Forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Nationale oplysninger og onlineformularer i relation til forordning nr. 2020/1784.

Almindelige oplysninger

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning) har til formål at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager med henblik på forkyndelse mellem medlemsstaterne. Forordningen erstattede Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 med virkning fra den 1. juli 2022.

Det decentrale it-system som et obligatorisk kommunikationsmiddel, der skal anvendes til fremsendelse og modtagelse af anmodninger, formularer og anden kommunikation, vil dog først finde anvendelse fra den 1. maj 2025 (den første dag i den måned, der følger efter perioden på tre år efter datoen for ikrafttrædelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 25 (for yderligere oplysninger henvises til artikel 37 i forordning (EU) 2020/1784).

Forordningen finder anvendelse mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater, herunder Danmark, som bekræftede sin hensigt om at gennemføre forordningens indhold ved hjælp af en erklæring baseret på en parallelaftale indgået med Det Europæiske Fællesskab.

I forordningen er fastsat forskellige måder, hvorpå fremsendelse og forkyndelse af dokumenter kan finde sted: Fremsendelse via fremsendende og modtagende instanser, fremsendelse via konsulære eller diplomatiske kanaler, postforkyndelse, elektronisk forkyndelse og direkte forkyndelse.

De fremsendende instanser er kompetente til at fremsende retslige og udenretslige dokumenter, som skal forkyndes i en anden medlemsstat De modtagende instanser er kompetente til at modtage retslige og udenretslige dokumenter fra en anden medlemsstat. Den centrale enhed har til opgave at give oplysninger til de fremsendende instanser og at overvinde vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med fremsendelse af dokumenter med henblik på forkyndelse

Forordningen indeholder 12 standardformularer.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relaterede links

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller handelsretlige sager

Haagerkonventionen af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Forkyndelse af dokumenter


*skal udfyldes
Sidste opdatering: 22/02/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.