Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Ungarn

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

I Ungarn er den fremsendende instans af retslige dokumenter den domstol, som har behandlet den sag, de retslige dokumenter stammer fra. Hvad angår dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med en notarprocedure, er den fremsendende myndighed den notar, der har behandlet sagen. Ved ethvert andet udenretsligt dokument er den fremsendende myndighed justitsministeren.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den modtagende instans er byretten (járásbíróság) i den jurisdiktion, hvor adressaten ifølge adressen i retsanmodningen er bosiddende (i Budapest er det Pesti Központi Kerületi Bíróság (kredsdomstolen for Pest)), og fogedretten (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar).

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Den modtagende instans modtager dokumenter, der skal forkyndes, pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Godkendte sprog: ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 4 — Centralt organ

I Ungarn varetager justitsministeren det centrale organs opgaver:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Addresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest
Tlf.: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Fax: +36 1 550 3946
E-mail: nmfo@im.gov.hu

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

De opgaver, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), udføres af justitsministeren:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Tlf.: +36 1.795 5397 1.795 3188

Fax: (+36 1.550) 3946

E-mail: nmfo@im.gov.hu.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), findes på den europæiske e-justiceportal (forkyndelse: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter), punklt 4.2.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Godkendte sprog: ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ungarn har ikke oversat formular L i bilag I til noget tredjelands sprog.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Ungarsk ret indeholder ingen frister for forkyndelse af dokumenter.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Godkendte sprog: ungarsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Rettens forkyndelse af dokumenter er gratis.

Fogedens gebyr for forkyndelse er på 7 500 HUF, og beløbet skal betales forud ved bankoverførsel til nedenstående kontonummer. Anmodningen om forkyndelse skal indeholde dokumentation for overførslen.

Kontohaver: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Bank: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT-kode (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Meddelelste til modtager: Anmodningens KU2-referencenummer, adressatens navn.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

I Ungarn kan der kun foretages forkyndelse efter artikel 17, hvis adressaten er statsborger i den forsendende medlemsstat.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ungarn har ikke fastsat nogen yderligere betingelser.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I Ungarn er forkyndelse efter artikel 20 underlagt reglerne om forkyndelse ved foged.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

I disse tilfælde kan de ungarske domstole afgøre sagen, såfremt de betingelser, der er anført i artikel 22, stk. 2, alle er opfyldt.

I Ungarn er fristen for anmodning om appel, jf. artikel 22, stk. 4, et år.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ungarn har ikke indgået nogen relevant aftale eller ordning med en anden medlemsstat.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 02/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.