Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

I Ungarn er den fremsendende instans af retslige dokumenter den domstol, som har behandlet den sag, de retslige dokumenter stammer fra. Hvad angår dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med en notarprocedure, er den fremsendende myndighed den notar, der har behandlet sagen. Ved ethvert andet udenretsligt dokument er den fremsendende myndighed justitsministeren.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den modtagende instans er byretten (járásbíróság) i den jurisdiktion, hvor adressaten ifølge adressen i retsanmodningen er bosiddende (i Budapest er det Pesti Központi Kerületi Bíróság (kredsdomstolen for Pest)), og fogedretten (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Den modtagende instans modtager dokumenter, der skal forkyndes, pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Godkendte sprog: ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 4 — Centralt organ

I Ungarn varetager justitsministeren det centrale organs opgaver:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Addresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest
Tlf.: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

De opgaver, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), udføres af justitsministeren:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Tlf.: +36 1.795 5397 1.795 3188

Fax: (+36 1.550) 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), findes på den europæiske e-justiceportal (forkyndelse: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter), punklt 4.2.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Godkendte sprog: ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ungarn har ikke oversat formular L i bilag I til noget tredjelands sprog.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Ungarsk ret indeholder ingen frister for forkyndelse af dokumenter.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Godkendte sprog: ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Rettens forkyndelse af dokumenter er gratis.

Fogedens gebyr for forkyndelse er på 7 500 HUF, og beløbet skal betales forud ved bankoverførsel til nedenstående kontonummer. Anmodningen om forkyndelse skal indeholde dokumentation for overførslen.

Kontohaver: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Bank: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT-kode (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Meddelelste til modtager: Anmodningens KU2-referencenummer, adressatens navn.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

I Ungarn kan der kun foretages forkyndelse efter artikel 17, hvis adressaten er statsborger i den forsendende medlemsstat.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ungarn har ikke fastsat nogen yderligere betingelser.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I Ungarn er forkyndelse efter artikel 20 underlagt reglerne om forkyndelse ved foged.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

I disse tilfælde kan de ungarske domstole afgøre sagen, såfremt de betingelser, der er anført i artikel 22, stk. 2, alle er opfyldt.

I Ungarn er fristen for anmodning om appel, jf. artikel 22, stk. 4, et år.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ungarn har ikke indgået nogen relevant aftale eller ordning med en anden medlemsstat.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.