Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

De myndigheder, der har kompetence til at fremsende retslige og udenretslige dokumenter til forkyndelse i en anden medlemsstat (herefter "fremsendende instanser"), er anklagemyndigheden tilknyttet a) den øverste domstol i civile sager og straffesager, b) appeldomstolene og c) retterne i første instans.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

De myndigheder, der har kompetence til at modtage retslige eller udenretslige dokumenter fra en anden medlemsstat ("modtagende instanser"), er de lokale anklagemyndigheder ved retterne i første instans.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde: pr. post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Foruden græsk accepteres også engelsk og fransk ved udfyldelse af formularen i bilag I.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ er justitsministeriet, afdelingen for international privatret (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (postadresse: Leof. Mesogeion 96, 11527 Athen, kontaktpunkt: Georgios Kouvelas, tlf.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Grækenland yder i overensstemmelse med artikel 7 den bistand, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), med henblik på at søge adressen på modtageren af det retslige eller udenretslige dokument, der skal forkyndes.

Anklagemyndighederne ved retterne i første instans i Athen, Thessaloniki, Piræus og Chalkida er de udpegede myndigheder, hvortil instanser i andre medlemsstater kan rette anmodninger om fastlæggelse af adressen på modtageren af det retslige eller udenretslige dokument, der skal forkyndes. Adressen bekræftes ved hjælp af databaser, som anklagemyndigheden har adgang til.

Kontaktoplysningerne for de udpegede myndigheder er som følger:

•    Anklagemyndigheden ved domstolen i første instans i Athen

Former Evelpidon School, Evelpidon St., building 16, 10167, Athen

e-mail: diksyn@eispa.gr

•    Anklagemyndigheden ved domstolen i første instans i Thessaloniki

26is Oktovriou 3 54626, Thessaloniki

e-mail: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr

•    Anklagemyndigheden ved domstolen i første instans i Piræus

Skouze 3-5 & Filonos 18535, Piræus

e-mail: dioikitiko@eispp.gr

•    Anklagemyndigheden ved domstolen i første instans i Chalkidi

Eleftheriou Venizelou 7 34100, Chalkidi,

e-mail: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr

I henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), skal Grækenland angive, at myndighederne i den anmodede medlemsstat på eget initiativ skal indgive anmodninger om oplysninger om adresser på fysiske eller juridiske personer til databasetjenesterne i tilfælde, hvor den adresse der er angivet i anmodningen om forkyndelse ikke er korrekt.

Den digitale adgang for anklagemyndighederne ved domstolene i de fire (4) største byer, der er nævnt ovenfor, til databaser med henblik på at indhente adresseoplysninger er planlagt til udgangen af april 2024. For resten af Grækenland (geografisk begrænsede) område er digitaliseringsprocessen i gang, og startdatoen vil blive bekendtgjort senere.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden græsk accepteres også engelsk og fransk ved udfyldelse af formular A i bilag I.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant, da Grækenland ikke oversætter formular L i bilag I til et tredjelands sprog.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

I tilfælde af ordinære retssager skal forkyndelsen finde sted senest 60 (tres) kalenderdage efter indgivelsen af stævningen.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Foruden græsk accepteres også engelsk og fransk ved udfyldelse af formular K i bilag I.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Gebyret for forkyndelse er et fast gebyr på 50 EUR, der skal betales ved bankoverførsel til det græske justits‑, gennemsigtigheds‑ og menneskerettighedsministerium til følgende bankkonto: Den græske nationalbank (Trápeza tis Elládos), kontonummer: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, SWIFT-kode: BNGRGRAA.

Alle anmodninger om forkyndelse skal følge den beskrevne procedure. Anmodninger, der ikke er ledsaget af passende dokumentation for bankoverførslen, vil blive returneret uden behandling.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Grækenland accepterer ikke, at retslige dokumenter forkyndes direkte af diplomatiske repræsentanter eller konsulatembedsmænd på dets område, medmindre de pågældende dokumenter skal forkyndes for statsborgere i den medlemsstat, hvorfra de hidrører.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Grækenland har på nuværende tidspunkt ikke til hensigt at meddele Kommissionen yderligere betingelser for accept af forkyndelse ad elektronisk vej som omhandlet i stk. 1, litra b).

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Grækenland har ingen forbehold med hensyn til muligheden i denne artikel for at få retslige dokumenter forkyndt direkte af stævningsmænd.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

For så vidt angår anmodningen om tilsidesættelse af virkningerne af, at fristen for appel af dommen er udløbet, som omhandlet i stk. 4, bemærkes, at anmodningen skal fremsættes inden et år efter dommens afsigelse.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Denne forordning har forrang for de øvrige bestemmelser i følgende bilaterale konventioner, som Den Hellenske Republik er part i:

— Konventionen mellem Grækenland og Tyskland om gensidig retshjælp i civilretlige og handelsretlige sager af 11. maj 1938 (undtagelsesbestemmelser 1432/1938 — FEK A 399/1938)

— Konventionen mellem Grækenland og Jugoslavien om gensidige retlige forbindelser af 18. juni 1959, ratificeret ved lovdekret nr. 4009/1959 (FEK A 238 af 5.11.1959)

— Konventionen mellem Kongeriget Grækenland og Republikken Østrig om gensidig retshjælp i civilretlige og handelsretlige sager, undertegnet i Athen den 6. december 1965 (lovdekret nr. 137/1969 — FEK A 45/1969)

— Konventionen mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Bukarest den 19. oktober 1972 (lovdekret nr. 429/1974 — FEK A 178/1974)

— Konventionen mellem Folkerepublikken Bulgarien og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Athen den 10. april 1976 (lov 841/1978 — FEK A 228/1978)

— Konventionen mellem Folkerepublikken Ungarn og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Budapest den 8. oktober 1979 (lov nr. 1149/1981 — FEK A 117/1981)

— Konventionen mellem Folkerepublikken Polen og Den Hellenske Republik om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Athen den 24. oktober 1979 (lov nr. 1184/1981 — FEK A 198/1981)

— Konventionen mellem Den Hellenske Republik og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet om gensidig retshjælp i civilretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Athen den 22. oktober 1980 og fortsat i kraft mellem Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Grækenland (lov nr. 1323/1983 — FEK A 8/1983)

— Konventionen mellem Republikken Cypern og Den Hellenske Republik om retligt samarbejde i civilretlige, familieretlige, handelsretlige og strafferetlige sager, undertegnet i Nicosia den 5. marts 1984 (lov nr. 1548/1985 — FEK A 95/1985).

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Grækenland har ikke til hensigt at anvende det decentrale system før den frist, der er fastsat i forordningen.

Sidste opdatering: 14/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.