Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

De fremsendende instanser i Frankrig er retskommissærerne (commissaires de justice), som de kaldes fra den 1. juli 2022 [tidligere kaldtes de "fogeder" (huissiers de justice)] og domstolenes justitskontorer.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

De modtagende instanser er i Frankrig retskommissærerne.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde: pr. post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Frankrig accepterer, at standardformularen til brug for anmodninger i bilag I udfyldes på fransk eller på et af følgende sprog: Engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 4 — Centralt organ

Den centrale enhed er afdelingen for gensidig retslig bistand, international privatret og EU-ret (Département de l'entraide, du droit international privé et européen — DEDIPE)

Adresse :

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (civilretsdirektoratet)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Sprog: fransk og engelsk.

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

I Frankrig er der ingen myndighed, der kan hjælpe med at søge efter adresser, jf. artikel 7, stk. 1, litra a), eller et folkeregister, jf. artikel 7, stk. 1, litra b).

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra c), opfordres sagsøgerne til at konsultere følgende informationssteder:

  • For så vidt angår søgning efter adressen på en person:

- Service Public (borgerservice)

Websted: https://www.service-public.fr/

- Pages blanches (telefonbogen)

Websted: https://annuairepagesblanches.org/

  • For så vidt angår søgning efter adressen på en virksomhed:

- Infogreffe (selskabsregistret)

Websted:  https://www.infogreffe.fr/

- INPI (erhvervsregistret)

Websted: https://www.inpi.fr/

For så vidt angår stævninger og tvangsfuldbyrdelsesdokumenter kan sagsøgere også rådføre sig med retskommissærerne i den appeldomstols retskreds, hvor adressaten havde sin seneste kendte bopæl.

Alle oplysninger om retskommissærer kan fås hos Chambre nationale des commissaires de justice (den centrale sammenslutning af retskommissærer):

Tlf.: +33149701290

E-mail: cnhj@huissier-justice.fr
Websted: http://www.huissier-justice.fr/

Frankrig udpeger i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), ikke nogen myndigheder, som adresseforespørgsler kan rettes til.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Frankrig accepterer, at standardformular A i bilag I udfyldes på fransk eller på et af følgende sprog: Engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

I fransk ret er der som udgangspunkt ikke fastsat regler for, hvornår retsafgørelser skal forkyndes.

Domme afsagt in absentia eller domme, der er afsagt efter en kontradiktorisk procedure, mister imidlertid deres retskraft, hvis de ikke er blevet forkyndt inden for en frist på seks måneder efter afsigelsen, jf. artikel 478 i den civile retsplejelov. Sagen kan i givet fald genoptages i kraft af en ny stævning, hvis den ikke er forældet.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Frankrig accepterer, at standardformular K i bilag I udfyldes på fransk eller på et af følgende sprog: Engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Det faste gebyr, der skal betales for at lade et dokument forkynde af stævningsmanden, er fastsat til 48,36 EUR, jf. bekendtgørelse af 28. februar 2020. Ved fremsendelse af dokumenterne skal bevis for betalingen vedlægges, medmindre sagsøgeren opfylder betingelserne for at få retshjælp.

For dokumenter, der skal forkyndes i Frankrigs oversøiske departementer i henhold til artikel A444-10 i handelsloven, forhøjes gebyret som følger:

  1. Med 30 % på Wallis og Futuna, Saint Pierre og Miquelon og Mayotte (dvs. 62, 87 EUR)
  2. Med 29 % i departementerne Guadeloupe og Martinique (dvs. 62,38 EUR)
  3. Med 27 % i departementet Guyane (dvs. 61,42 EUR)
  4. Med 37 % i departementet Réunion (dvs. 66,25 EUR)

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Frankrig modsætter sig, at andre medlemslande lader dokumenter forkynde eller meddele ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på fransk område, medmindre adressaten er statsborger i den relevante oprindelsesmedlemsstat.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Efter fransk lovgivning er det som udgangspunkt ikke tilladt at forkynde et dokument ved en almindelig e-mail, men i henhold til artikel 19, stk. 2, er der imidlertid adgang til elektronisk forkyndelse på følgende yderligere betingelser:

- Den anvendte procedure skal sikre pålideligheden af identifikationen af parterne i den elektroniske kommunikation, dokumenternes integritet, sikkerheden og fortroligheden i forbindelse med udvekslingerne, opbevaringen af overførslerne samt afsendelsesdatoen og datoen for tilrådighedsstillelsen eller modtagelsen, jf. artikel 748-6 i den civile retsplejelov

- For at være gyldigt skal forkyndelsesdokumentet indeholde adressatens samtykke til elektronisk forkyndelse, jf. artikel 662-1 i den civile retsplejelov og den dato og det tidspunkt, hvor adressaten for dokumentet fik kendskab hertil, jf. artikel 663 i den civile retsplejelov.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Frankrig modsætter sig ikke direkte forkyndelse eller meddelelse af dokumenter som omhandlet i artikel 20, stk. 1. En sådan direkte forkyndelse er tilladt, når den udføres af retskommissærerne og domstolenes justitskontorer, i tilfælde hvor denne opgave udtrykkeligt påhviler dem efter national ret.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Når en stævning eller et tilsvarende dokument har skullet sendes til en anden medlemsstat med henblik på forkyndelse efter denne forordning, og sagsøgte ikke møder i retten, skal retten udsætte sagen, så længe betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt.

Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan de franske domstole træffe afgørelse i sagen, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Konvention af 1. marts 1954 om civile sager

Konvention af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i civile sager eller handelssager

Overenskomst mellem Frankrig og Tyskland om lettelse af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces, der blev undertegnet den 6. maj 1961

Konventionen om gensidig retslig bistand i civile sager og handelssager mellem Frankrig og Belgien af 1. marts 1956, som ændret ved brevveksling af 23. og 30. august 1960

Overenskomst af 5. april 1967 mellem Den Franske Republiks regering og Folkerepublikken Polens regering om lettelse af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces

Konvention af 2. februar 1922 med henblik på at lette udvekslingen af processkrifter mellem personer med bopæl i henholdsvis Frankrig og Storbritannien

Overenskomst mellem Den Franske Republik og den Socialistiske Føderale Republik Jugoslavien om lettelse af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces, der blev undertegnet i Beograd den 29. oktober 1969

Konvention mellem Den Franske Republik og Den Socialistiske Republik Rumænien om gensidig retslig bistand i civile sager og handelssager, der blev undertegnet i Paris den 5. november 1974

Konvention om gensidig retslig bistand og gensidigt samarbejde mellem Den Franske Republik og Republikken Østrig som tillæg til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces, der blev undertegnet i Wien den 27. februar 1979

Konvention om gensidig retslig bistand i civile og familieretlige sager og om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser mellem Den Franske Republik og Den Ungarske Folkerepublik, der blev undertegnet i Budapest den 31. juli 1980

Konvention mellem Den Franske Republiks regering og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiets regering om gensidig retslig bistand og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i civilretlige, familieretlige og handelsretlige sager, der blev undertegnet den 10. maj 1984

Konvention om gensidig retslig bistand i civile sager mellem Den Franske Republiks regering og Folkerepublikken Bulgariens regering, der blev undertegnet i Sofia den 18. januar 1989

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke aktuelt.

Sidste opdatering: 30/11/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.