Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Portugal

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

  • Kredsdomstole (Tribunais Judiciais de Comarca)
  • registerførere (Conservadores)
  • notarer
  • fogeder (Agentes de execução) og
  • juridiske repræsentanter (Mandatários Judiciais).

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

i. Den juizo, der har generel kompetence, eller i givet fald den lokale civile juizo ved den kompetente kredsdomstol og

ii. fogeder (OSAE, Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução — kendelse afsagt af advokater og fogeder).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Pr. post.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Ud over portugisisk, spansk og engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Tlf. (+ 351) 217 906 500 — (+ 351) 217 906 200/1

Fax: (+ 351) 211 545 116 — (+ 351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Med henblik på artikel 7, stk. 1, litra a), skal den udpegede myndighed, hvortil fremsendende instanser kan fremsætte anmodninger om fastlæggelse af adressen på adressaten for det dokument, der skal forkyndes, være:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Tlf. (+ 351) 217 906 500 — (+ 351) 217 906 200/1

Fax: (+ 351) 211 545 116 — (+ 351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: https://dgaj.justica.gov.pt/

Med henblik på artikel 7, stk. 2, litra c), gælder følgende for modtagende instanser:

  • Den juizo, der har generel kompetence, eller i givet fald den lokale civile juizo ved den kompetente kredsdomstol: Hvis den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, er forkert, anvendes i forbindelse med forkyndelsen den nationale lovgivning, der finder anvendelse på lignende situationer i nationale tvister, nemlig de relevante bestemmelser i artikel 226 og 236 i den portugisiske civile retsplejelov
  • Fogeder (OSAE): Der skal gøres brug af folkeregistre eller andre databaser, hvis sådanne registre eller databaser findes, for at finde den nye adresse på modtageren af det dokument, der skal forkyndes.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Ud over portugisisk, spansk og engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Hvis der foreligger en oversættelse af L-formularen, jf. bilag I, til et tredjelands sprog, sendes denne oversættelse til Kommissionen med henblik på efterfølgende offentliggørelse på den europæiske e-justiceportal.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Med henblik på forordningens artikel 12, stk. 5, og artikel 13, stk. 2, bestemmer den portugisiske civile lovbogs artikel 323, at forældelsesfristen suspenderes fem dage efter forkyndelsen af indkaldelsen, hvis denne ikke har været mulig af årsager, som ikke kan tilskrives ophavsmanden/rekvirenten.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Ud over portugisisk, spansk og engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Generelt medfører forkyndelse af retslige dokumenter fra en anden medlemsstat ikke betaling af gebyrer eller omkostninger, hvis dokumenterne sendes til retterne.

Hvis dokumenterne forkyndes personligt af en retsembedsmand eller en foged, gælder følgende omkostninger:

1. Fogeder:

Hvis forkyndelsen foretages: 76 EUR.

Hvis forkyndelsen ikke foretages (f.eks. hvis den person, der skal forkyndes dokumenter, ikke var bosiddende på den pågældende adresse, eller adressen ikke fandtes): 50,50 EUR.

2. Stævningsmænd:

Hvis forkyndelsen foretages: 51 EUR.

Hvis forkyndelsen ikke foretages (f.eks. hvis den person, der skal forkyndes dokumenter, ikke var bosiddende på den pågældende adresse, eller adressen ikke fandtes): Der skal ikke erlægges noget beløb.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Portugal modsætter sig muligheden for, at en anden medlemsstat kan forkynde retslige dokumenter på dets område ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter, medmindre dokumentets adressat er statsborger i oprindelsesmedlemsstaten.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Med forbehold af artikel 22, stk. 1, kan de portugisiske retter træffe afgørelse, hvis alle betingelserne i stk. 2 i nævnte artikel er opfyldt.

Med henblik på artikel 22, stk. 4, har Portugal anført, at den frist, inden for hvilken begæringen om forældelse som følge af udløbet af søgsmålsfristerne kan indgives, er et år regnet fra datoen for den anfægtede afgørelse. Efter udløbet af denne frist imødekommes en sådan anmodning ikke.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Aftale mellem Den Portugisiske Republik og Kongeriget Spanien om gensidig retshjælp i straffesager og civilretlige søgsmål af 19. november 1997

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 02/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.