Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

For så vidt angår retslige dokumenter er de fremsendende instanser alle rumænske domstole: førsteinstansretter, andeninstansretter, appeldomstole og kassationsdomstolen.

Hvad angår udenretslige dokumenter er de fremsendende instanser de domstole, inden for hvis retskreds notarerne og fogederne har deres hjemsted.

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den modtagende instans, der har beføjelse til at modtage retslige og udenretslige dokumenter, som skal forkyndes, fra en anden medlemsstat, er førsteinstansretten i den retskreds, hvor modtageren har forretningssted.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Brevpost. Fax.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Foruden rumænsk accepteres også engelsk og fransk ved udfyldelse af standardformularerne.

Artikel 4 — Centralt organ

Justitsministeriet

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (direktoratet for folkeret og retsligt samarbejde)

Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială (kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civil‑ og handelsretlige område)

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bukarest, Cod 050741

Tlf.: +40 37204 1077 (sekretariatet), fax: + 40 37204 (1079), e-mailadresse: dreptinternational@just.ro, ddit@just.ro

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Videregivelse af personoplysninger må kun finde sted, hvis der er et berettiget retsgrundlag. Et berettiget retsgrundlag er en anmodning om personoplysninger fra politiet, forsvarsministeriet, anklagemyndigheden, justitsministeriet, specialiserede socialsikringsinstitutioner vedrørende mindreårige eller andre personer, der har ret til beskyttelse, og fysiske og juridiske personer, hvis legitime interesser er dokumenteret ved dokumenter, der udgør bevis for retsgrundlaget. I mangel af et begrundet retsgrundlag kan videregivelse af personoplysninger kun finde sted, efter at der er indhentet udtrykkeligt og utvetydigt samtykke fra de registrerede.

Med forbehold af ovenstående og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra a) og b), kan anmodninger om oplysninger vedrørende adressen i Rumænien for en fysisk person, der er rumænsk statsborger, sendes til DEPABD (direktoratet for sagsakter vedrørende ansatte og databaseforvaltning), str. Obcina Mare str. 2, Sector 6, Bukarest, e-mail: depabd@mai.gov.ro, websted: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra a) og b), kan der desuden anmodes om oplysninger om adressen på en juridisk persons vedtægtsmæssige hjemsted online via det nationale handelsregisterkontors InfoCert-tjeneste. For at få adgang til det nationale handelsregisterkontors onlineportal er det nødvendigt at oprette en brugerkonto til Recom-portalen. Når kontoen er oprettet, kan brugeren, afhængigt af hvilken type tjeneste der anmodes om, få adgang gratis eller mod betaling. Flere oplysninger findesher.

Domstolen (den modtagende instans) er ikke forpligtet til af egen drift at søge efter adressatens nuværende adresse, hvis den adresse, der er angivet i anmodningen, ikke er korrekt.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden rumænsk accepteres også engelsk og fransk ved udfyldelse af standardformularerne.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Ikke relevant.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Foruden rumænsk accepteres også engelsk og fransk ved udfyldelse af standardformularerne.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Ikke relevant.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Udenlandske diplomatiske repræsentanter og konsulatembedsmænd har ikke beføjelse til at forkynde retslige eller udenretslige dokumenter på rumænsk område, medmindre modtageren af dokumentet er statsborger i den stat, som de repræsenterer.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I henhold til artikel 154, stk. 5, i den civile retsplejelov kan procesdokumenter efter anmodning fra den berørte person og for dennes egen regning forkyndes direkte af fogeden, som er forpligtet til at overholde de processuelle formaliteter, der er fastsat i den civile retsplejelov for indkaldelse og forkyndelse af procesdokumenter.

I visse situationer giver den rumænske lovgivning mulighed for, at en person kan fremsende udenretslige dokumenter direkte gennem fogeden (f.eks. Artikel 1522, stk. 2, i civillovbogen — påkrav til skyldner ved skriftlig forkyndelse).

Registret over fogeder findes på følgende adresse.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Artikel 22, stk. 4

En anmodning om tilsidesættelse af virkningerne af, at fristen for appel af dommen er udløbet, afvises, hvis den fremsættes efter udløbet af en frist på et år efter datoen for domsafsigelsen.

Artikel 22, stk. 2

Den rumænske domstol kan træffe afgørelse, selv om der ikke er modtaget nogen attest om forkyndelse eller aflevering af stævningen eller et tilsvarende dokument, forudsat at alle betingelserne i forordningens artikel 22, stk. 2, er opfyldt.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ikke relevant.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.
Sidste opdatering: 26/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.