Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Finland

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

De fremsendende instanser er retterne i første instans (käräjäoikeudet), handelsretten (markkinaoikeus), appeldomstolen (hovioikeudet), højesteret (korkein oikeus), fuldbyrdelseskontoret (ulosottolaitos) og justitsministeriet (oikeusministeriö).

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

De modtagende instanser er retterne i første instans.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Instansens midler til modtagelse af dokumenter: Dokumenter kan sendes per post, telefax eller e-mail.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Sprog, som kan benyttes ved udfyldelse af standardformularen: finsk, svensk og engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ er justitsministeriet (oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tlf.: 358 9 16 06 76 28

Fax: +358 9 16 06 75 24

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Dokumenterne kan sendes per post, telefax eller e-mail.

Sprog: finsk, svensk og engelsk.

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Artikel 7, stk. 1, litra c): I Finland kan adresseforespørgsler i forbindelse med forkyndelsen af et dokument indgives til agenturet for digitale og demografiske tjenester (Digi-ja vaestövirasto). Der kan til tilladte formål bestilles udtræk fra folkeregisteret hos agenturet for digitale og demografiske tjenester. Udtrækket koster et gebyr.

Detaljerede oplysninger om bestilling af udtræk, de dertil knyttede gebyrer og kontaktoplysninger på agenturet for digitale og demografiske tjenester findes på følgende adresse:

på finsk: https://dvv.fi/muut-todistukset

på svensk: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

på engelsk: https://dvv.fi/en/other-certificates

Artikel 7, stk. 2, litra c): I Finland har fogeden ved retten i første instans adgang til folkeregistret og kan gå det igennem for at finde en adresse i tilfælde, hvor den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, ikke er korrekt.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Ansøgningsformularen kan udfyldes på finsk, svensk eller engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

-

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

-

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Attesten om forkyndelse kan udfyldes på finsk, svensk eller engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Forkyndelsen af dokumenter er gratis for instanser fra andre lande.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Finland modsætter sig ikke denne form for forkyndelse.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Finland modsætter sig ikke denne form for forkyndelse. Den kompetente myndighed er fogeden ved retten i første instans.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Finland giver ikke meddelelser som omhandlet i artikel 22, stk. 2 og 4.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Nordisk overenskomst af 26. april 1974 om gensidig retshjælp

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

-
Sidste opdatering: 28/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.