Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Den myndighed i Cypern, der er kompetent til at fremsende retslige og udenretslige dokumenter, som skal forkyndes i en anden medlemsstat (herefter "den fremsendende instans"), er ministeriet for retlige anliggender og offentlig orden (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den myndighed i Cypern, der er kompetent til at modtage retslige og udenretslige dokumenter fra en anden medlemsstat (herefter "den modtagende instans"), er ministeriet for retlige anliggender og offentlig orden, som har stedlig kompetence i hele Cypern.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

I tilfælde af tekniske problemer eller afbrydelse af det system, der er omhandlet i forordningens artikel 5, eller på grund af ekstraordinære omstændigheder kan dokumenterne sendes pr. e-mail.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Formularerne i bilag I accepteres på græsk eller engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Cyperns centrale organ er ministeriet for retlige anliggender og offentlig orden, som har stedlig kompetence i hele republikken. Det centrale organ har følgende adresse:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Cypern yder bistand ved adresseforespørgsler, jf. forordningens artikel 7, stk. 1, litra a), via udpegede myndigheder, som fremsendende instanser kan rette henvendelse til med henblik på at finde frem til adressen på den person, der skal ske forkyndelse overfor.

Ovennævnte fremsendende instans er ministeriet for retlige anliggender og offentlig orden som centralt organ, der selv retter henvendelse til de myndigheder, der er udpeget til at finde adressen.

Det centrale organ har følgende adresse:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy/

Myndighederne må ikke på eget initiativ indgive anmodninger om oplysninger i databaser, jf. forordningens artikel 7, stk. 2, litra c).

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Formular A i bilag I accepteres på græsk eller engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant. Formular L i bilag I oversættes ikke til et tredjelands sprog.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Den nationale lovgivning fastsætter ikke en bestemt frist for forkyndelse af dokumentet. Hvis forkyndelsen foretages i en sag, der verserer for en domstol, kan datoen for forkyndelsen dog fastsættes af den kompetente domstol.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Formular K i bilag I accepteres på både græsk og engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

21,00 EUR for hver anmodning om forkyndelse af dokumenter (Aítima Epídosis Engráfon).

Afgiften betales via en bankoverførsel til følgende konto:

Kontonr.: 6001017 – Ministry of Justice and Public Order

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Denne fremgangsmåde skal følges ved alle typer anmodninger om forkyndelse af dokumenter. Bemærk, at en anmodning, der ikke er bilagt den tilhørende bankkvittering for betaling af den lovbestemte afgift, behandles ikke.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Republikken Cypern forbyder forkyndelse af retslige dokumenter på sit område, jf. artikel 17, stk. 1, medmindre dokumenterne forkyndes for statsborgere i den medlemsstat, hvorfra dokumenterne hidrører.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Fastlægges inden længe.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Denne tjeneste leveres af bemyndigede personer.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Fastlægges inden længe.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Cypern er kontraherende part i Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål

Cypern har ikke til hensigt at indgå aftaler eller arrangementer i henhold til forordningens artikel 29, stk. 2.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Cypern har ikke til hensigt at anvende det decentrale IT-system før fristens udløb.

Sidste opdatering: 12/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.