Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Αυστριακές υπηρεσίες διαβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»), είναι τα περιφερειακά δικαστήρια (Bezirksgerichte), αλλά και όλα τα άλλα δικαστήρια, εφόσον επιδίδουν ή κοινοποιούν, για παράδειγμα, δικαστικές πράξεις ως αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην Αυστρία, υπηρεσίες παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»), είναι αποκλειστικά τα περιφερειακά δικαστήρια.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Ακόμη και αφού αρχίσει να ισχύει, σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η υποχρέωση διαβίβασης των προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, αιτήσεων κ.λπ. μέσω αποκεντρωμένου πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στο e-CODEX (άρθρο 5 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού), σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος (άρθρο 5 παράγραφος 4), μπορούν να χρησιμοποιούνται οι έως τώρα διαθέσιμες δυνατότητες διαβίβασης των προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, αιτήσεων κ.λπ., δηλαδή ταχυδρομική διαβίβαση, διαβίβαση μέσω άλλων υπηρεσιών διαβίβασης (π.χ. ταχυμεταφορών), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Τα έντυπα μπορούν να συμπληρώνονται στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Κεντρική αρχή για ολόκληρη την Αυστρία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού:

Bundesministerium für Justiz (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Τηλέφωνο: (++43-1) 52 1 52 0

Φαξ: (++43-1) 52 1 52 2727

Ηλεκτρονική διεύθυνση: team.z@bmj.gv.at

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στη Δημοκρατία της Αυστρίας, οι διευθύνσεις των προσώπων προς τα οποία πρέπει να γίνει επίδοση ή κοινοποίηση μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής [άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]:

Στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας έχει συσταθεί κεντρικό μητρώο πληθυσμού (ZMR). Πρόκειται για δημόσιο μητρώο στο οποίο όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Αυστρία έχουν καταχωρίσει την κύρια κατοικία τους και, εφόσον υπάρχει, τη δευτερεύουσα κατοικία ή τις δευτερεύουσες κατοικίες τους. Στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού είναι καταχωρισμένα δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ZMR, ιθαγένεια κ.λπ.) και τα δεδομένα κατοικίας των προσώπων. Στην Αυστρία είναι υποχρεωτική η εγγραφή ή διαγραφή της κατοικίας.

Οι εγγραφές στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού πραγματοποιούνται μέσω των διάφορων αρχών δήλωσης κατοικίας (Meldebehörden), των ληξιαρχείων και των γραφείων ιθαγένειας των αυστριακών δήμων και κοινοτήτων. Όλες οι αρχές [π.χ. τοπικές αρχές (Bezirkshauptmannschaften), αστυνομικές αρχές] έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτό. Κατόπιν αιτήματος, άμεση πρόσβαση έχουν και οι ελεγχόμενες από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ..

Κάθε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει (επί πληρωμή) πληροφορίες σχετικά με την κύρια κατοικία άλλου προσώπου από τις  αρχές δήλωσης κατοικίας.

Για τον εντοπισμό άλλου προσώπου, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να λάβουν από το κεντρικό μητρώο πληθυσμού πληροφορίες για εγγεγραμμένα πρόσωπα, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την κύρια κατοικία του εν λόγω προσώπου. Πληροφορίες σχετικά με ημερομηνία γέννησης μπορούν να ζητηθούν μόνον από πρόσωπα που έχουν εκτελεστό τίτλο κατά του αναζητούμενου προσώπου / των αναζητούμενων προσώπων.

Κατά γενικό κανόνα, παρέχονται πληροφορίες μόνο σχετικά με την κύρια κατοικία προσώπου. Εάν το αναζητούμενο πρόσωπο δεν διαθέτει ενεργή κύρια κατοικία, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τελευταία κύρια κατοικία που διαγράφηκε από το μητρώο.

Προϋπόθεση για τη λήψη της πληροφορίας είναι η εξατομίκευση του αναζητούμενου προσώπου ή των αναζητούμενων προσώπων βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ώστε να μην ληφθούν πολλαπλές πληροφορίες. Για τη λήψη της πληροφορίας, απαιτούνται το όνομα και το επώνυμο του αναζητούμενου προσώπου και τουλάχιστον ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ώστε να είναι δυνατή η σαφής ταυτοποίησή του (π.χ. ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ιθαγένεια ή προηγούμενη διεύθυνση).

Αρμόδια αρχή είναι η αρχή δήλωσης κατοικίας, δηλαδή το γραφείο της κοινότητας, στους δήμους με ειδικό καθεστώς (Statutarstädten) οι δημοτικές αρχές (Magistrat) και στη Βιέννη οι αρχές των δημοτικών διαμερισμάτων (Magistratisches Bezirksamt).

Οι πληροφορίες μητρώου μπορούν να ζητηθούν χωρίς καμία διατύπωση αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή διαδικτυακά.

Η αίτηση για πληροφορίες μητρώου μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοστόπου του κεντρικού μητρώου πληθυσμού (ZMR) ή του ιστοτόπου oesterreich.gv.at. Προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργοποιημένη κάρτα πολίτη (Bürgerkarte) και δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής. Οι ζητούμενες πληροφορίες παρέχονται αμέσως μόλις καταβληθεί το διοικητικό τέλος. Το ισχύον παράβολο των 3,30 ευρώ πρέπει να καταβληθεί ακόμη και αν η αναζήτηση δεν οδηγήσει σε σαφές αποτέλεσμα.

Για την απόκτηση πληροφοριών μητρώου, απαιτείται επίσημο δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία. Στις γραπτές αιτήσεις, το επίσημο έγγραφο πρέπει να επισυνάπτεται σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από συμβολαιογράφο ή δικαστήριο.

Η γραπτή αίτηση υπόκειται σε τέλος 14,30 ευρώ. Οι πληροφορίες στοιχίζουν 2,10 ευρώ όταν το σχετικό αίτημα υποβάλλεται σε τοπικό μητρώο πληθυσμού και 3,30 ευρώ όταν υποβάλλεται στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού (ZMR).

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το έντυπο Α μπορεί να συμπληρωθεί στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Δεν γίνονται δεκτές τυχόν μεταφράσεις που έγιναν κατόπιν παραγγελίας δικαστηρίου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Δεν γίνονται δεκτές τυχόν μεταφράσεις που έγιναν κατόπιν παραγγελίας δικαστηρίου.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η βεβαίωση (έντυπο ΙΑ) μπορεί να συμπληρωθεί στη γερμανική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Δεν επιβάλλονται πάγια τέλη.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 δεν απαγορεύεται.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η Αυστρία δεν έχει θεσπίσει πρόσθετους όρους για την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση με ηλεκτρονική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»).

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής δεν επιτρέπεται κατά το αυστριακό δίκαιο.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 παράγραφος 1, τα αυστριακά δικαστήρια μπορούν να αποφαίνονται επί της διαφοράς υπό τους όρους του άρθρου 22 παράγραφος 2.

Στη Δημοκρατία της Αυστρίας δεν τάσσεται προθεσμία βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 4 τελευταίο εδάφιο για την υποβολή αίτησης απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας για την άσκηση ένδικου μέσου.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Όπως έχει ήδη κοινοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2009 με επιστολές του γερμανικού και του αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007, θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν τα εξής μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας:

Όσον αφορά την αμοιβαία δικαστική συνδρομή που σχετίζεται με επιδόσεις ή κοινοποιήσεις, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Δημοκρατία της Αυστρίας συνεχίζουν να εφαρμόζουν τη συμφωνία που συνήψαν οι κυβερνήσεις τους στις 6 Ιουνίου 1959 για την περαιτέρω απλούστευση της δικαστικής συνδρομής σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 (δημοσιεύτηκε στην αυστριακή BGBl. αριθ. 27/1960 και στη γερμανική BGBl. 1959 II, σ. 1523).

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια επ’ αυτού.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.