Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Fra 15. april 2019 er den fremsendende instans i Irland dommerkontoret (Court Office) i Castlebar i provinsen Mayo:

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie

Spørgsmål vedrørende anmodninger om forkyndelse, der er indgivet før den 15. april 2019, skal rettes til det kontor, som anmodningen er sendt fra. Der er adgang til en liste over kontorer på dette link

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Fra 15. april 2019 er den modtagende instans i Irland dommerkontoret (Court Office) i Castlebar i provinsen Mayo: F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

E-mail: serviceofeudocuments@courts.ie.

Spørgsmål vedrørende anmodninger om forkyndelse, der er indgivet før den 15. april 2019, skal rettes til det kontor, som anmodningen blev sendt til. Link til alle kontorer:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Dokumenter kan fremsendes på følgende måde: Pr. post eller ved brug af en tjenesteudbyder såsom en ekspresleveringstjeneste.

E-mails kan også benyttes i forbindelse med administrative meddelelser.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på irsk eller engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Ikke relevant.

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Inden for rammerne af det irske retssystem ydes der ikke bistand til at lokalisere en part, for hvem dokumenter skal forkyndes, da det påhviler den part, der ønsker at foretage forkyndelsen, at foretage de fornødne processuelle skridt, herunder at lokalisere den anden part. Hvis en part ikke kan foretage forkyndelse ved hjælp af de i loven foreskrevne metoder, kan en ret, hvis den finder det hensigtsmæssigt, afsige kendelse om alternativ forkyndelse (substituted service).

Irland anvender ikke artikel 7, stk. 1, litra a) eller b), og domstolene handler ikke af egen drift for at fastslå adressen på en part i en retssag.

Følgende midler til lokalisering af en part kan være nyttige:

Hvis du har et telefonnummer, men ikke en adresse på den pågældende, kan følgende link være nyttige:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Selskabsregistret er det irske medlem af Det Europæiske Virksomhedsregister. Selskabsregistret fører det centrale register over offentlige lovbestemte oplysninger om irske selskaber og firmanavne.

Velgørenhedsregistret, Irlands myndighed for velgørende organisationer, findes her: https://www.charitiesregulator.ie/en

Det Centrale Personregister (General Register Office, GRO) indeholder oplysninger om fødsler, dødfødsler, adoptioner, ægteskaber, registrerede partnerskaber og dødsfald i Irland: https://www.gov.ie/en/campaigns/af7893-general-register-office/

Visse virksomheder, herunder, men ikke udelukkende, https://www.myvehicle.ie/ og https://www.theaa.ie/car-history-check/ kan muligvis - mod betaling af et gebyr - oplyse en adresse, hvis du råder over en bils indregistreringsnummer.

Man kan bruge de sociale medier - mange angiver deres adresse, telefonnummer eller arbejdsgiveroplysninger på de sociale medier.

Man kan også betale for en personsøgning - mange onlinetjenester hjælper med at finde en person mod betaling af et mindre gebyr.

Postvæsenet kan også være behjælpelig med at finde en adresse eller en poste restante-adresse.

Endelig kan man hyre en privatdetektiv eller en anden person til at overbringe dokumentet.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Ikke relevant.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Bestemmelserne finder ikke anvendelse ifølge irsk ret.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Ikke relevant.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Når der anmodes om personlig forkyndelse i henhold til artikel 15, vil denne forkyndelse blive foretaget af et retsagentur (law agency), en privatdetektiv eller en advokat, og parterne aftaler gebyret, som normalt beløber sig til omkring 70-100 EUR.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Irland modsætter sig ikke denne form for forkyndelse.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Der er intet til hinder for, at en person, der har interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte af de kompetente personer i modtagerstaten. I Irland er det advokater og stævningsmænd (summon servers).

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan en irsk domstol afgøre sagen, selv om der ikke er modtaget nogen attest som bevis for forkyndelse eller aflevering, såfremt alle betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

For så vidt angår artikel 22, stk. 4, er det op til retten at sikre, at anmodningen om adgang til appel er fremsat inden rimelig tid efter, at sagsøgte har fået kendskab til dommen.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ikke relevant.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 13/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.