Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Artikel 3, stk. 1 — Fremsendende instanser

Justitssekretærer (letrados de la Administración de Justicia) (for så vidt angår retslige og udenretslige dokumenter)

Artikel 3, stk. 2 — Modtagende instanser

Justitssekretærer, der er tilknyttet den almindelige forkyndelsestjeneste på det sted, hvor forkyndelsen skal finde sted, og i tilfælde hvor en sådan tjeneste ikke findes, justitssekretæren ved førsteinstansretten (Justicia del Juzgado de Primera Instancia) på det sted, hvor forkyndelsen skal finde sted.

Alle anmodninger sendes til forkyndelsestjenestens fordelingskontor (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), og i tilfælde hvor en sådan tjeneste ikke findes, til distriktsretten (Juzgado Decano), så de kan videresendes til den kompetente myndighed med henblik på forkyndelse. I overensstemmelse med den spanske retsorden videresender de myndigheder, som Spanien har udpeget som "modtagende myndigheder" (Decanatos y Servicios comunes procesales), anmodningen til den myndighed, der har kompetence til at foretage forkyndelsen.

Artikel 3, stk. 4, litra c) — Midler til modtagelse af dokumenter

For så vidt angår de modtagelsesmidler, der i øjeblikket er til rådighed, råder domstolene over elektroniske midler til at foretage forkyndelse. I mangel af elektroniske midler sker forkyndelsen pr. brev med modtagelsesbevis.

Artikel 3, stk. 4, litra d) — Sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af standardformularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på: Engelsk, fransk, portugisisk eller spansk.

Artikel 4 — Centralt organ

Den centrale enhed i Spanien er undergeneraldirektoratet for internationalt retligt samarbejde, der henhører under justitsministeriet (subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Email: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Artikel 7 — Bistand ved adresseforespørgsler

Den påhviler den myndighed, der har kompetence til at foretage forkyndelsen, at finde frem til adressaten.

Det fremgår af forordningens artikel 7, stk. 1a, at de fremsendende instanser kan rette adresseforespørgsler vedrørende den person, for hvem dokumentet skal forkyndes, til den kompetente myndighed, som Spanien har udpeget til at foretage forkyndelser.

Det fremgår endvidere af forordningens artikel 7, stk. 2c, at de spanske myndigheder, der har kompetence til at foretage forkyndelsen, af egen drift fremsætter anmodninger om adresseoplysninger til folkeregistre eller andre databaser i tilfælde, hvor den adresse, der er angivet i anmodningen om forkyndelse, ikke er korrekt.

Artikel 8 - Fremsendelse af dokumenter

Standardformularen kan udfyldes på: Spansk, engelsk, fransk og portugisisk.

Artikel 12 - Mulighed for at nægte at modtage et dokument

L-formularen er ikke blevet oversat til et tredjelands sprog

Artikel 13 - Forkyndelsesdato

Det afhænger af, hvilket dokument der skal forkyndes, og hvilken form for forkyndelse, der vælges, men det sker sædvanligvis inden for 3 til 5 dage.

Kravene i de relevante processuelle regler skal overholdes.

Artikel 14 - Attest om forkyndelse og kopi af det forkyndte dokument

Forkyndelsesbeviset skal udfyldes på spansk.

Artikel 15 - Forkyndelsesomkostninger

Ikke relevant.

Artikel 17 – Forkyndelse ved diplomatiske repræsentanter eller konsulatsembedsmænd

Spanien modsætter sig forkyndelse ved andre medlemsstaters diplomatiske eller konsulære repræsentanter på sit territorium af dokumenter, medmindre dokumentet skal forkyndes for en person, der er statsborger i den relevante medlemsstat (oprindelsesmedlemsstaten).

Artikel 19 – Elektronisk forkyndelse

Ikke relevant.

Artikel 20 - Direkte forkyndelse

Direkte forkyndelse er ikke mulig i Spanien. Procesfuldmægtige (procuradores) må ikke foretage forkyndelsen, medmindre de udtrykkeligt har fået bemyndigelse hertil fra justitssekretærerne.

Artikel 22 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Retten kan ophæve udsættelsen af sagen og træffe en afgørelse, såfremt alle kravene i artikel 22 i forordning (EF) 2020/1784 er opfyldt.

For så vidt angår rettens beføjelse til at tilsidesætte virkningerne af, at appelfristen er udløbet, bemærkes, at en begæring herom ikke vil blive imødekommet, hvis anmodningen fremsættes efter udløbet en frist på et år, der regnes fra afgørelsens dato.

Artikel 29 – Forholdet til aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne

Ingen bemærkninger.

Artikel 33, stk. 2 — Meddelelse om tidlig anvendelse af det decentrale IT-system

Ingen bemærkninger.
Sidste opdatering: 26/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.