Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Letland

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Fremsendelse af dokumenter til et andet land varetages af distriktsdomstole (byretter) (rajonu (pilsētu) tiesas), appeldomstole (apgabaltiesas) eller den øverste domstol (Augstākā tiesa).

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Det centrale organ, der modtager og behandler anmodninger om forkyndelse af udenlandske dokumenter, er rådet for stævningsmænd i Letland (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Rådet for edsvorne stævningsmænd

Adresse: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Tlf.: (+ 371) 67290005, fax: +371 67290006

E-mailadresse: documents@lzti.lv

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

I Letland accepteres anmodninger fra andre medlemsstater om forkyndelse af dokumenter og attester for forkyndelse af dokumenter, hvis de indsendes pr. post.

Dokumenter vil også blive accepteret elektronisk, hvis de er behørigt attesteret.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

I Letland accepteres standardformularer både på lettisk og på engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Centralmyndigheden er justitsministeriet (Tieslietu ministrija).

Adresse: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Tlf.: +371 67036802

E-mailadresse: pasts@tm.gov.lv

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Letland har valgt den mekanisme, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), dvs. giver detaljerede oplysninger via e-justiceportalen om, hvordan man finder adresserne på de personer, for hvem der skal forkyndes. På baggrund af ovenstående bemærkes følgende:

1. For at finde en fysisk persons adresse kan en officiel anmodning indgives til kontoret for statsborgerskab og migration under indenrigsministeriet, som fører et register over fysiske personer. Anmodningen om en udskrift af registret over fysiske personer skal indeholde en begrundelse for, hvorfor oplysningerne er nødvendige, for at databehandlerne kan afgøre, om der er grundlag for at udlevere oplysningerne.

2. En virksomheds adresse kan fås gratis ved at konsultere oplysningerne i virksomhedsregistret. Alle registreringer i virksomhedsregistret offentliggøres gratis på informationswebstedet, hvilket sikrer, at de i første omgang er tilgængelige for offentligheden online.

De lettiske myndigheder indgiver ikke af egen drift anmodninger om adresseoplysninger til registret over fysiske personer i tilfælde, hvor den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, ikke er korrekt. Den fremsendende myndighed eller den anmodende part er ansvarlig for at finde adressatens adresse.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

I Letland accepteres en anmodning om forkyndelse af dokumenter, der er udfærdiget på den standardformular, der er gengivet i bilag I til forordningen, hvis den er indsendt på lettisk eller engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Hvis adressaten nægter at modtage retslige dokumenter, anfører den person, der udleverer dem, i overensstemmelse med artikel 57 i lov om civil retspleje en bemærkning herom i dokumentet med angivelse af grundene til afslaget, dato og tidspunkt. Nægtelse af at modtage retslige dokumenter er ikke til hinder for retssagen.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

I henhold til artikel 56.1, stk. 1, i lov om civil retspleje anses en person, når retslige dokumenter er blevet udleveret i overensstemmelse med proceduren i artikel 56, bortset fra den i stk. 9 omhandlede begivenhed, for at være blevet underrettet om tid og sted for et retsmøde eller en proceduremæssig foranstaltning eller indholdet af det relevante dokument, og retslige dokumenter anses for at være forkyndt:

1) på den dato, hvor adressaten eller en anden person har accepteret dem i overensstemmelse med lovens artikel 56, stk. 3, 7 eller 8

2) på den dato, hvor personen nægtede at modtage dem (artikel 57)

3) på syvendedagen fra afsendelsen af dokumenterne, hvis de er sendt med post

4) på tredjedagen fra afsendelsen af dokumenterne, hvis de er sendt elektronisk.

I henhold til stk. 2 i ovennævnte artikel berører det forhold, at retsdokumenterne afleveres til en fysisk persons officielle adresse, en yderligere adresse, der er angivet, en adresse, som den fysiske person har angivet med henblik på kommunikation med retten eller en juridisk persons hjemsted, og der modtages en kvittering for aflevering fra postvæsenet, eller dokumenterne returneres, ikke i sig selv, at dokumenterne er blevet meddelt. Adressaten kan tilbagevise formodningen om, at dokumenterne er blevet forkyndt på syvendedagen fra afsendelsesdagen, hvis de er sendt med post, eller på tredjedagen fra afsendelsen, hvis de er sendt elektronisk ved at henvise til objektive omstændigheder, som han eller hun ikke er herre over, og som forhindrede vedkommende i at modtage dokumenterne på den angivne adresse.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

I Letland accepteres en attest for forkyndelse af dokumenter, der er udfærdiget på den standardformular, der er gengivet i bilag I til forordningen, hvis den er indsendt på lettisk eller engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

I Letland forkyndes dokumenter i overensstemmelse med forordningens artikel 15, stk. 2, litra a), idet der skal betales et gebyr på 133,33 EUR (inkl. moms) for hver anmodning om forkyndelse af dokumenter. Betalingen skal foretages ved bankoverførsel, og eventuelle bankgebyrer skal afholdes af den person, der betaler den faste takst for dokumentforkyndelse.

Bankkontooplysninger:

Registreringsnummer: 90001497619

(Fra den 16. december 2019) Registreret adresse: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Letland

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT-kode: HABALV22

Betalingsformål: adressatens oplysninger

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Letland modsætter sig forkyndelse af dokumenter ad diplomatisk vej, undtagen i tilfælde, hvor dokumenterne forkyndes for statsborgere i den pågældende medlemsstat.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I henhold til lettisk lovgivning kan dokumenter ikke forkyndes i henhold til forordningens artikel 20.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset bestemmelserne i forordningens artikel 22, stk. 1, kan en domstol eller en dommer i Letland træffe en retsafgørelse, selv om der ikke er modtaget nogen attest for forkyndelse eller kvittering for levering, forudsat at betingelserne i forordningens artikel 22, stk. 2, er opfyldt. I Letland er der ikke fastsat nogen tidsfrist for, hvornår anmodninger om fritagelse for virkningerne af udløbet af klagefristen ikke længere kan imødekommes, forudsat at betingelserne i forordningens artikel 22, stk. 4, er opfyldt.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Republikken Letland opretholder to aftaler, som den har indgået:

1) aftalen mellem Republikken Letland og Republikken Polen om gensidig retshjælp og retlige forhold i civilretlige, familieretlige og strafferetlige sager

2) aftalen om juridisk bistand og retlige forbindelser mellem Republikken Letland, Republikken Estland og Republikken Litauen.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 23/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.