Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

I Danmark udpeges retterne som fremsendende instans.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

I Danmark udpeges Justitsministeriet som den modtagende instans.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Justitsministeriet som modtagende instans kan modtage dokumenter via e-mail til jm@jm.dk med kopi til insolvensretskontoret@jm.dk eller fysisk post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Formularerne i bilag I kan udfærdiges på dansk, engelsk og fransk.

Artikel 4 — Centralt organ

I Danmark udpeges Justitsministeriet som centralt organ.

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Justitsministeriet bistår fremsendende instanser ved adresseforespørgsler som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a.

Justitsministeriet foretager opslag i Det Centrale Personregister. Justitsministeriet kan kontaktes vedrørende forespørgsler på e-mail jm@jm.dk med kopi til insolvensretskontoret@jm.dk.

I tilfælde, hvor den angivne adresse i anmodningen om forkyndelse ikke er korrekt, foretager Justitsministeriet opslag i Det Centrale Personregister af egen drift.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Formular A i bilag I kan udfærdiges på dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

N/A

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Forkyndelsesdatoen i Danmark afhænger af, hvilken metode for forkyndelse, der anvendes.

Ved brevforkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis genparten eller modtagelsesbeviset er underskrevet af den pågældende personligt. Forkyndelse anses for sket, den dag modtageren anfører at have modtaget meddelelsen. Er ingen modtagelsesdag anført, eller er den angivne modtagelsesdag senere end datoen i poststemplet på tilbagesendelsen, anses forkyndelse for sket på poststemplets dato, jf. retsplejelovens § 156.

Ved telefonforkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis personen vedkender sig at være den person, der skal ske forkyndelse for, og personen må antages at have forstået telefonsamtalen. Forkyndelsen anses for sket, den dag meddelelsen telefonisk gives den pågældende, jf. retsplejelovens § 156 a.

Ved digital forkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis den pågældende bekræfter at have modtaget meddelelsen enten ved en meddelelse, der sendes ved digital kommunikation med anvendelse af digital signatur, eller ved at sende en personligt underskrevet kopi af meddelelsen. Forkyndelsen anses for sket, den dag modtageren anfører at have modtaget meddelelsen. Er ingen modtagelsesdag anført, eller er den angivne modtagelsesdag senere end den registrerede modtagelsesdato for den digitalt fremsendte bekræftelse eller datoen i poststemplet på tilbagesendelsen, anses forkyndelsen for sket på den registrerede modtagelsesdag eller på poststemplets dato, jf. retsplejelovens § 156 b.

Ved forenklet digital forkyndelse anses meddelelsen for forkyndt, hvis der sker åbning eller anden behandling af meddelelsen, den besked, hvortil meddelelsen er vedhæftet, eller et bilag eller en anden meddelelse, der er vedhæftet beskeden. Forkyndelse anses for sket, den dag meddelelsen, bilaget eller den besked, hvortil meddelelsen er vedhæftet, åbnes eller på anden måde behandles, jf. retsplejelovens § 156 c.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Samtlige af unions officielle sprog kan anvendes til udfyldelse af formular K i bilag I.

Danmark (som afsenderstat) udfylder formular K i bilag I på dansk, engelsk eller fransk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Der opkræves ikke gebyr ved forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

N/A

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Der stilles ikke yderligere betingelser.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I Danmark er det ikke muligt for en person, der har en interesse i en bestemt sag, at lade forkyndelsen af retslige dokumenter foretage direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer.

Civile sager skal i Danmark anlægges via portalen MinRetssag, hvorefter systemet automatisk opretter en stævning på baggrund af den information, der er indtastet. Den borger, virksomhed eller offentlige myndighed, som sagen er anlagt imod, får herefter besked via digital post eller ved forkyndelse af stævningen.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Forkyndelsesforordningens artikel 22, stk. 2, om afgørelser af sager i tilfælde, hvor sagsøgte ikke giver møde, finder anvendelse i Danmark, jf. bekendtgørelse om gennemførelse af forkyndelsesforordningen (omarbejdning) § 5, stk. 1 (link følger efter udstedelsen).

En anmodning efter forkyndelsesforordningens artikel 22, stk. 4, om ny behandling af sag, hvor sagsøgte ikke har givet møde, skal i Danmark fremsættes senest et år efter dommens afsigelse, jf. bekendtgørelse om gennemførelse af forkyndelsesforordningen (omarbejdning) § 5, stk. 2.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ved anmodning om forkyndelse af dokumenter mellem Danmark og de øvrige nordiske lande finder Den nordiske overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp ligeledes anvendelse, jf. bekendtgørelse om gennemførelse af forkyndelsesforordningen (omarbejdning) § 6.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

N/A

Sidste opdatering: 29/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.