Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Alle de almindelige domstole i Republikken Litauen, der behandler civil‑ og handelsretlige sager, har kompetence til at fremsende dokumenter til en udenlandsk stat i henhold til forordningen.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den instans, der i overensstemmelse med forordningens artikel 3, stk. 2, er udpeget som den instans, der er kompetent til at modtage anmodninger om forkyndelse fra andre medlemsstater, er det litauiske fogedkammer (Lietuvos antstolių rūmai).

Kontaktoplysninger for det litauiske fogedkammer:

Adresse: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius

Tlf.: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Såfremt fremsendelse ikke er mulig på grund af forstyrrelse af det decentrale IT-system eller på grund af ekstraordinære omstændigheder, kan den modtagende instans modtage dokumenter pr. post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Foruden litauisk accepteres også engelsk ved udfyldelse af formularer.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ, som har til opgave at varetage de funktioner, der er omhandlet i forordningens artikel 4, er Republikken Litauens justitsministerium.

Kontaktoplysninger for det litauiske justitsministerium:

Adresse: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius

Tlf.: + 370 600 38 904

E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Den i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra a), udpegede myndighed, som fremsendende instanser fra andre medlemsstater kan rette henvendelse til med henblik på at finde frem til adressen på den person, der skal ske forkyndelse overfor, er Litauens fogedkammer (Lietuvos antstolių rūmai).

Kontaktoplysninger for det litauiske fogedkammer:

Adresse: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius

Tlf.: +370 5 2750067, +370 5 2750068
E-mail: info@antstoliurumai.lt

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden litauisk accepteres også engelsk ved udfyldelse af formularer.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Litauisk lovgivning indeholder ikke særlige frister for forkyndelse af dokumenter.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

De sprog, der accepteres i Republikken Litauen, jf. forordningens artikel 14, stk. 2, er litauisk og engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Engangsgebyret er fastsat til 110 EUR

Dette beløb indbetales til den modtagende instans, dvs. til det litauiske fogedkammers konto.

Det litauiske fogedkammer

Adresse: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Litauen

Bank: Luminor Bank AB, bankkode: 40100, SWIFT-kode: AGBLLT2X, kontonummer: LT92 4010 0424 0031 5815, ID for juridisk enhed: 126198978.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Ikke relevant

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse af retslige dokumenter, jf. forordningens artikel 20, er ikke tilladt i Republikken Litauen.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Domstolene i Republikken Litauen kan træffe afgørelse, selv om der ikke er modtaget nogen attest om forkyndelse eller aflevering af stævningen eller et tilsvarende dokument, forudsat at alle betingelserne i forordningens artikel 22, stk. 2, er opfyldt. I de i forordningens artikel 22, stk. 4, omhandlede tilfælde (medmindre andet er fastsat i artikel 22, stk. 5) har sagsøgte ret til at fremsætte en anmodning om tilsidesættelse af virkningerne af, at fristen for appel af dommen er udløbet. En sådan anmodning, der er indgivet mere end et år efter domsafsigelsen, kan ikke længere antages til realitetsbehandling.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Litauen har ikke indgået aftaler eller arrangementer med andre medlemsstater som omhandlet i forordningens artikel 29, stk. 2, dvs. for at fremskynde eller yderligere forenkle dokumentfremsendelsen, og Litauen har heller ikke planer om at indgå sådanne aftaler eller arrangementer.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant

Sidste opdatering: 17/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.