Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Kontoret NEP (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti) ved appelretten og domstolene, der befinder sig på det nationale område, og som retstvisten, hvorom der anmodes om meddelelse, er indbragt for.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

UNEP presso la Corte di appello di Roma

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Rom

Tlf. +39.06.328367058/7059

E-mailadresse: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certificeret e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Posttjeneste eller elektronisk post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Engelsk og fransk.

Artikel 4 — Centralt organ

UNEP presso la Corte di Appello di Roma

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Rom

Tlf.: +39.06/328367058/7059

E-mailadresse: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certificeret e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I henhold til artikel 7, stk.1, yder Italien hjælp og angiver kontoret NEP ved appelretten i Rom som den myndighed til hvilken, de fremsendende instanser kan rette henvendelse til med henblik på at finde frem til adressen på den person, der skal ske forkyndelse overfor.

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Rom

Tlf.:+39.06.328367058/7059

E-mailadresse: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Certificeret e-mail: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Kontoret NEP fremsætter ikke på eget initiativ anmodning om adresseoplysninger til bopælsregistre eller andre databaser i tilfælde, hvor den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, ikke er korrekt.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Engelsk og fransk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ingen forkyndelse.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Reglen fraviges ikke.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Engelsk og fransk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Der opkræves i øjeblikket ikke omkostninger for forkyndelser af retlige dokumenter fra udlandet på nær de omkostninger, der er fastsat for retlige dokumenter, efter anmodning fra en part, på nationalt plan.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Italien modsætter sig direkte forkyndelser og/eller meddelelser om retlige dokumenter, der forkyndes af diplomatiske eller konsulære embedsmænd for personer med bopæl i en anden medlemsstat (med mindre det retlige dokument forkyndes for en italiensk statsborger med bopæl i en anden medlemsstat).

Italien modsætter sig direkte forkyndelser og/eller meddelelser om retlige dokumenter, der forkyndes af diplomatiske eller konsulære embedsmænd fra en medlemsstat for personer med bopæl i Italien, med mindre det retslige dokument skal forkyndes for en statsborger fra denne medlemsstat.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ingen forkyndelse.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Tjenestemænd.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Italien agter ikke at afgive de i artikel 22 omhandlede meddelelser.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Der er ingen aftaler, der kan gives meddelelse om i henhold til artikel 29.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Italien agter ikke at afgive den i artikel 33 omhandlede meddelelse.

Sidste opdatering: 22/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.