Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Polen

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Den ret, der er ansvarlig for sagen [retten i første instans (sąd rejonowy), den regionale domstol (sąd okręgowy), appeldomstolen ((sąd apelacyjny) eller den øverste domstol (Sąd Najwyższy)].

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den ret i første instans, i hvis retskreds procesdokumenterne skal forkyndes.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Dokumenterne kan sendes pr. post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Blanketterne kan udfyldes på polsk, engelsk eller tysk.

Artikel 4 — Centralt organ

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsovie, tlf.: + 48 22 23 90 870

e-mailadresse: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Oplysninger, der er relevante for at finde en adresse, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), sammenholdt med stk. 1, litra c)

Fysiske personers adresse:

en instans, der har en retlig interesse i at kontrollere adressen på en person, for hvem et dokument skal forkyndes, kan anmode enhver borgmester i en landsby, by eller storby (wójt, burmistrz, prezydenta miasta) om fastlæggelse af denne adresse. Disse oplysninger kan fås ved at fremsætte en anmodning. Ansøgningen kan kun indgives til én kommunal myndighed og er betinget af indbetalingen af en afgift på 31 PLN (til kontoen for den kommune, som ansøgningen indgives til). Dokumentation for betalingen skal vedlægges ansøgningen. Ansøgeren skal endvidere godtgøre en søgsmålsinteresse, med henblik på hvilken oplysningerne i registret skal stilles til rådighed. Denne interesse kan påvises ved at fremlægge et dokument, der viser den retlige forpligtelse til at handle på en bestemt måde (f.eks. anmodning, brev fra fogeden, kontrakt).

Adresser på juridiske personer (interessentskaber, kommanditselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber, kooperativer, offentlige virksomheder, forsknings- og udviklingsenheder, udenlandske selskaber og deres filialer, gensidige selskaber):

De er tilgængelige online i det nationale retsregister (Krajowy Rejestr Sądowy). Dette register føres i overensstemmelse med principperne om formel åbenhed (alle har ret til at tilgå de data, der findes i registret).

De oplysninger, der er tilgængelige online, findes på følgende adresser:

Oplysninger om fysiske personer, der udøver en økonomisk aktivitet, lagres i det centrale register over oplysninger om økonomisk aktivitet (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej), som alle har adgang til.

Meddelelser, jf. artikel 7, stk. 2, litra c)

I tilfælde, hvor den angivne adresse ikke er korrekt, er den myndighed, der modtager anmodningen (den modtagende instans i Polen) ikke forpligtet til og søger i princippet ikke i de relevante registre for at finde den ønskede adresse. Hvis den finder det hensigtsmæssigt, kan den i praksis vurdere, om der foreligger en åbenbar fejl i adressen, eller hvis den fremsendende instans angiver, at den adresse, som den har kendskab til, stammer fra et offentligt tilgængeligt register, kan den kontrollere, om adressen i dette register er ajourført.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Blanketten kan udfyldes på polsk, engelsk eller tysk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Ikke relevant

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Blanketten kan udfyldes på polsk, engelsk eller tysk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Der opkræves ikke noget fast gebyr for forkyndelse af dokumenter.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Polen modsætter sig, at retslige dokumenter forkyndes af diplomatiske eller konsulære repræsentanter på dets område, medmindre dokumenterne skal forkyndes for statsborgere i oprindelsesmedlemsstaten.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Polen modsætter sig den forkyndelsesmåde, der er omhandlet i denne artikel, på sit område.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

En anmodning om fritagelse, der indgives et år efter fristens udløb, kan kun undtagelsesvis antages til realitetsbehandling.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ikke relevant

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant

Sidste opdatering: 09/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.