail: gp.mp@gov.si

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Slovinské orgány poskytují pomoc při určení adresy takto:

a) odesílající subjekt podává žádosti o určení adresy osoby, které má být písemnost doručena, krajskému soudu (přijímající orgán je uveden v článku 2 nařízení, kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 2).

Soudy mají přístup do databáze evidence obyvatel a mohou z vlastního podnětu nebo na žádost dožadujícího soudu získat informace o adresách, pokud je adresa uvedená v žádosti o doručení nepřesná nebo neznámá.

Článek 8 – Zasílání písemností

Formuláře uvedené v příloze A se přijímají ve slovinštině nebo angličtině.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Nepoužije se.

Článek 13 – Datum doručení

Slovinské vnitrostátní právo nestanoví lhůtu pro doručení písemností.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Formuláře uvedené v příloze K se přijímají ve slovinštině nebo angličtině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Obecně platí, že za doručení písemností příslušným slovinským soudem se náklady na doručení neplatí, s výjimkou nákladů na doručení detektivem nebo vykonavatelem, pokud o takový způsob doručení strana požádá. Náklady na toto doručení platí žadatel. V souladu s pravidly pro doručování detektivy a vykonavateli v občanskoprávním soudním řízení a v trestním řízení (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) činí v současné době poplatek za osobní doručení 50 EUR. Odměna za práci doručovatele se zvyšuje o DPH, je-li doručovatel plátcem DPH. V případě neúspěšného doručení má doručovatel nárok na 20 % poplatku. Nehledě na to může soud stanovit vyšší podíl poplatku, který nesmí překročit 50 %, pokud pro to existují oprávněné důvody na základě přiloženého výpisu ze spisu nebo jiného příslušného důkazu. Doručovatel má rovněž nárok na náhradu nákladů na dopravu.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Slovinsko nebrání tomu, aby byly písemnosti doručovány prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců za podmínek uvedených v čl. 17 odst. 1.

Slovinsko je proti doručování soudních písemností osobám, které mají bydliště ve Slovinsku, prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců jiné země, kromě případu, kdy se písemnosti musí doručit občanům členského státu, z něhož písemnosti pochází.

Článek 19 – Elektronické doručování

Slovinsko nestanoví žádné další podmínky, za nichž přijímá elektronické doručování podle čl. 19 odst. 1 písm. b).

Článek 20 – Přímé doručování

Slovinsko sděluje, že jeho vnitrostátní právo přímé doručování nepřipouští.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Slovinsko sděluje, že soudce bez ohledu na čl. 22 odst. 1 nařízení může vynést rozsudek, i když neobdržel potvrzení o doručení nebo dodání, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 22 odst. 2 nařízení.

V souladu s čl. 22 odst. 4 nařízení Slovinsko sděluje, že žádost o navrácení do původního stavu může být podána do jednoho roku ode dne vynesení rozsudku.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Dohoda mezi Slovinskou republikou a Chorvatskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních ze dne 7. února 1994.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 19/01/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.