Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile sager og handelssager (forkyndelse af dokumenter) er de østrigske fremsendende instanser distriktsdomstolene, men også alle andre domstole, hvor de f.eks. er forpligtet til at forkynde retslige dokumenter som materielle domstole.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

I Østrig er de modtagende instanser i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile sager og handelssager (forkyndelse af dokumenter) udelukkende distriktsdomstolene.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Efter datoen for ikrafttrædelsen af forpligtelsen til at sende dokumenter, der skal forkyndes, anmodninger osv. via det decentrale IT-system, der er baseret på e-CODEX i henhold til ovennævnte forordning (artikel 5, stk. 1, sammenholdt med artikel 37, stk. 2, i forordningen), kan de midler, der har været til rådighed indtil da, nemlig fremsendelse pr. post, fremsendelse med andre kurertjenester (f.eks. ekspresforsendelser), elektronisk post og fremsendelse pr. fax, i tilfælde af afbrydelse af dette IT-system (artikel 5, stk. 4) anvendes til fremsendelse af dokumenter, der skal forkyndes, anmodninger osv.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Ud over tysk kan formularerne også udfyldes på engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ, der er omhandlet i forordningens artikel 4, er for hele Østrigs vedkommende:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tlf. (++43-1) 52 1 52 0

Fax: (++43-1) 52 1 52 2727

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Modtagernes adresser i Østrig kan indhentes på følgende måde (artikel 7, stk. 1, litra c)):

Det centrale folkeregister (Zentrale Melderegister, ZMR) er oprettet under det østrigske forbundsindenrigsministerium. Det er et offentligt register over alle personer, der er registreret i Østrig, med angivelse af deres primære bopæl og eventuelt deres sekundære bopæl(e). Det centrale folkeregister indeholder identitetsoplysninger (f.eks. navn, køn, fødselsdato, folkeregisternummer, nationalitet osv.) og bopælsoplysninger. I Østrig er det obligatorisk at registrere eller slette en bopæl.

Registrering i folkeregistret foretages af de forskellige kontorer til angivelse af bopæl, civile registerkontorer og statsborgerskabskontorer i de østrigske byer og kommuner. Alle myndigheder (f.eks. distriktsadministrationskontorer og politi) har adgang til det centrale register online. Banker, forsikringsselskaber, advokater, notarer osv., der er bemyndiget af forbundsindenrigsministeriet, har også direkte adgang efter anmodning.

Enhver person kan gratis anmode de lokale kontorer til angivelse af bopæl om oplysninger om en anden persons primære bopæl.

Med henblik på at lokalisere en person kan både fysiske og juridiske personer indhente oplysninger om de personer, der er registreret i det centrale folkeregister, ved at anmode om oplysninger om deres primære bopæl. Kun personer, der er i besiddelse af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag over for den eller de pågældende personer, kan anmode om oplysninger om fødselsdatoer.

Som hovedregel gives der kun oplysninger om en persons primære bopæl. Hvis den pågældende ikke har en registreret primær bopæl, skal der gives oplysninger om den seneste registrerede primære bopæl.

For at få oplysninger om bopælen skal den registrerede være tilstrækkeligt individualiseret på grundlag af visse karakteristika, således at søgningen ikke fører til flere resultater. For at indhente oplysninger er det nødvendigt at angive den pågældende persons fornavn og efternavn samt mindst én supplerende oplysning, der gør det muligt at identificere vedkommende entydigt (f.eks. fødselsdato, fødested, nationalitet eller tidligere adresse).

Den kompetente myndighed er kontoret for angivelse af bopæl, dvs. kommunalforvaltningen, i statutbyerne (Statutarstädten) kommunalbestyrelsen, og i Wien den kompetente administrative afdeling i distriktet.

Der kan uformelt anmodes om oplysninger om bopæl personligt, pr. post eller via internettet.

Anmodningen om oplysninger om bopæl kan indgives online via det centrale folkeregister (ZMR) på adressen oesterreich.gv.at. Der skal bruges et aktiveret borgerkort (Bürgerkarte) og et elektronisk betalingsmiddel. De ønskede oplysninger udleveres umiddelbart efter betaling af administrationsgebyret. Administrationsgebyret, som i øjeblikket beløber sig til 3,30 EUR, skal også betales for søgninger, der ikke giver et tilfredsstillende resultat.

Der kræves et officielt identitetskort med foto for at indhente oplysninger om bopæl. I tilfælde af en skriftlig begæring skal originaleksemplaret af det officielle dokument eller en kopi, der er bekræftet af en notar eller en domstol, vedlægges.

Gebyret for en skriftlig anmodning er 14,30 EUR. Gebyret for oplysninger er 2,10 EUR for søgninger i det lokale folkeregister og 3,30 EUR for søgninger i det centrale folkeregister (MRZ).

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Ud over tysk kan formular A også udfyldes på engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Det er ikke blevet oplyst, om domstole har kunnet få udarbejdet oversættelser.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

De dokumenter, der er omhandlet i artikel 12, stk. 5, eller artikel 13, stk. 2, synes endnu ikke at være foreskrevet i østrigsk ret.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Attesten (formular K) kan udfyldes på tysk eller engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Der opkræves ingen faste gebyrer.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Der er ingen indsigelse mod forkyndelse i henhold til artikel 17, stk. 1.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Østrig har ikke fastsat yderligere betingelser for forkyndelse pr. e-mail i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile sager og handelssager (forkyndelse af dokumenter).

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Forkyndelse af retslige dokumenter direkte gennem stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten er ikke tilladt i henhold til østrigsk ret.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset artikel 22, stk. 1, kan de østrigske retter træffe afgørelse på de betingelser, der er fastsat i artikel 22, stk. 2.

Østrig har ikke fastsat nogen frist som omhandlet i artikel 22, stk. 4, sidste afsnit, for indgivelse af en begæring om forældelse.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Som allerede meddelt i forbindelse med forordning (EF) nr. 1393/2007 ved breve af 23. februar 2009 fra det tyske og østrigske forbundsjustitsministerium finder følgende bestemmelser fortsat anvendelse mellem Tyskland og Østrig:

I forbindelse med gensidig retshjælp, for så vidt som den også vedrører forkyndelse, anvender Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig fortsat den aftale, som deres regeringer indgik den 6. juni 1959 med henblik på yderligere at forenkle de retlige forhold i overensstemmelse med Haagkonventionen af 1. marts 1954 (offentliggjort i Østrigs statstidende (Bundesgesetzblatt, BGBl) 27/1960 og i den tyske statstidende (BGBl) 1959 II, s. 1523).

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

På nuværende tidspunkt foreligger der stadig ingen konkret plan i denne henseende.

Sidste opdatering: 15/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.