Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Estland

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

De instanser, der er ansvarlige for fremsendelse af retslige dokumenter i Estland, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning), er retterne i første instans og den øverste domstol, alt efter hvor den sag, som dokumenterne skal forkyndes for, behandles, mens den instans, der er ansvarlig for fremsendelse af udenretslige dokumenter, er justitsministeriet (Justiitsministeerium).

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den instans, der er ansvarlig for at modtage retslige og udenretslige dokumenter som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 2, er den ret i første instans, inden for hvis retskreds dokumentet skal forkyndes.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Dokumenter kan modtages pr. post, fax eller elektronisk på de betingelser, der er fastsat i den civile retsplejelov (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Estland accepterer standardformularer på både estisk og engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organs funktioner, jf. forordningens artikel 4, varetages af justitsministeriet. Kontaktoplysninger:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estland

Tlf.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

For at opfylde de relevante krav, jf. artikel 7, stk. 1, litra c), giver Estland via den europæiske e-justiceportal detaljerede oplysninger om, hvordan man finder adresserne på de personer, for hvem dokumenterne skal forkyndes.

 • Følgende myndighed afgiver oplysningerne:

Tallinna Perekonnaseisuamet (Folkeregistret i Tallinn

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estland

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • Anmodningen indgives:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

Estland

 • Anmodningen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger:
  • hvilke dokumenter, der skal forkyndes og kræver en persons adresse (med dokumentation for, hvorfor dette er nødvendigt)
  • bekræftelse af, at behovet for de pågældende oplysninger følger af forordningen
  • bekræftelse af, at de pågældende oplysninger kun vil blive anvendt til det tilsigtede formål
  • hvem, der har betalt for oplysningerne og hvornår Det anbefales at vedlægge en betalingsinstruks, hvorved det bekræftes, at betalingen er foretaget
  • oplysninger, der gør det muligt at identificere den, der anmoder om oplysningerne (herunder en kopi af vedkommendes identitetsdokument, der skal vedlægges anmodningen).

Standardformular: [der vil blive tilføjet et link til formularen, når forordningen træder i kraft]

Anmodningen kan indgives på estisk eller engelsk.

 • Der skal betales et gebyr på 15 EUR for sådanne personoplysninger.

Betalingsoplysninger:

Modtager:                   Rahandusministeerium (Finansministeriet)

Bankkonti:                  SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Ref. nr.:                       2900082511

Meddelelse:                 navn på den person, hvis adresse der ønskes oplyst.

 • Oplysningerne gives:
  • pr. e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i anmodningen eller
  • med anbefalet brev eller standardpost til den postadresse, der er angivet i anmodningen.
 • Yderligere oplysninger:
  • Hvis anmodningen er mangelfuld, kontakter folkeregistret i Tallinn ansøgeren for at anmode om yderligere præciseringer eller dokumentation.
  • Hvis folkeregistret i Tallinn konkluderer, at afgivelsen af de pågældende oplysninger ikke er berettiget eller vil kunne skade den person, hvis adresse der anmodes om, kan det beslutte ikke at afgive disse oplysninger.
  • Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket, eller dine frihedsrettigheder er blevet begrænset, har du 30 dage til at indgive en klage til indenrigsministeriet (Siseministeerium) [der vil blive tilføjet et link til indenrigsministeriets websted med mere detaljerede oplysninger, når forordningen træder i kraft].
  • Der kan også indgives en klage til forvaltningsdomstolen i Tallinn (Tallinna Halduskohus) på de betingelser og efter den procedure, der er fastsat i forvaltningsprocesloven (halduskohtumenetluse seadustik), senest 30 dage efter forkyndelsen af kendelsen (for yderligere oplysninger henvises til https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Estland accepterer de standardformularer, der er omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 2, på både estisk og engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Det officielle sprog i Estland, jf. artikel 12, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), er estisk.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Der er ikke fastsat en sådan specifik dato i estisk lovgivning.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Estland accepterer de standardformularer, der er omhandlet i forordningens artikel 14, stk. 2, på både estisk og engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Normalt forkyndes dokumenter gratis.

Hvis den modtagende instans anvender en stævningsmand til at forkynde et procesdokument, skal der betales et gebyr for forkyndelse af dokumentet på 40 EUR, hvis det var muligt at forkynde dokumentet for adressaten eller dennes retlige repræsentant:

 1. via den adresse eller de kontaktoplysninger, der er indført i folkeregistret, eller via e-mailadressen: isikukood@eesti.ee (isikukood = personlig ID-kode)
 2. på en adresse, der er opført i registret over selvstændige erhvervsdrivende og juridiske personer, som føres i Estland, eller via de kontaktoplysninger, der er registreret i dette registers informationssystem.

I tilfælde, der ikke er nævnt ovenfor, skal der betales en afgift på 70 EUR til stævningsmanden for forkyndelse af procesdokumenter. Hvis den person, som dokumenterne skal forkyndes for, har en juridisk forpligtelse til at registrere sin adresse eller sine kontaktoplysninger i folkeregisteret eller registeret over enkeltmandsvirksomheder eller juridiske personer i Estland, og personen har undladt dette, herunder hvis de registrerede oplysninger er forældede eller ukorrekte af en anden grund, så procesdokumenterne ikke kunne forkyndes ud fra disse oplysninger, skal rekvirenten betale 35 EUR af de ovennævnte 70 EUR, og den person, dokumenterne skulle forkyndes for, skal betale de resterende 35 EUR i overensstemmelse med afgørelsen om stævningsgebyret.

Hvis et procesdokument ikke kunne forkyndes, selv om stævningsmanden gjorde alt, hvad der var påkrævet og muligt inden for rimelighedens grænser for at forkynde dokumentet efter den lovbestemte procedure, er stævningsmanden berettiget til at opkræve et gebyr på 40 EUR ved udfærdigelse af en afgørelse om stævningsmandens gebyr og forkyndelsesmåden, som beskriver de skridt, stævningsmanden tog for at forkynde dokumentet.

Stævningsmanden må ikke opkræve gebyr, hvis denne ikke har gjort alt, hvad der var påkrævet og muligt inden for rimelighedens grænser for at forkynde dokumentet efter den lovbestemte procedure inden for den periode, der er fastsat af retten, og hvis det ikke var muligt at forkynde procesdokumentet.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

I overensstemmelse med artikel 17 kan dokumenter kun forkyndes gennem en anden medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentanter i Estland, hvis de skal forkyndes for en statsborger i den medlemsstat, som dokumenterne hidrører fra.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

I henhold til artikel 19, stk. 2, meddeler Estland følgende:

I henhold til estisk ret anses et procesdokument for at være blevet forkyndt for modtageren pr. e-mail, hvis modtageren bekræfter modtagelsen heraf. Denne bekræftelse skal angive datoen for modtagelsen af dokumentet og være forsynet med modtagerens eller dennes repræsentants underskrift. Bekræftelse i elektronisk form skal være forsynet med afsenderens digitale underskrift eller fremsendes på en anden sikker måde, der gør det muligt at identificere afsenderen og fastslå afsendelsestidspunktet, medmindre retten ikke har grund til at betvivle, at bekræftelsen uden en digital signatur er blevet sendt af modtageren eller dennes repræsentant. Bekræftelse i elektronisk form kan sendes til retten pr. e-mail, hvis retten kender modtagerens e-mailadresse, og det kan formodes, at uautoriserede personer ikke har adgang til den, og også hvis retten allerede har fremsendt dokumenter til denne e-mailadresse i løbet af samme sag, eller hvis deltageren i sagen har oplyst sin e-mailadresse til retten uafhængigt. Modtageren skal straks sende en bekræftelse til retten. En domstol kan pålægge en part i en sag eller dennes repræsentant en bøde for overtrædelse af denne forpligtelse.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I Estland kan dokumenter ikke forkyndes som angivet i forordningens artikel 20.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

En estisk ret kan også træffe afgørelse i en sag på de betingelser, der er fastlagt i forordningens artikel 22, stk. 2, hvis der ikke er modtaget en attest som bevis for forkyndelse for sagsøgte. Anmodninger om tilsidesættelse kan indgives til en domstol senest et år efter, at der er truffet en afgørelse, som afslutter sagen.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

- Aftale mellem Estland og Polen om gensidig retshjælp og retlige forhold i civilretlige, arbejdsretlige og strafferetlige sager

- Aftale mellem Republikken Letland, Republikken Estland og Republikken Litauen om gensidig retshjælp og retlige forbindelser

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

-
Sidste opdatering: 23/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.