Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Statsadvokatens kontor)
Adresse: 16, Casa Scaglia, Mikiel Anton Vassalli Street, Valletta, VLT1311
Tlf.:    +35622265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

L- Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Statsadvokatens kontor)
Adresse: 16, Casa Scaglia, Mikiel Anton Vassalli Street, Valletta, VLT1311
Tlf.:     +35622265000
E-mail: info@stateadvocate.mt

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Anbefalet post. De originale dokumenter sammen med bilag 1 og kvitteringen fra banken sendes pr. post. Kopier kan sendes på forhånd pr. e-mail.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Maltesisk og engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Statsadvokatens kontor)
Adresse: 16, Casa Scaglia, Mikiel Anton Vassalli Street, Valletta, VLT1311
Tlf.:      +35622265000
Email: info@stateadvocate.mt

Stedlig kompetence: Malta og Gozo

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Artikel 7, stk. 1, litra c) — en juridisk persons registrerede adresse kan findes ved at søge i registret online på webstedet for det maltesiske virksomhedsregister på:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Onlinesystemet letter adgangen til registret for enhver fysisk person, der ønsker at få oplysninger om selskaber, fonde og foreninger. Oplysningerne i registret omfatter disse oplysninger, som er gratis og til brug for alle (offentlige oplysninger). Dette omfatter bl.a. selskabernes navne og registreringsnummer, deres registrerede adresse og stiftelsesdato. Enhver person kan søge efter et selskab enten ved at bruge virksomhedens registreringsnummer eller ved at bruge selskabsnavnet eller en del af selskabets navn.

Med hensyn til fysiske personers adresser kan den udenlandske fremsendende instans sende en anmodning om bistand for at angive adressen med henblik på meddelelse til den modtagende instans i Malta til følgende e-mail: info@stateadvocate.mt
Det er vigtigt, at en sådan anmodning omfatter identifikationsnummeret på den person, der skal underrettes, og denne persons for- og efternavn.

Den maltesiske modtagende instans: i) indgiver ikke anmodninger om adresseoplysninger og ii) yder ikke en sådan bistand af egen drift.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Maltesisk og engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Den i forordningens artikel 12, stk. 2, omhandlede meddelelse om oversættelse af formular L i bilag I til et tredjelands sprog gælder ikke for Malta.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Den meddelelse, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, med henvisning til artikel 12, stk. 5 og 13, stk. 2, finder ikke anvendelse på Malta, da der ikke er fastsat en sådan særlig frist i national ret.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Maltesisk og engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Ifølge maltesisk lovgivning skal der betales et fast gebyr på 50 EUR for hver anmodning om forkyndelse af dokumenter i Malta. Dokumentation for betalingen vedlægges anmodningen om forkyndelse. Dokumenter vil blive sendt tilbage uden at blive behandlet, hvis anmodningen om forkyndelse ikke er bilagt en bankkvittering, efter at den pågældende betaling er foretaget. Gebyret betales ved bankoverførsel til statsadvokatens kontor med følgende bankkontooplysninger:

Bankens navn Bank Ċentrali ta’ Malta (Maltas centralbank)

Kontonavn: AG Office – Receipt of Service Documents (modtagelse af dokumenter, der skal forkyndes)

Kontonummer 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-kode: MALTMTMT

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Malta modsætter sig forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Statsadvokatens kontor) sammen med Aġenzija dwar is-Servizzi tal-Qrati (Domstolsstyrelsen).

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Dette er ikke muligt, da der kræves bevis for forkyndelse. Hvis der imidlertid afsiges dom over for en person, der ikke var blevet forskriftsmæssigt tilsagt til retsmødet, kan han inden for en frist på tre måneder fra den dag, hvor han fik kendskab til dommen, anmode om, at sagen behandles på ny.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ikke relevant.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.
Sidste opdatering: 09/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.