Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Tjekkiet

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Retter.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Distriktsdomstole (okresní soudy) (i Prag: Obvodní soudy, i Brno: Městský soud).

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Måder, hvorpå dokumenter kan modtages:

  • pr. post
  • pr. fax
  • pr. e-mail.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Formularen kan udfyldes på tjekkisk, slovakisk eller engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Justitsministeriet (Ministerstvo spravedlnosti)

International Civil Department

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Tlf: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

  • Artikel 7, stk. 1, litra a)

Distriktsdomstolen (okresní soudy) (i Prag: Obvodní soudy, i Brno: Městský soud), hvis kompetence omfatter den seneste kendte adresse på den person, for hvem et dokument skal forkyndes, hvis disse oplysninger foreligger, eller i givet fald den distriktsdomstol, i hvis retskreds den person, for hvem et dokument skal forkyndes, ifølge de foreliggende oplysninger befinder sig.

  • Artikel 7, stk. 2, litra c)

Hvis en anmodning omfatter adressatens adresse, hvor forkyndelsen har været resultatløs, konsulterer retten det relevante informationssystem med henblik på at fastslå adressen på en fysisk persons faste bopæl, forretningsstedet for en erhvervsdrivende, der er en fysisk person, og adressen på det vedtægtsmæssige hjemsted eller adressen på en organisatorisk enhed, der er registreret i det relevante register, hvis der er tale om en juridisk enhed.

Retten undersøger også, om modtageren har en datamailboks, der er registreret i Tjekkiet. Hvis modtageren har en registreret datamailboks, leverer retten kun dokumenter til datamailboksen via det offentlige datanet. Oprettelsen af en datamailboks er kun obligatorisk for juridiske enheder og (fra den 1. januar 2023) også for iværksættere, der er fysiske personer. For fysiske personer, der ikke driver virksomhed, er det valgfrit.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Ud over tjekkisk accepterer Tjekkiet også standardformularerne på slovakisk eller engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Der er ikke fastsat sådanne datoer for forkyndelse af dokumenter i Tjekkiet.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Ud over tjekkisk accepterer Tjekkiet også attester om forkyndelse på slovakisk eller engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Der opkræves ikke gebyr for forkyndelser i Tjekkiet.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Tjekkiet erklærer, at den ikke er imod en sådan forkyndelse på dens område.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Attester om forkyndelse af dokumenter, der sendes pr. e-mail, skal underskrives med en elektronisk signatur baseret på et kvalificeret certifikat for elektroniske signaturer eller ved en kvalificeret elektronisk signatur.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Tjekkiet erklærer, at dens lovgivning ikke tillader en sådan forkyndelse på dens område.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

  • Artikel 22, stk. 2

Uanset bestemmelserne i artikel 22, stk. 1, kan en tjekkisk domstol afgøre sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt alle betingelserne i artikel 22, stk. 2, er opfyldt.

  • Artikel 22, stk. 4

Der er ingen sådan frist i Den Tjekkiske Republik.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ikke relevant.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 03/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.