Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Slovakiet

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Andre myndigheder er domstole og notarer (súdy a notári) [i arvesager og sager om bortkomne eller ødelagte dokumenter (konanie o umorení listiny)].

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Distriktsdomstole (okresné súdy).

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Skriftligt, på papir (fremsendt pr. post).

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Foruden slovakisk accepteres også tjekkisk og engelsk ved udfyldelse af formularer.

Artikel 4 — Centralt organ

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Den Slovakiske Republiks justitsministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Departementet for international privatret (odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakiet

Tlf.: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Websted: https://www.justice.gov.sk

Sprogkundskaber: slovakisk, tjekkisk, engelsk og fransk.

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelskfransk er allerede oversat.

Artikel 7, stk. 2, litra a)

Den Slovakiske Republik yder den bistand, der er omhandlet i stk. 1, litra). Anmodningen om at finde en adresse skal fremsendes til en distriktsdomstol (en hvilken som helst distriktsdomstol, da alle distriktsdomstole også er modtagende instanser i henhold til artikel 3, stk. 2).

Artikel 7, stk. 2, litra c)

De modtagende instanser i Den Slovakiske Republik fremsætter på eget initiativ anmodninger om adresseoplysninger til bopælsregistre eller andre databaser i tilfælde, hvor den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, ikke er korrekt.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Foruden slovakisk accepteres også tjekkisk og engelsk ved udfyldelse af formularer.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Ikke relevant.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Ikke relevant.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Foruden slovakisk accepteres også tjekkisk og engelsk ved udfyldelse af formularer.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

I princippet foretages forkyndelsen af den anmodede ret. Under visse omstændigheder kan retten dog betro forkyndelsen af dokumenter til en stævningsmand (súdny úradník) og, hvis den af retten betroede stævningsmand er en foged (súdny exekútor), opkræves et fast gebyr på 10 EUR pr. forkyndt dokument.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Den Slovakiske Republik modsætter sig forkyndelse af retsdokumenter ved diplomatiske eller konsulære embedsmænd, medmindre dokumenterne skal forkyndes for statsborgere i den medlemsstat, hvorfra dokumenterne hidrørte.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Slovakisk lovgivning giver ikke mulighed for at benytte e-mail til at forkynde dokumenter, som skal forkyndes personligt. Det drejer sig om følgende dokumenter:

  • i henhold til lov nr. 160/2015, den civile retsplejelov (Civilný sporový poriadok) skal følgende dokumenter forkyndes personligt:

- retsafgørelser, hvorved en tilpasning af stævningen tillades, hvis de berørte parter ikke var til stede på det retsmøde, hvor tilpasningen blev foretaget (§ 142, stk. 2, i den civile retsplejelov)

- stævninger med bilag, hvis retten ikke har afvist sagen eller truffet afgørelse om at hæve sagen (§ 167, stk. 1, i den civile retsplejelov)

- svarskrift, hvis sagsøgte bestrider kravet i dets helhed (§ 167, stk. 3, i den civile retsplejelov)

- sagsøgerens duplik som omhandlet i § 167, stk. 3 (§ 167, stk. 4, i den civile retsplejelov)

- indkaldelse til indledende retsmøde (§ 169, stk. 2, i den civile retsplejelov)

- afgørelse (§ 223, stk. 1, i den civile retsplejelov)

- betalingspåkrav med stævning (§ 266, stk. 1, i den civile retsplejelov)

- sagsøgtes indsigelse mod betalingspåkrav, som forkyndes for sagsøgeren (§ 267, stk. 5, i den civile retsplejelov)

- kendelse i henhold til § 273, litra c), i den civile retsplejelov om sagsøgtes pligt til inden for en fastsat frist at fremsætte skriftlige bemærkninger til søgsmålet og heri fremsætte sine anbringender, vedlægge dokumenter, som vedkommende henviser til, og fremlægge bevis for sine påstande, jf. § 273, litra a), i den civile retsplejelov

  • i henhold til lov nr. 161/2015, den civile retsplejelov om frivillig retspleje (Civilný mimosporový poriadok) skal følgende dokumenter forkyndes personligt:

- retsafgørelser om indledning af sager, som forkyndes for parterne, hvis retten indleder sagen af egen drift (§ 27 i den civile retsplejelov om frivillig retspleje)

- ændring af det indledende processkrift, hvis de berørte parter ikke var til stede på det retsmøde, hvor ændringen blev foretaget (§ 28 i den civile retsplejelov om frivillig retspleje)

- retsafgørelse, hvis der med denne træffes afgørelse i selve sagen (§ 45 i den civile retsplejelov om frivillig retspleje)

- retsafgørelse i sager om tilbagegivelse af en mindreårig i tilfælde af ulovlig fjernelse til eller tilbageholdelse i udlandet, i henhold til hvilken den person, som ifølge sagsøgeren krænker retten, forpligtes til skriftligt at fremsætte bemærkninger i sagen (§ 131, stk. 2, i den civile retsplejelov om frivillig retspleje)

- meddelelser og instrukser i arvesager fremsendt til personer, som rimeligvis kan antages at være arvinger, vedrørende deres arverettigheder og muligheden for at give afkald på arven, hvis retten ikke mundtligt har ført sådanne meddelelser og instrukser til protokols (§ 189, stk. 2, i den civile retsplejelov om frivillig retspleje)

- meddelelser vedrørende anmodninger om tilbagelevering af en genstand i sager om tilbagelevering af en genstand, der er deponeret hos en notar med henblik på opfyldelsen af en forpligtelse i sager i henhold til § 335, litra a) eller b), eller i tilfælde af, at indskyderen har anmodet om, at den deponerede genstand tilbageleveres til vedkommende selv eller til en anden person end den begunstigede (§ 340 i den civile retsplejelov om frivillig retspleje)

- afgørelse med opfordring til at gøre indsigelse i sager om hævd, som fremsendes til den person, som på tidspunktet for sagens indledning ifølge skødet har de tinglige ejendomsrettigheder over den ejendom, som sagen om hævd vedrører (§ 359g i den civile retsplejelov om frivillig retspleje).

Den Slovakiske Republik kræver, at forkyndelse af disse dokumenter bekræftes med kvittering for modtagelsen. Kun adressaten kan kvittere.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Ikke relevant.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ikke relevant.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.