Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (αναδιατύπωση)

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 3 παράγραφος 1 – Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι κροατικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διαβίβαση πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό είναι:

– για τις δικαστικές πράξεις, το δικαστήριο το οποίο οφείλει να προβεί στην επίδοση ή κοινοποίηση

– για τις εξώδικες πράξεις, το δημοτικό δικαστήριο (općinski sud) του τόπου της κατοικίας ή συνήθους διαμονής ή της έδρας του προσώπου στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη

– για πράξεις που επικυρώνονται ή εκδίδονται από συμβολαιογράφο, το δημοτικό δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 – Υπηρεσίες παραλαβής

Αρμόδια υπηρεσία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στην Κροατία είναι το δημοτικό δικαστήριο του τόπου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) – Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα έγγραφα λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομικώς.

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) – Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα αγγλικά γίνονται δεκτά για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος I.

Άρθρο 4 – Κεντρική αρχή

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 371 40 00

Ιστότοπος: https://mpu.gov.hr/

Άρθρο 7 – Συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων

Η Κροατία θα παρέχει συνδρομή για τον προσδιορισμό διευθύνσεων στην επικράτειά της σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), δηλαδή ορίζοντας τις αρχές στις οποίες οι υπηρεσίες διαβίβασης μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου προς το οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση.

Οι υπηρεσίες διαβίβασης μπορούν να απευθύνουν αιτήσεις για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του προσώπου προς το οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Κροατίας)

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove (Διεύθυνση Μετανάστευσης, Ιθαγένειας και Διοικητικών Υποθέσεων)

Ilica 335

10000 Zagreb

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prijavnistvo@mup.hr

Οι κροατικές υπηρεσίες παραλαβής υποβάλλουν, με δική τους πρωτοβουλία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τις διευθύνσεις σε μητρώα προσώπων ή σε άλλες βάσεις δεδομένων, σε περιπτώσεις στις οποίες η διεύθυνση που αναφέρεται στην αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν είναι ορθή.

Άρθρο 8 – Διαβίβαση πράξεων

Τα αγγλικά γίνονται δεκτά για τη συμπλήρωση του εντύπου Α του παραρτήματος I.

Άρθρο 12 – Άρνηση παραλαβής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 13 – Ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 14 – Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Τα αγγλικά γίνονται δεκτά για τη συμπλήρωση του εντύπου Κ του παραρτήματος I.

Άρθρο 15 – Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Άνευ εφαρμογής βάσει του εθνικού νομοθετικού πλαισίου.

Άρθρο 17 – Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες

Η Κροατία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων απευθείας από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους στην επικράτειά της, εκτός αν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων αυτών.

Άρθρο 19 – Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 20 – Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Ο νόμος για την πολιτική δικονομία προβλέπει ότι τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται ταχυδρομικώς ή από συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό, δηλαδή υπάλληλο δικαστηρίου, μέσω αρμόδιας διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή απευθείας στο δικαστήριο, ή με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τον νόμο. Κατόπιν αίτησης διαδίκου που δηλώνει ότι διατίθεται να καταβάλει τα έξοδα, το δικαστήριο μπορεί, με απόφαση κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο, να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου από συμβολαιογράφο. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο τοποθετεί την προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη μαζί με την απόφασή του σε ειδικό φάκελο που θα παραδοθεί στον εν λόγω διάδικο.

Ως εκ τούτου, κατόπιν αίτησης προσώπου που ενδιαφέρεται για την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στην Κροατία επιτρέπεται απευθείας μέσω του αρμόδιου συμβολαιογράφου.

Ο συμβολαιογράφος δεν υποχρεούται να επιδώσει ή να κοινοποιήσει έγγραφο εάν τα έξοδα για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης δεν του έχουν προκαταβληθεί. Ο διάδικος προκαταβάλλει τα έξοδα απευθείας στον λογαριασμό του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 22 – Ερημοδικία εναγομένου

Η αίτηση απαλλαγής δεν επιτρέπεται να υποβληθεί μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Τα κροατικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παράγραφος 2.

Άρθρο 29 – Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών

Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της 7ης Φεβρουαρίου 1994, περί δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Άρθρο 33 παράγραφος 2 – Γνωστοποίηση της πρώιμης χρήσης του αποκεντρωμένου συστήματος ΤΠ

Η Δημοκρατία της Κροατίας δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ νωρίτερα από όσο προβλέπει ο κανονισμός.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.