Doručování písemností (přepracované znění)

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Doručování dokumentů


*povinný údaj

Ustanovení čl. 3 odst. 1 – Odesílající subjekty

Soudní tajemníci (Letrados de la Administración de Justicia) (soudní a mimosoudní písemnosti)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 – Přijímající subjekty

Soudní tajemníci odpovědní za společnou službu pro doručování (servicio común de notificaciones) v místě, kde se má doručení uskutečnit, a tam, kde tato společná služba neexistuje, soudní tajemník soudu prvního stupně v místě, kde se má doručení uskutečnit.

Všechny žádosti se zasílají službě pro registraci a distribuci (Servicio de Registro y Reparto) v rámci společné všeobecné služby (Servicio Común General) a tam, kde tato služba neexistuje, podatelně soudu za účelem předání orgánu příslušnému k doručení. V rámci španělského soudního systému předají orgány určené Španělskem jako „přijímající subjekt“ (podatelny soudů a společné procesní služby, Decanatos y Servicios comunes procesales) žádost orgánu příslušnému k doručení.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Pokud jde o způsoby přijímání, které jsou v současné době k dispozici, soudy k doručování používají elektronické a telematické prostředky. Nejsou-li k dispozici elektronické prostředky, používá se k doručení pošta s potvrzením o přijetí písemnosti.

Ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře: angličtina, francouzština, portugalština nebo španělština.

Článek 4 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem určeným Španělskem je odbor generálního ředitelství pro mezinárodní právní spolupráci na ministerstvu spravedlnosti (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Článek 7 – Pomoc s vyhledáváním adres

Za zjištění místa pobytu odpovídá orgán příslušný k doručování.

Podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení se mohou odesílající subjekty obrátit se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena, na příslušný orgán určený Španělskem k doručování.

Podle čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení španělské orgány příslušné k doručování předloží rejstříkům evidujícím obyvatele nebo jiným databázím z vlastního podnětu žádost o informace týkající se adres v případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná.

Článek 8 – Zasílání písemností

Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře: španělština, angličtina, francouzština a portugalština.

Článek 12 – Odmítnutí přijmout písemnost

Formulář L nebyl do jazyka třetí země přeložen.

Článek 13 – Datum doručení

Lhůty závisí na doručované písemnosti a na druhu řízení nebo na jeho fázi a obvykle se pohybují v rozmezí 3 až 5 dnů.

Musí být dodržena příslušná procesní pravidla.

Článek 14 – Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Potvrzení o doručení musí být vyplněno ve španělštině.

Článek 15 – Náklady na doručení

Neuplatňuje se.

Článek 17 – Doručování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

Španělsko se staví proti tomu, aby na jeho území byly doručovány písemnosti z jiných členských států prostřednictvím konzulárních nebo diplomatických služeb, pokud se nejedná o doručení určené státnímu příslušníku členského státu, odkud tyto písemnosti pocházejí (Estado miembro de origen).

Článek 19 – Elektronické doručování

Neuplatňuje se.

Článek 20 – Přímé doručování

Přímé doručování není ve Španělsku možné. Procesní zástupci (procuradores) nemohou provádět doručování, pokud k tomu nejsou výslovně oprávněni soudními tajemníky.

Článek 22 – Nedostavení se žalované strany k soudu

Španělsko uvádí, že soudci mohou pozastavit přerušení řízení a rozhodnout podle potřeby, jsou-li splněny všechny požadavky stanovené v článku 22 nařízení (ES) č. 2020/1784.

Pokud jde o pravomoc soudu přijímat žádosti o prominutí zmeškání lhůty, Španělsko upřesnilo, že žádosti o prominutí zmeškání lhůty nejsou přípustné, pokud jsou podány více než jeden rok ode dne vydání rozhodnutí.

Článek 29 – Dohody nebo ujednání ve vztazích mezi členskými státy

Žádné připomínky.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 – Oznámení o předčasném provozu decentralizovaného informačního systému

Žádné připomínky.
Poslední aktualizace: 08/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.