Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

De myndigheder, der er kompetente med hensyn til fremsendelse af dokumenter, er: retterne i første instans for straffesager af mindre alvorlig karakter (okrajna sodišča), retterne i første instans for straffesager af mere alvorlig karakter (okrožna sodišča), domstolen i arbejds- og socialretlige sager (delovno in socialno sodišče), forvaltningsdomstolen (upravno sodišče), appeldomstolene (višja sodišča), den øverste domstol (Vrhovno sodišče), forfatningsdomstolen (Ustavno sodišče) og anklagemyndigheden (državno odvetništvo).

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Retterne i første instans for straffesager af mere alvorlig karakter er de myndigheder, der er ansvarlige for at modtage dokumenter.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

Hvis modtagelsen af ansøgninger er omfattet af forordningens artikel 5, stk. 4, sendes ansøgningerne via postvæsenet, herunder kurertjenester og telefax.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Formularerne i bilag I accepteres på slovensk eller engelsk.

Artikel 4 — Centralt organ

Det centrale organ, der er ansvarligt for gennemførelsen af forordningen, er:

Justitsministeriet

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tlf.: (+386)1 369 53 94

Fax: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

De slovenske myndigheder yder bistand til at finde en adresse på følgende måde:

a) Den fremsendende instans sender en anmodning med henblik på at fastslå adressen på den person, for hvem dokumentet skal forkyndes, til retten i første instans for straffesager af mere alvorlig karakter (den modtagende instans, jf. forordningens artikel 2 — kontaktoplysninger findes i punkt 2).

Retterne har adgang til folkeregistret og kan af egen drift eller efter anmodning fra den modtagende ret indhente adresseoplysninger, hvis den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, er unøjagtig eller ukendt.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Formularerne i bilag A accepteres på slovensk og engelsk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

Anvendes ikke.

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Den slovenske nationale lovgivning indeholder ingen bestemmelser om en frist for forkyndelse af dokumenter.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Formularerne i bilag K accepteres på slovensk og engelsk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Generelt er forkyndelsen af dokumenter ved den kompetente slovenske ret ikke forbundet med nogen omkostninger, bortset fra omkostninger, der afholdes af en detektiv eller en foged, når parten anmoder om denne forkyndelsesmåde. I så fald afholdes omkostningerne af rekvirenten. I overensstemmelse med reglerne om detektivers eller fogeders forkyndelse i civile og strafferetlige sager beløber udgifterne til personlig forkyndelse sig i øjeblikket til 50 EUR. Omkostningerne for personen, der er ansvarlig for forkyndelsen, pålægges moms, hvis de er momspligtige. Hvis forkyndelsen ikke lykkes, har den person, der er ansvarlig for ydelsen, ret til at modtage 20 % af gebyret. Uanset ovenstående kan retten fastsætte højere gebyrer, som dog ikke må overstige 50 %, hvis det af de relevante elementer i uddraget af sagsakterne eller af andre relevante beviser kan udledes, at der er belæg for at fastsætte højere omkostninger. Den person, der er ansvarlig for ydelsen, har også ret til godtgørelse af transportomkostninger.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Slovenien modsætter sig ikke forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på de betingelser, der er fastsat i artikel 17, stk. 1.

Slovenien modsætter sig forkyndelse af retslige dokumenter for personer med bopæl i Slovenien gennem diplomatiske eller konsulære repræsentanter fra andre lande, medmindre dokumentet forkyndes for en statsborger i den medlemsstat, hvorfra dokumentet hidrører.

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Slovenien fastsætter ikke yderligere betingelser for accept af forkyndelse ved hjælp af elektroniske midler som omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b).

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

I henhold til slovensk ret er direkte forkyndelse ikke tilladt.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uanset artikel 22, stk. 1, kan en dommer træffe afgørelse, selv om der ikke foreligger en attest for forkyndelse, hvis betingelserne i artikel 22, stk. 2, er opfyldt.

I overensstemmelse med forordningens artikel 22, stk. 4, fastslår Slovenien, at anmodningen om fritagelse skal indgives senest ét år efter datoen for afgørelsen.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Traktaten mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civilretlige og strafferetlige sager af 7. februar 1994.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ikke relevant

Sidste opdatering: 19/01/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.