Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

 • Fogeder (huissiers de justice)
 • I tilfælde, hvor belgisk ret foreskriver forkyndelse af retslige dokumenter ved domstolene: disse domstoles justitskontorer.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Fogeder

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Anbefalet brev med modtagelsesbevis eller kvalificeret elektronisk registreret leveringstjeneste.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Foruden nederlandsk, fransk og tysk accepteres også engelsk ved udfyldelse af formularer.

Artikel 4 — Centralt organ

Chambre nationale des huissiers de justice (det belgiske fogedkammer)
Avenue Henri Jaspar 93
1060 Bruxelles
BELGIEN

Tlf.: (32-2) 538 00 92
Fax: (32-2) 539 41 11
E-mail: info@nkgb-cnhb.be

Oplysningerne kan meddeles pr. post, fax, e-mail eller telefon.
Sprog: fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.
Stedlig kompetence: Belgien (hele landet).

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

I overensstemmelse med artikel 7 yder Belgien bistand på den måde, der er omhandlet i stk. 1, litra a). Fogederne er de kompetente myndigheder, som de fremsendende instanser kan rette henvendelse til med henblik på at finde frem til adressen på den person, der skal ske forkyndelse overfor.

Med henblik på indgivelse af en anmodning om bistand ved søgning efter adresser kan fogedens kontaktoplysninger findes på dette websted.

Belgien har meddelt, at fogeder, der er behørigt bemyndiget til at forkynde et dokument i deres jurisdiktion, i deres egenskab af modtagende instans generelt i henhold til lovgivningen er forpligtet til på eget initiativ at kontrollere ægtheden af adressen på adressaten for deres dokument i samme jurisdiktion i overensstemmelse med gældende nationale retsregler. Denne kontrol foretages ved at konsultere de eksisterende databaser, som fogederne har lovlig adgang til, og som giver oplysninger om det officielle opholdssted for alle personer (belgiske eller udenlandske), der har bopæl eller opholdstilladelse i Belgien.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden nederlandsk, fransk og tysk accepteres også engelsk ved udfyldelse af formular A.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Belgien anvender et system med to datoer til fastlæggelse af forkyndelsestidspunktet. Den dato, der anvendes som forkyndelsesdato, varierer, afhængigt af om det drejer sig om dokumentets modtager eller dokumentets afsender.

Den belgiske retsplejelovs artikel 53a bestemmer følgende: For så vidt angår adressaten, og medmindre andet er fastsat ved lov, beregnes frister, der begynder at løbe fra en meddelelse i papirform, som følger:

1° Når forkyndelsen sker ved retslig forsendelse eller anbefalet brev med modtagelsesbevis, fra første dag efter den dag, hvor forsendelsen eller brevet er forelagt ved adressatens bopæl eller i påkommende tilfælde dennes opholdssted eller valgte adresse.

2° Når forkyndelsen sker ved anbefalet brev eller almindeligt brev, fra den tredje arbejdsdag efter den dag, hvor brevet blev indleveret til posttjenesten, medmindre adressaten kan bevise det modsatte.

Med hensyn til afsenderen anses afsendelsesdatoen (eller deponeringen på postkontoret eller justitskontoret) for at være forkyndelsesdatoen.

Hvis en part, der ikke har fået medhold i første instans, har til hensigt at iværksætte appel, skal den pågældende derfor kunne gøre dette uden at afvente den formelle forkyndelse af dommen.

Det samme gælder, når en person, der ønsker at afbryde en forældelsesfrist, har forkyndt det afbrydende dokument (udenretsligt dokument).

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Foruden nederlandsk, fransk og tysk accepteres også engelsk ved udfyldelse af formular K.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Fogedens forkyndelse medfører betaling af et fast gebyr på 165 EUR (inklusive belgisk moms), som rekvirenten skal betale for ethvert dokument, der skal forkyndes for en fysisk eller juridisk person. Fogeden kan kræve betaling af hele eller en del af dette beløb, inden der foretages nogen handling. Når oprindelsesstaten i overensstemmelse med de europæiske regler om det fælles merværdiafgiftssystem opkræver moms af forkyndelsesgebyret, tilbagebetaler fogeden det eventuelt overskydende beløb. Dette gebyr skal betales direkte gennem en bank eller et finansieringsinstitut, der er godkendt i Belgien af ansøgerens land. Bankgebyrer afholdes af betaleren.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Belgien accepterer ikke forkyndelse af retslige dokumenter på sit område på den måde, der er omhandlet i forordningens artikel 17, stk. 1, medmindre dokumenterne skal forkyndes for statsborgere i den medlemsstat, hvorfra dokumenterne hidrører.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Belgisk ret tillader i princippet ikke forkyndelse af et dokument pr. almindelig elektronisk post, men Belgien tillader forkyndelse ad elektronisk vej i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, forudsat at følgende yderligere betingelser er opfyldt:

Den anvendte proces skal gøre det muligt:

 • på pålidelig vis at identificere parterne i den elektroniske kommunikation
 • at sikre integriteten af de fremsendte dokumenter og sikkerheden og fortroligheden af kommunikationen
 • at sikre, at de overførte dokumenter opbevares
 • med sikkerhed at fastsætte datoen for dokumentets fremsendelse
 • at give sikkerhed for adressatens samtykke til elektronisk forkyndelse.

Disse betingelser finder ikke anvendelse på forkyndelse af dokumenter, der udelukkende er af informativ karakter, og som ikke afføder retsvirkninger, såsom meddelelser om, at søgsmålsfristen begynder at løbe.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Belgisk ret er ikke til hinder for, at den i artikel 20 omhandlede mulighed for direkte forkyndelse kan udøves. Direkte forkyndelse for personer, der er bosat i Belgien, skal ske gennem den foged, der har stedlig kompetence på det sted, hvor den person, for hvem dokumentet skal forkyndes, har bopæl.

https://www.huissiersdejustice.be/bailiff

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

De belgiske domstole kan uanset forordningens artikel 22, stk. 1, træffe afgørelse, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

En anmodning om en ny frist som omhandlet i forordningens artikel 22, stk. 4, kan fremsættes inden et år efter dommens afsigelse.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Belgien erklærer, at denne forordning, i forbindelserne til de øvrige medlemsstater og inden for sit anvendelsesområde, har forrang for følgende instrumenter:

 • Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces
 • konventionen af 1. marts 1956 mellem Belgien og Frankrig om gensidig civil‑ og handelsretlig bistand
 • aftalen af 25. april 1959 mellem Belgiens regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering med henblik på at lette anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces
 • Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål
 • konventionen af 23. oktober 1989 mellem Belgien og Østrig om gensidig retshjælp og retligt samarbejde, som er et tillæg til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 05/12/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.