Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

De fremsendende instanser i Kroatien, der har kompetence til at forkynde dokumenter i udlandet, er følgende:

— den ret, der skal forkynde dokumentet, hvis der er tale om retslige dokumenter

— i tilfælde af udenretslige dokumenter: byretten (općinski sud) på det faste eller sædvanlige opholdssted eller hjemstedet for den myndighed eller person, der anmoder om forkyndelse

— i tilfælde af dokumenter, der er attesteret eller udstedt af notarer: den byret, i hvis retskreds de har hjemsted.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Ved forkyndelse i Kroatien er den modtagende instans i Kroatien den byret, i hvis retskreds dokumenterne skal forkyndes.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Dokumenterne sendes pr. e-mail og pr. post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Engelsk accepteres til udfyldelse standardformularen i bilag I.

Artikel 4 — Centralt organ

Kroatiens justits- og forvaltningsministerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00

Hjemmeside: https://mpu.gov.hr/

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Kroatien bistår ved søgningen efter adresser på sit område i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a), dvs. ved at udpege de myndigheder, hvortil fremsendende instanser kan rette anmodninger om fastlæggelse af adressen på adressaten for det dokument, der skal forkyndes.

Anmodninger om fastlæggelse af adressen på adressaten for det dokument, der skal forkyndes, kan behandles af følgende fremsendende instanser:

Kroatiens indenrigsministerium

Direktoratet for indvandring, unionsborgerskab og administrative anliggender

Ilica 335

10000 Zagreb

e-mailadresse: prijavnistvo@mup.hr

De modtagende instanser i Kroatien indgiver på eget initiativ anmodninger om adresseoplysninger i folkeregistre eller andre databaser i tilfælde, hvor den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, ikke er korrekt.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Engelsk accepteres til udfyldelse af formular A i bilag I.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Ikke relevant

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Engelsk accepteres til udfyldelse af formular K i bilag I.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Finder ikke anvendelse i henhold til den nationale lovgivning.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Kroatien modsætter sig, at retslige dokumenter forkyndes af diplomatiske eller konsulære repræsentanter på dens område, medmindre dokumenterne skal forkyndes for statsborgere i den medlemsstat, hvorfra dokumenterne hidrører.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I henhold til den civile retsplejelov skal dokumenter forkyndes pr. post eller af en bestemt stævningsmand eller en ansat ved retten, en kompetent myndighed, en notar eller direkte ved retten eller ad elektronisk vej i overensstemmelse med loven. Efter anmodning fra den part, der erklærer sig rede til at betale de dermed forbundne udgifter, kan retten ved afgørelse uden mulighed for appel beslutte, at forkyndelsen af et givent dokument skal foretages af en notar. I så fald vedlægger retten det dokument, der skal forkyndes, i en særskilt kuvert, som den udleverer til parten.

Efter anmodning fra en person med søgsmålsinteresse bemyndiges forkyndelsen i Kroatien således direkte af den kompetente notar.

Notaren er ikke forpligtet til at foretage forkyndelse, hvis denne ikke har fået dækket omkostningerne forbundet hermed på forskud. Parten indbetaler pengene på forhånd direkte til notarens konto.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

En anmodning om fritagelse fra forældelsesfristen kan ikke antages til realitetsbehandling, hvis den fremsættes mere end et år efter domsafsigelsen.

Kroatiske retter kan afsige domme, hvis betingelserne i artikel 22, stk. 2, er opfyldt.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Traktaten mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien af 7. februar 1994 om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Kroatien er ikke i stand til at anvende det decentrale IT-system tidligere end krævet i forordningen.

Sidste opdatering: 06/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.